Liikmemaks

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja korralise üldkogu otsusega 12. aprill 2012. a. on EKTK liikmemaksu arvestuse aluseks võetud ettevõtte töötajate arv ja kinnitatud järgmised maksumäärad:

Töötajate arv*   Liikmemaks kalendriaastas 
kuni 4   145 €
5–9   220 €
10–19   270 €
20–49   315 €
50–99   440 €
100–249   625 €
250–499   950 €
500–999   1,830 €
1000–   2,200 €
Toetajaliige   220 €


*Töötajate arvu määramisel lähtutakse Maksu- ja Tolliameti kodulehel avaldatud töötamise registrisse kantud tööd tegevate isikute arvust, millest arvatakse maha isikud, kelle eest ei ole ettevõte tasunud sotsiaalmaksu. Kokkuleppel Kaubandus-Tööstuskojaga võib põhjendatud juhtudel arvata töötajate arvust maha ka muid isikuid (nt töötamine väga väikese koormusega).

Sisseastumismaks on 30 eurot.
KMS tähenduses sisseastumis- ja liikmemaks ei ole käive.

Liikmeks vormistamisel tuleb üheaegselt tasuda nii ühekordne sisseastumis- kui ka kalendriaasta liikmemaks. Edaspidi tasutakse liikmemaks igal aastal esimese kvartali jooksul. Alates maikuust loetakse liige maksuvõlglaseks ja ta kaotab (kuni maksu tasumiseni) õiguse kasutada soodustingimustel kaubanduskoja teenuseid.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja tegevliikmeteks võivad olla Eesti Vabariigis kehtestatud korras registreeritud eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kelle põhitegevuseks on majandustegevus, välismaa äriühingu filiaalid, füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tunnistavad ja järgivad koja põhikirja ja maksavad liikmemaksu. Tegevliikmetel on üldkoosolekul hääleõigus. Liikmemaksu õigeaegsel ja täies mahus tasunud kaubanduskoja tegevliikmel on kõik liikmeõigused ja kohustused. Kokkuleppel või liikmemaksu osalisel tasumisel võidakse juhatuse otsusega liikmeõigusi piirata.

Toetajaliikmeteks võivad olla riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused, samuti juriidiliste isikute ühendused nii Eesti Vabariigis kui välisriikides, kes on huvitatud koostööst kaubanduskojaga, nõustuvad koja eesmärkide ja ülesannetega ja kes kaubanduskoja tegevusele aineliselt või tegudega kaasa aitavad. Toetajaliikmel ei ole hääleõigust ega kohustust tasuda liikmemaksu täies mahus. Muud tegevliikme õigused ja liikmete kohustused laienevad toetajaliikmele Kaubanduskoja juhatuse poolt ettenähtud ulatuses ja korras.

TULE LIIKMEKS JUBA TÄNA, TÄIDA ANKEET

0