Näidis arbitraažiklauslid

Arbitraažiklausli lisamisega lepingusse annate tekkida võiva vaidluse Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohtu alluvusse, et aga tulemus oleks korrektne, soovitame tähelepanu pöörata järgmisele.

1. Kohtu, kus soovite tekkida võivad vaidlused lahendada, nimi PEAB olema korrektne, et ei tekiks omakorda vaidlust, millist arbitraažikohut ikkagi lepingus silmas peetakse.

2. Vähem on parem ehk nagu kõige muugagi, ei tasu alati arbitraažiklauslit üle reguleerida. Arbitraažikohtu võlu seisneb osalt kohaldumises vastavalt vajadusele ehk iga vaidlust käsitletakse unikaalselt. Kuna ette on väga raske prognoosida, kas vaidlus võib tulla 5000 eurost või 500 000 eurost, võiks jätta arbitraažiklauslisse ka pisikese mänguruumi – alati ei pea kokku leppima vaidlust lahendava vahekohtu moodustamises, seda saab teha ka siis, kui vaidluse objekt ning nõue (nõude suurus) on teada. 

3. Vaidluse keel. Kui tegemist on välislepinguga, on vahest mõistlik leppida kokku vaidluse lahendamise keeles. Kui partneriks on näiteks äriühing Hiinast, siis oleks Eestist pärit poole jaoks suhteliselt keeruline pidada kohtumenetlust hiina keeles ning Hiinast pärit poole jaoks oleks eesti keele kasutamine samavõrra keeruline. Mõistliku alternatiivina võiks sellisel juhul kokku leppida mõlemale lepingupoolele mõistetava keele.

Siin on toodud mõned näidisklauslid, kuid tuletame meelde, et tegemist on siiski näidistega! Näidised lähtuvad meie kohtu reglemendi §-ist 4.

1. Kui koostate klausli ise lähtudes lepingu iseloomust vms, soovitame lihtsalt lisada vastavale lepingupunktile lause: „Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Kaubandus -Tööstuskoja arbitraažikohtus Tallinnas selle arbitraažikohtu reglemendi alusel.“

2. Lihtne näidisarbitraažiklausel.

Käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused püüavad Pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui käesolevast Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus lõplikult Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohtus Tallinnas selle reglemendi alusel. Vaidlus lahendatakse Eesti seaduse alusel. Vahekohus toimub eesti keeles. 

Kommentaar: sobib ideaalselt kõikidesse lepingutesse, kõik esmaselt oluline on olemas, kuid jätab piisavalt mänguruumi vahekohtu moodustamiseks vastavalt tekkinud vajadusele.

3. Detailne arbitraažiklausel.

Käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused püüavad Pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui käesolevast Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus lõplikult Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtus Tallinnas (edaspidi: “Arbitraažikohtus”) selle Arbitraažikohtu reglemendi alusel. Vaidlust lahendav Arbitraažikohtu  koosseis  moodustatakse 3-(kolme)liikmelisena. Pooled kohustuvad valima ühe vahekohtuniku Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu Nõukogu poolt määratud tähtaja jooksul. Kumbki Pool teeb nende poolt valitud vahekohtunikule ettepaneku valida koos teise Poole valitud vahekohtunikuga kolmas vahekohtunik, kes on vaidluse lahendamisel Arbitraažikohtu eesistuja. Kui Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu Nõukogu poolt määratud tähtaja jooksul ei ole Poolte valitud vahekohtunikud valinud kolmandat vahekohtunikku, määrab Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu Nõukogu kolmanda vahekohtuniku, kes on vaidluse lahendamisel Arbitraažikohtu eesistuja. Kui Pooled ei moodustada Arbitraažikohut kooskõlas käesoleva punkti ja Arbitraažikohtu reglemendi sätetega, moodustab selle Arbitraažikohtu Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu Nõukogu.

Kommentaar: sobib pigem suure mahuga või välispartneritega sõlmitavatesse keerulistesse lepingutesse.


Vene keeles:

«Все вытекающие из Договора споры решаются в Арбитражном суде Эстонской Торгово-промышленной палаты в Таллинне, на основании регламента данного Арбитражного суда».

1. Вытекающие из данного Договора споры Стороны пытаются решить путём переговоров.

2. Если вытекающие из данного Договора споры не удаётся решить путём переговоров Сторон, спор окончательно решается в Арбитражном суде Эстонской Торгово-промышленной палаты в Таллинне (далее: «В Арбитражном суде»), на основании регламента данного Арбитражного суда. Спор решается на основании эстонского закона. Арбитраж ведётся на эстонском языке.

3. Арбитражный суд формируется из 3 (трёх) членов. Стороны обязуются выбрать одного арбитра в течение срока, обозначенного Советом Арбитражного суда Эстонской Торгово-промышленной палаты. Каждая из Сторон предлагает выбранному ею арбитру выбрать вместе с выбранным другой Стороной арбитром третьего арбитра, который будет председательствующим Арбитражного суда при решении спора. Если в течение срока, обозначенного Советом Арбитражного суда Эстонской Торгово-промышленной палаты, выбранные Сторонами арбитры не выбрали третьего арбитра, Совет Арбитражного суда Эстонской Торгово-промышленной палаты назначает третьего арбитра, который будет председательствующим Арбитражного суда при решении спора. Если Стороны не формируют Арбитражный суд в соответствии с данным пунктом и постановлениями регламента, его формирует Совет Арбитражного суда Эстонской Торгово-промышленной палаты.


Inglise keeles:

“All disputes resulting from the Contract are settled in the Arbitration Court of the Estonian Chamber of Commerce and Industry in Tallinn on the basis of this regulation of the Arbitration Court.”

1. The disputes resulting from this Contract will be settled by the Parties by negotiations.

2. If the disputes resulting from this Contract could not be settled by the negotiations of the Parties, the dispute will be finally solved in the Arbitration Court of the Estonian Chamber of Commerce and Industry in Tallinn (hereinafter “in Arbitration Court”) on the basis of the regulation of this Arbitration Court. The dispute will be settled proceeding from the Estonian law. The arbitral tribunal will be conducted in Estonian.

3. The Arbitration Court will be established as three-membered. The Parties are obliged to choose one arbitrator within the term set by the Council of the Arbitration Court of the Estonian Chamber of Commerce and Industry. Both Parties make the proposal to the arbitrator chosen by them to choose the third arbitrator together with the arbitrator chosen by the other Party who will be the presiding judge of the Arbitration Court in settling the dispute. If the arbitrators chosen by the Parties have not chosen the third arbitrator within the term set by the Council of the Arbitration Court of the Estonian Chamber of Commerce and Industry, the latter appoints the third arbitrator who will be the presiding judge of the Arbitration Court in settling the dispute. If the Arbitration Court is not established by the Parties in accordance with this clause and the provisions of the regulation of the Arbitration Court, this Arbitration Court will be established by the Council of the Arbitration Court of the Estonian Chamber of Commerce and Industry.