Põhikiri

Muudetud EKTK üldkoosoleku otsusega 16.12.2010.

I. ÜLDSÄTTED JA EESMÄRGID

A r t i k k e l  1
Üldsätted


1.1. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi EKTK) on vabatahtliku liikmeksoleku alusel tegutsev mittetulundusühing. EKTK põhikirjaline eesmärk ega põhitegevus ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. EKTK kasutab oma tulusid üksnes ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. EKTK ei jaota kasumit oma liikmete vahel.
1.2. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on 1925. aastal loodud EKTK õigusjärglane.
1.3. EKTK on iseseisev eraõiguslik juriidiline isik, millel on iseseisev bilanss ning arvelduskontod Eesti ja välisriikide pangaasutustes.
1.4. EKTK-l on Mercuriuse saua kujutise ja oma nimega pitsat ning kaubamärk.
1.5. EKTK nimi on eesti keeles EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKODA.
1.6. EKTK juhatuse asukohaks on Tallinn. EKTK aadress on Toom-Kooli 17, 10130, Tallinn.
1.7. EKTK juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, rahvusvahelistest kokkulepetest ning käesolevast põhikirjast.
1.8. EKTK ei vastuta oma liikmete kohustuste eest, samuti ei vastuta EKTK liikmed EKTK kohustuste eest.

A r t i k k e l  2
Eesmärgid


2. EKTK eesmärkideks on ettevõtluse ja kaubanduse arendamine ning oma liikmeskonna huvide esindamine ja kaitsmine.

2.1. Oma eesmärkide saavutamiseks EKTK:
1) esindab oma liikmeskonna huve Eesti majanduspoliitika kujundamisel, osaleb ettepanekute esitamises riigivõimu- ja valitsemisorganitele seadusandluse täiustamiseks;
2) loob ja arendab sidemeid välisriikide organisatsioonide ja üksikisikutega, võtab osa rahvusvaheliste organisatsioonide tööst, esindab oma liikmeskonda Eesti, välisriikide ja rahvusvahelistes organisatsioonides ning asutustes. Kuuludes erinevate kaubanduskodade ühenduste koosseisu, lahendab küsimusi, mis on seotud oma liikmete osavõtuga nende kodade tegevusest;
3) organiseerib ettevõtete ärikontaktüritusi ja presentatsioone. Korraldab kaubandus- ja tööstusnäitusi, samuti oma liikmete osavõttu rahvusvahelistest näitustest ja messidest;
4) kogub ja analüüsib ettevõtluse ning kaubanduse alast informatsiooni, peab sellekohaseid andmebaase ning osutab informatsioonialaseid teenuseid. Osutab kaasabi partnerite leidmisel ja turu-uuringute teostamisel;
5) korraldab informatsiooni-, reklaami- ja õppematerjalide kirjastamist. Annab välja trükiseid;
6) tõendab ja kinnitab tunnistusi Eesti Vabariigist väljaveetavate kaupade päritolu kohta, nende kaupade saatedokumente ja muid välismajandustegevusega seotud dokumente ning Eesti Vabariigi kaubanduses ja transpordis kehtivaid tavasid;
7) väljastab ATA CARNET-i dokumente ning muid rahvusvaheliseks ja sisekaubanduseks vajalikke tunnistusi, sertifikaate, informatsioonitõendeid ja teisi dokumente. Osutab muid välismajandustegevusega seotud teenuseid;
8) korraldab dispašööride büroo tegevust;
9) aitab kaasa tööstusalase ja kaubandusliku haridustaseme tõstmisele. Korraldab ameti- ja täienduskoolitusi. Osaleb kutsekvalifikatsiooni- ja kutseomistamise süsteemi loomisel ja arendamisel;
10) osutab konsultatsiooniteenuseid;
11) korraldab arbitraažikohtu tööd.
2.2. Eelnimetatud eesmärkide saavutamiseks on EKTK-l õigus:
omada kõiki tsiviilõigusi ja -kohustusi, välja arvatud need, mis on omased ainult inimesele;
omandada tsiviilõigusi ja võtta tsiviilkohustusi, samuti neid muuta ja lõpetada;
teostada tehinguid ja sooritada muid õigustoiminguid nii Eesti Vabariigis kui välisriikides, sealhulgas asutada ühinguid, avada esindusi, moodustada osakondi ning muid all- ja struktuuriüksusi.

II. LIIKMED

A r t i k k e l  3
EKTK liikmed


EKTK liikmed võivad olla tegevliikmed või toetajaliikmed.

A r t i k k e l  4
Tegevliikmed


4.1. EKTK tegevliikmeteks võivad olla Eesti Vabariigis kehtestatud korras registreeritud eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kelle põhitegevuseks on majandustegevus, välismaa äriühingu filiaalid, füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tunnistavad ja järgivad EKTK põhikirja ja maksavad liikmemaksu.
4.2. EKTK tegevliikmel on üldkoosolekul hääleõigus. Liikmemaksu õigeaegselt ja täies mahus tasunud EKTK tegevliikmel on kõik EKTK liikmeõigused ja kohustused. Kokkuleppel või liikmemaksu osalisel tasumisel võidakse juhatuse otsusega liikmeõigusi piirata.

A r t i k k e l  5
Toetajaliikmed

5.1. EKTK toetajaliikmeteks võivad olla Eesti Vabariigi kodanikud, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused, samuti juriidilised isikud või nende ühendused, kui isiku põhitegevuseks ei ole majandustegevus, nii Eesti Vabariigis kui välisriikides, kes on huvitatud koostööst EKTKga, nõustuvad EKTK eesmärkide ja ülesannetega ja kes aitavad EKTK tegevusele aineliselt või tegudega kaasa.
5.2. EKTK toetajaliikmel ei ole hääleõigust ega kohustust tasuda liikmemaksu täies mahus. Muud tegevliikme õigused ja liikmete kohustused laienevad toetajaliikmele EKTK juhatuse poolt ettenähtud ulatuses ja korras.

A r t i k k e l  6
Liikmeks vastuvõtmine

6.1. EKTK liikmeks vastuvõtmise otsustab EKTK juhatuse esimees oma sellekohase otsusega EKTK liikmeks astuda sooviva isiku vastava kirjaliku avalduse alusel. EKTK juhatuse esimehel on vajaduse korral õigus nõuda sooviavaldajalt lisainformatsiooni.
6.2. EKTK liikme õigused ja kohustused omandab isik peale EKTK juhatuse esimehe sellekohase otsuse tegemist ning sisseastumis- ja liikmemaksu tasumist.
6.3. EKTK liikmeks astumise päevaks loetakse EKTK juhatuse esimehe otsuse tegemise päeva.
6.4. Liikmeks vastuvõtmise korra kinnitab EKTK juhatus.

A r t i k k e l  7
Liikmete õigused

7. EKTK tegevliikmeil on õigus:
1) osaleda EKTK üldkoosolekul otsustava hääleõigusega, valida ja olla valitud EKTK juht- ja kontrollorganitesse;
2) esitada EKTK üldkoosolekule, juhatusele, juhatuse esimehele ja peadirektorile arutamiseks ettepanekuid EKTK tegevust puudutavates küsimustes. Üldkoosolekul arutamiseks esitatavad ettepanekud esitatakse juhatuse kaudu;
3) vähemalt 1/10 EKTK tegevliikmete poolt juhatusele esitatud nõudmisel nõuda erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumist, kusjuures vastav nõudmine tuleb esitada kirjalikult näidates ära üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuse;
4) esitada üldkoosolekule kaebusi valitavate organite tegevuse peale;
5) saada soovi korral EKTK kirjalik aastaaruanne;
6) olla käesoleva põhikirjaga ettenähtud korras kaitstud ja esindatud EKTK poolt ning saada muid käesoleva põhikirjaga ettenähtud hüvesid;
7) kasutada soodustingimustel EKTK teenuseid vastavalt juhatuse poolt kinnitatud teenuste loetelule ja hinnakirjale;
8) peatada oma liikmelisus EKTK-s kuni 1 aastaks;
9) astuda vastava majandusaasta lõpus EKTKst välja.

A r t i k k e l  8
Liikmete kohustused

8.1. EKTK liikmed on kohustatud:
1) järgima käesolevat põhikirja ning täitma üldkoosoleku, juht- ja kontrollorganite nende pädevuse piires tehtud otsuseid;
2) tasuma tähtajaliselt ettenähtud suuruses EKTK liikmemaksu;
3) mitte kuritarvitama oma liikmelisusest tulenevaid õigusi;
4) andma enda kohta tõest informatsiooni;
5) hoiduma igasugusest tegevusest, mis kahjustab EKTK mainet;
6) osutama kaasabi EKTK eesmärkide saavutamisele;
7) mitte väljastama EKTK-lt saadud informatsiooni kolmandatele isikutele ilma juhatuse või viimase poolt volitatud isiku kirjaliku nõusolekuta väljaarvatud juhud, kus informatsiooni olemusest või selle väljastamise eesmärgist ei tulene teisiti;
8) juriidilisest isikust liikme ümberkujundamise, ühinemise, jagunemise või lõpetamise korral, informeerima sellest viivitamatult juhatust.
8.2. Eelnimetatud kohustuste mittetäitmisel võib juhatus oma sellekohase otsusega EKTK liikme käesoleva põhikirjaga ettenähtud õigusi piirata või EKTK liikmeskonnast välja arvata.

A r t i k k e l  9
Liikmelisuse peatamine ja lõppemine

9.1. EKTK liikmel on õigus oma avalduse alusel peatada oma liikmelisus EKTK-s kuni 1 aastaks. Liikmelisus peatatakse juhatuse esimehe otsusel juhatuse poolt kehtestatud korras.
9.2. Liikmelisus lõpeb:
liikme omal soovil välja astumisega;
füüsilisest isikust liikme surma, juriidilisest isikust liikme lõppemisel, samuti juriidilisest isikust liikme ühinemise või jaotumise korral;
liikme välja arvamisega juhatuse otsusel.
9.3. EKTK liikmelisuse lõppemise otsuse seoses liikme väljaastumise, surma, lõppemise, ühinemise või jaotumisega teeb juhatuse esimees, välja arvamise otsustab juhatus.
9.4. Liikmemaks selle EKTK majandusaasta eest, millal liige välja astub või välja arvatakse, jääb EKTK-le.
9.5. Liikme väljaastumine
EKTK liige esitab EKTK-st väljaastumiseks juhatuse esimehele vastavasisulise avalduse. Otsuse väljaarvamise kohta teeb juhatuse esimees hiljemalt avalduse esitamisele järgneva kvartali jooksul ning see jõustub otsuse tegemise päevast.
9.6. Liikme lõppemine
EKTK juriidilisest isikust liikme lõppemise, ühinemise või jaotumise korral esitab ta juhatuse esimehele sellekohase teatise koos ärakirjaga vastavast otsusest. Juhatuse esimehe otsusel loetakse liikmelisus lõppenuks.
9.7. Liikme välja arvamine
9.7.1. Kui EKTK liige ei täida käesolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi või kahjustab olulisel määral EKTK-d, võib ta juhatuse otsusega EKTK-st välja arvata, informeerides sellest väljaarvatut kirjalikult viivitamatult pärast otsuse vastuvõtmist. 
9.7.2. EKTK liige loetakse välja arvatuks juhatuse sellekohase otsuse tegemise päevast. Juhatuse otsusel EKTK liikmeskonnast välja arvatud isikul on õigus juhatuse otsuse peale edasi kaevata järgmisele korralisele üldkoosolekule. Üldkoosoleku otsus on lõplik.

III. AUNIMETUS JA AUMÄRK

A r t i k k e l  10
Aunimetus

10.1. Juhatuse otsusega võidakse anda auliikme aunimetus.
10.2. Aunimetuse saajad ei pea olema EKTK liikmed ja liikmeks mitteolev aunimetuse kandja ei omanda käesoleva põhikirjaga EKTK liikmetele antud õiguseid ja kohustusi. Teatud õiguste ja kohustuste omandamine aunimetuse omandaja poolt on võimalik vaid EKTK juhatuse vastavasisulise otsuse alusel.
10.3. Auliikmed.
EKTK auliikmed valitakse EKTK liikmete, samuti Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste isikute, juriidiliste isikute ühenduste ja ettevõtlusega tegelevate füüsiliste isikute hulgast, kes oma aktiivse tegevusega on kaasa aidanud EKTK ülesannete täitmisele ning omavad EKTK arengus ja tegevuses olulist kohta ja tähendust.

A r t i k k e l  11
Aumärk

11.1. EKTK aumärk on EKTK-poolne austus-, tunnustus- või tänuavaldus, mille andmise otsustab EKTK juhatus.
11.2. EKTK aumärk antakse EKTK aktiivsetele liikmetele, sõltuvalt nende EKTK liikme staažist või EKTK liikmetele eriliste teenete eest või muule isikule eriliste teenete eest EKTK arengule kaasaaitamisel.
11.3. EKTK aumärki ei saa anda juhatuse liikmetele nende juhatuses oleku perioodil.

IV. JUHTIMINE

A r t i k k e l  12
Juhtorganid

12.1. EKTK juhtorganid on
üldkoosolek,
juhatus,
juhatuse esimees,
peadirektor.
12.2. EKTK kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek.
12.3. Üldkoosolekute vahelisel ajal on kõrgeim juhtimisorgan üldkoosolekul valitud juhatus, mille tegevust juhib juhatuse esimees.
12.4. EKTK täidesaatev ja korraldav organ on peadirektor.
12.5. EKTK-d esindab
juhatuse esimees kõikides õigustoimingutes;
juhatuse esimehe asetäitjad kõikides õigustoimingutes;
juhatuse liikmed kõikides õigustoimingutes ainult ühiselt;
peadirektor oma pädevuse piires volikirjata;
teised isikud juhatuse esimehe, esimehe asetäitja, kõikide liikmete poolt ühiselt või peadirektori poolt antud volikirja alusel.
Kinnisasju ja registrisse kantud vallasasju võib võõrandada või asjaõigusega koormata ainult sellekohase eelneva juhatuse otsuse alusel.

A r t i k k e l  13
Üldkoosolek

13.1. EKTK liikmete korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt üks kord aastas.
13.2. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku omal algatusel või audiitori või vähemalt 1/10 EKTK liikmete kirjalikul motiveeritud nõudmisel.
13.3. Üldkoosolekul arutamisele kuuluvad küsimused esitab juhatus. EKTK liikmete, peadirektori ja audiitori poolt üldkoosolekule küsimuste arutamiseks esitamine toimub juhatuse kaudu.
13.4. Juhatus saadab EKTK liikmetele 30 päeva enne üldkoosoleku toimumist välja eelteated üldkoosoleku toimumise aja ja koha kohta, küsides liikmete seisukohta arutamisele tulevate küsimuste ja/või valitavate organite kandidaatide kohta. Vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku kokkukutsumise kuupäeva saadab juhatus liikmetele kirjalikud teated, milles on näidatud üldkoosoleku toimumise aeg ja koht; üldkoosoleku päevakord. Teadaanne üldkoosoleku kokkukutsumise kohta avaldatakse ajakirjanduses.
13.5. Üldkoosoleku pädevus
13.5.1. EKTK üldkoosoleku pädevusse kuuluvad kõik EKTK tegevust puudutavad küsimused, mida seaduse või põhikirjaga ei ole antud teiste organite pädevusse.
13.5.2. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
1) EKTK põhikirja muutmine, täiendamine ja kinnitamine;
2) EKTK eesmärgi muutmine;
3) EKTK juhatuse arvkoosseisu määramine;
4) EKTK juhatuse ja juhatuse esimehe valimine, audiitori määramine kontrollorganiks, juhatuse auliikme nimetamine;
5) EKTK juhatuse aruande ja vandeaudiitori aruande ärakuulamine, majandusaasta aruande kinnitamine;
6) EKTK juhatuse ja juhatuse esimehe tagasikutsumine;
7) EKTK sisseastumis- ja liikmemaksude kinnitamine;
8) juhatuse või üldkoosoleku poolt valitud muu organi tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes EKTK esindaja määramine;
9) EKTK lõpetamine, ühinemine või jagunemine;
10) likvideerijate arvu ja koosseisu määramine;
11) EKTK lõpetamisel allesjäänud vara jagamise õigustatud isikute määramine.
13.6. Üldkoosoleku otsustusvõimelisus
13.6.1. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud 101 (ükssada üks) liiget.
13.6.2. Kui üldkoosolek ei ole käesoleva põhikirja artikli 13.6.1. kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, toimub hiljemalt 30 päeva jooksul sama päevakorraga uus üldkoosolek (korduv üldkoosolek). Korduva üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning koosoleku päevakord peavad olema juhatuse poolt liikmetele teatatud vähemalt 7 päeva ette. Korduv üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt 10 (kümme) liiget. Korduva üldkoosoleku kokkukutsumisel ei kohaldata käesoleva põhikirja artiklis 13.4 sätestatut.
13.7. Hääletamine
13.7.1. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu üldkoosolekul esindatud liikmete lihthäälteenamusega, väljaarvatud EKTK eesmärgi muutmine, kus on nõutav 9/10 EKTK liikmete nõusolek, samuti EKTK põhikirja muutmine ja kinnitamine ning EKTK lõpetamine, ühinemine või jagunemine, kus on nõutav 2/3 üldkoosolekul esindatud liikmete häältest.
13.7.2. Üldkoosoleku otsuse põhjal on hääletamine kas avalik või salajane.
13.7.3. Juhatuse liikme ja juhatuse esimehe kandidaatide esitamine juhatusele toimub EKTK liikmete poolt kirjalikult 15 päeva jooksul alates üldkoosoleku eelteate väljastamisest. Esitatud kandidaatide nimekirja avaldab EKTK juhatus ajakirjanduses hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
13.7.4. EKTK liikmete poolt kirjalikult esitatud juhatuse liikme ja juhatuse esimehe kandidaadid esitab üldkoosolekule hääletamiseks juhatus.
13.7.5. Juhatuse valimisel loetakse valituks kandidaat, kes saab kõige rohkem hääli.
13.7.6. Juhatuse esimees loetakse valituks kui tema poolt anti üle 50% üldkoosolekul esindatud liikmete häältest. Juhul, kui ükski juhatuse esimehe kandidaatidest ei saa nimetatud häälte arvu, toimuvad uued valimised, kus kandideerivad kaks enim hääli saanud juhatuse esimehe kandidaati, valituks loetakse kõige enam hääli saanud kandidaat. Korduvvalimise võib läbi viia samal üldkoosolekul.
13.7.7. Igal EKTK liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
13.7.8. Liige, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada majandusaasta aruande kinnitamise otsustamisel. Juhatuse liikmed, samuti juhatuse esimees, ei või hääletada EKTK poolt tema vastu nõude esitamise otsustamist. Nende hääli ei arvestata esindatuse määramisel.

A r t i k k e l  14
Juhatus

14.1. EKTK tegevuse üldjuhtimiseks valib EKTK üldkoosolek EKTK liikmete hulgast tähtajaga neli aastat juhatuse esimehe ja liikmed, kellel on juhatuse istungitel hääleõigus. Juhatuse liikmete minimaalne arv on 9 ja maksimaalne 15.
14.2. Juhatuse esimees ja liikmed peavad valimise hetkel esindama EKTK liiget.
14.3. Juhatus juhib EKTK tegevust ning esitab üldkoosolekule majandusaasta aruande töö tulemuste kohta ja tal on otsustamise õigus kõigis EKTK tegevust puudutavates küsimustes, mis ei ole üldkoosoleku ainupädevuses.
14.4. Funktsioonid:
1) kutsub kokku EKTK üldkoosoleku ja esitab ettepanekud päevakorra kohta;
2) esitab EKTK üldkoosolekule majandusaasta aruande (raamatupidamise aastaruande ja tegevusaruande);
3) kinnitab EKTK liikmeks vastuvõtmise ja liikmeskonnast väljaarvamise korra;
4) otsustab EKTK liikme käesoleva põhikirjaga ettenähtud õiguste piiramise, liikmeskonnast väljaarvamise;
5) määrab kindlaks EKTK sisseastumis- ja liikmemaksude tasumise korra ja tähtajad;
6) valib juhatuse esimehe asetäitjad juhatuse liikmete hulgast ning määrab nende tegevusvaldkonnad;
7) üldkoosolekute vahelisel perioodil juhatuse esimehe lahkumisel ametist, valib juhatuse esimehe juhatuse esimehe asetäitjate hulgast;
8) määrab EKTK struktuuri, korraldab struktuuriüksuste tööd, moodustab ja lõpetab EKTK osakondi;
9) moodustab ja lõpetab sektsioone ja kinnitab sektsioonide esimehed;
10) annab välja EKTK aumärke;
11) kinnitab EKTK arengukava ja aastaeelarve;
12) kinnitab dispašööride büroo põhimääruse, määrab ametisse dispašöörid;
13) kinnitab EKTK poolt osutatavate tasuta ja tasuliste teenuste loetelud ning hinnatariifid;
14) otsustab EKTK juhatuse esimehe ja liikmete võimalike kulude katmise;
15) otsustab EKTK peadirektori tööle võtmise ja töölt vabastamise;
16) otsustab EKTK võimaliku osaluse teistes ühingutes;
17) otsustab võimalike annetuste tegemise mittetulundusühingutele, fondidele või sihtasutustele;
18) korraldab EKTK raamatupidamist, nimetab audiitori ning sõlmib audiitorkontrolli korraldamiseks vajalikud lepingud;
19) seaduses ettenähtud juhtudel ja korras esitab avaldusi ja muid nõutavaid dokumente ja andmeid registrile;
20) võtab vastu otsuseid muudes EKTK tegevust puudutavates küsimustes.
14.5. Istungid
14.5.1. Juhatuse korralised istungid toimuvad vähemalt kord kvartalis.
14.5.2. Erakorraline istung kutsutakse kokku juhatuse esimehe otsusel peadirektori, audiitori või 1/3 juhatuse liikmete kirjalikul nõudmisel 20 päeva jooksul, alates nõudmise esitamise päevale järgnevast päevast.
14.5.3 Istungi kutsub kokku juhatuse esimees või juhatuse esimehe asetäitja, teatades juhatuse liikmetele istungi toimumisaja ja koha ning arutamisele tulevad küsimused vähemalt 10 päeva enne istungit.
14.6. Hääletamine
14.6.1. EKTK juhatuse istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest, sealhulgas juhatuse esimees või juhatuse esimehe asetäitja. Juhatuse otsused võetakse vastu EKTK juhatuse kohalviibivate liikmete lihthäälteenamusega.
14.6.2. Juhatusel on õigus võtta vastu otsuseid kirjalikult, istungit kokku kutsumata. Sellisel juhul saadetakse otsuse eelnõu kirjalikult kõikidele juhatuse liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul juhatuse liige peab esitama oma seisukoha. Kui juhatuse liige nimetatud tähtaja jooksul ei teata, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta on otsuse vastu. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas kirjalikult üle poole juhatuse liikmetest. Kirjaliku hääletamise tulemustest informeeritakse kõiki juhatuse liikmeid viivitamatult.
14.7. Juhatuse auliige
Juhatuse auliikmeks on kõik endised juhatuse esimehed, kellel on õigus hääleõiguseta osaleda juhatuse istungitel.
14.8. Juhatuse liikmel on õigus juhatuse liikme kohalt tagasi astuda, esitades sellekohase kirjaliku avalduse juhatuse korralisele istungile rahuldamiseks.
14.9. Juhatuse liikme tagasiastumise kohta esitab juhatus 15 päeva jooksul, arvates avalduse rahuldamisest, avalduse registrisse vastava kande tegemiseks.
14.10. Juhatuse liikmete arvu langemisel alla EKTK põhikirjas märgitud juhatuse liikmete minimaalset arvu on juhatus kohustatud kahe kuu jooksul, kui sama tähtaja jooksul ei korraldata EKTK korralist üldkoosolekut, kutsuma kokku EKTK erakorralise üldkoosoleku erakorraliseks juhatuse liikmete valimiseks. Erakorraliselt valitud juhatuse liikmete volitused kehtivad kuni korraliselt valitud juhatuse liikmete volituste lõppemiseni.

A r t i k k e l  15
Juhatuse esimees

15.1. Juhatuse esimees valitakse üldkoosoleku poolt neljaks aastaks. Ta juhib ja korraldab EKTK juhatuse tööd.
15.2. Juhatuse esimehe ametist lahkumisel üldkoosolekute vahelisel perioodil valib juhatus juhatuse esimehe asetäitjate hulgast uue juhatuse esimehe, kes on selles ametis kuni üldkoosoleku toimumiseni.
15.3. Juhatuse esimees:
1) esindab EKTK-d kõikides õigustoimingutes, suhetes riigi- ja valitsemisorganite ning rahvusvaheliste organisatsioonidega, samuti riikidevahelistes suhetes;
2) vastavalt kehtestatud korrale otsustab EKTK liikmeks vastuvõtu ja liikmeksoleku lõppemise;
3) moodustab teatud ülesannete, probleemide ja küsimuste läbitöötamiseks komisjone ja töörühmi;
4) esitab juhatusele EKTK peadirektori kandidaadi;
5) juhatuse esimehe äraolekul asendab teda tema poolt määratud või juhatuse poolt volitatud juhatuse esimehe asetäitja.
15.4. Juhatuse esimehe asetäitjad
EKTK juhatuse esimehe asetäitjad valitakse juhatuse poolt juhatuse liikmete hulgast. Juhatuse esimehe asetäitja tegutseb juhatuse poolt antud volituste piires ja võib olla juhatuse esimehe volitustes viimase äraolekul.

A r t i k k e l  16
Peadirektor

16.1. EKTK peadirektor on täidesaatev ja korraldav organ, kes omandab ja võõrandab EKTK kui juriidilise isiku õigusi ja kohustusi, juhindudes oma tegevuses käesolevast põhikirjast, üldkoosoleku ja juhatuse otsustest ja volitustest.
16.2. EKTK peadirektor:
1) teostab EKTK tegevuse operatiivset juhtimist, tagab üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmise, alludes vahetult EKTK juhatusele;
2) kasutab ja käsutab EKTK põhi- ja käibevahendeid ja muud vara, juhatuse otsusega võidakse kehtestada piiranguid vara käsutamiseks;
3) lahendab EKTK planeerimise, finantseerimise, materiaal-tehnilise varustamise, struktuuri, koosseisude ja juhtimise jooksvaid küsimusi;
4) kirjutab EKTK nimel alla lepingutele, kohustistele, volikirjadele ja rahalistele dokumentidele;
5) kirjutab eelarve piires alla pangadokumentidele, on EKTK pitsatihoidja;
6) võtab tööle EKTK töötajad ja määrab nende palgad, annab välja käskkirju, kui käesoleva põhikirjaga ei ole ettenähtud teisiti;
7) vastutab isiklikult EKTK majandusliku seisukorra ja tegevuse eest, annab oma tegevusest aru juhatusele;
8) võtab vastu muid otsuseid oma pädevuse piires;
9) peadirektori äraolekul asendab teda tema poolt määratud EKTK töötaja.

V. STRUKTUUR

A r t i k k e l  17
EKTK struktuur

17.1. EKTK struktuuri määrab juhatus. Struktuur koosneb peakontorist ja regionaalsetest esindustest. Juhatuse otsusel võib EKTK-s moodustada osakondi.
17.2. EKTK peakontori allüksused moodustab EKTK peadirektor.
17.3. EKTK-s võib moodustada sektsioone, komisjone, komiteesid jm. struktuuriväliseid üksusi.
17.4. Osakonna moodustamise ja lõpetamise otsustab EKTK juhatus. Osakonna organiteks on osakonna koosolek ja nõukogu. EKTK juhatuse otsusel võib moodustataval osakonnal olla muud organid.
17.5. Osakonna koosoleku pädevuses on
17.5.1. osakonna põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine;
17.5.2. osakonda kuulujate registreerimise või arvestuse korraldamine;
17.5.3. osakonna tegevusaruande kinnitamine;
17.5.4. osakonna nõukogu ja revidendi valimine;
17.5.5. osakonna eelarve kinnitamine, kui osakonna moodustamise otsuses ei ole ette nähtud teisiti;
17.5.6. osakonna lõpetamisettepaneku esitamine EKTK juhatusele.
17.5.7. Osakonna koosoleku pädevuses võivad olla muud küsimused vastavalt EKTK juhatuse otsusele.
17.6. Osakonna nõukogu pädevuses on
17.6.1. osakonna tegevuse korraldamine juhindudes EKTK juhtorganite ning osakonna koosoleku otsustest;
17.6.2. osakonna tegevusaruande esitamine osakonna koosolekule;
17.6.3. osakonna tegevusest regulaarne aruandmine EKTK peadirektorile;
17.6.4. osakonna eelarve olemasolul selle täitmise tagamine.
17.6.5. Osakonna nõukogu pädevuses võivad olla muud küsimused vastavalt EKTK juhatuse otsusele.

A r t i k k e l  18
EKTK sektsioonid

18.1. EKTK liikmete initsiatiivil võib teatud majandus- või tegevusvaldkonna edendamiseks moodustada sektsioone.
18.2. EKTK sektsioonid moodustatakse juhatuse poolt EKTK liikmete avalduse alusel.
18.3. Sektsioon valib oma liikmete hulgast esimehe, kes juhib sektsiooni tööd. Sektsiooni esimees asub ametisse pärast juhatuse poolset kinnitamist.

VI. EKTK KONTROLLORGAN

A r t i k k e l  19 

19.1. EKTK finants- ja majandustegevuse auditeerimiseks määrab üldkoosolek audiitorkontrolli korraldamise.
19.2. Audiitorkontrolli määramisega volitab EKTK üldkoosolek ühtlasi EKTK juhatust nimetama audiitori ning sõlmima audiitorkontrolli korraldamiseks vajalikud lepingud.

VII. EKTK DISPAŠÖÖRIDE BÜROO

A r t i k k e l 20

20.1. EKTK dispašööride büroo on EKTK juures asuv üksus, mis tegutseb EKTK juhatuse poolt kinnitatud põhimääruse alusel ning kes teostab kaubandusliku meresõidu õigusest tuleneva üldavarii kvalifitseerimist ja kahju jagamise arvestust.
20.2. EKTK dispašööride büroo moodustatakse mereõiguse ja kaubandusliku meresõidu alaste teadmiste ja kogemustega isikutest, kes määratakse EKTK juhatuse poolt.

VIII. EKTK ARBITRAAŽIKOHUS

A r t i k k e l 21

21.1. EKTK Arbitraažikohus on EKTK juures asuv, EKTK juhatuse poolt moodustatav alaliselt tegutsev vahekohus, mis lahendab lepingu- ja teistest tsiviilõiguslikest suhetest, sealhulgas ka väliskaubandus- ja muudest rahvusvahelistest majandussuhetest tulenevaid vaidlusi vastavalt reglemendile, mille kinnitab EKTK juhatus.
21.2. Vaidluste läbivaatamine on EKTK arbitraažikohtus tasuline, arbitraažimaksu määr ning tasumise kord sätestatakse EKTK arbitraažikohtu reglemendis.

IX. EKTK VARA

A r t i k k e l 22

22.1. EKTK vara ja vahendid moodustuvad:
1) sisseastumismaksudest;
2) iga-aastastest liikmemaksudest;
3) subsiidiumitest ning igat liiki kingitustest ja annetustest;
4) EKTK omandi ja väärtpaberite tuludest;
5) põhikirjalistest teenustest laekuvatest tuludest;
6) tuluürituste tuludest;
7) muudest tuludest.
22.2. EKTK vahendeid kasutatakse EKTK põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, liikmeskonna hüvanguks, EKTK tegevuse tagamiseks ja ettevõtluse arendamiseks Eesti Vabariigis.
22.3. EKTK majandusaastaks on kalendriaasta.
22.4. EKTK tulu ja vara ei jaotata EKTK tegutsemise ajal EKTK liikmete vahel.
22.5. EKTK vastutab oma varaliste kohustuste eest kogu talle kuuluva varaga, millele kehtiva õiguse kohaselt on võimalik sissenõuet pöörata.

X. EKTK LÕPPEMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

A r t i k k e l 23

23.1. EKTK lõpetatakse
1) üldkoosoleku otsusel, kui selle poolt on vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest;
2) liikmete arvu vähenemisel alla 100;
3) muul seaduses ettenähtud alusel.  
23.2. EKTK võidakse sundlõpetada seaduses ettenähtud alustel ja korras.
23.3. EKTK lõpetamisel toimub seaduses ettenähtud likvideerimismenetlus. EKTK lõpetamiseks valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni.
23.4. Likvideerimiskomisjon viib läbi likvideerimismenetluse seaduses ettenähtud korras.
23.5. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara üldkoosoleku otsusega.

A r t i k k e l 24
EKTK ühinemine ja jagunemine

EKTK ühinemine ja jagunemine toimub üldkoosoleku otsuse alusel seaduses ettenähtud korras.

0