Edendame ettevõtlikkust

 • Osaleme hariduspoliitika kujundamisel ja seonduvate õigusaktide ettevalmistamisel.
 • Jälgime tööjõuturu arenguid ühiskonnas ja esindame ettevõtjate huvisid olemasolevast ja prognoositavast tööjõuvajadusest lähtuvalt.
 • Väärtustame ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet kõigis kooliastmetes.
 • Edendame koolide ja ettevõtete koostööd.
 • Algatame uusi ettevõtmisi „hallide alade“ täitmiseks haridusmaastikul.
 • Seisame praktilise karjääriõppe ja noorte tööeluks ettevalmistamise eest.

Kuidas teeme?

 • Osaleme hariduse valdkonna komisjonides, töögruppides ja nõukogudes.
 • Algatame ühisarutelusid poliitikute ja haridusametnikega.
 • Küsime ja koondame ettevõtjate seisukohti ja kaitseme neid suheldes riigikogu ja valitsusasutustega.
 • Uute ettevõtmiste algatamisel koondame ühistegevusse valdkonna erinevad osapooled (ettevõtted, haru- ja erialaliidud, ametnikud, koolid jne) ja oleme algatuse eestvedajad.

MEIE TEGEMISED

Algatus "Tööle kaasa!"

Mis?
„Tööle kaasa!“ on algatus, millega kutsutakse tööandjaid,  lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele tööeluga tutvumise uusi võimalusi. „Tööle kaasa!“ algatusega liitudes saavad õpilased teadlikumaks töömaailmas toimuvast ning näevad ja kogevad,  mis on tema vanema, vanavanema, onu või tädi igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja –keskkond, töö sisu ja selle väärtus. Lisaks, kuidas toimib üks ettevõte vm organisatsioon ja millised on erinevad ametid.

Kellele?
Õpilane
saab algatuses osaledes teadlikumaks töömaailmas toimuvast, näeb ja saab teada, mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja –keskkond, töö sisu ja selle väärtus.

Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte.

Koolil võimaldab algatuses osalemine teha lapsevanemate ja ettevõtetega koostööd, mis rikastab praktilisel moel karjääriõpet.

Lapsevanemale pakub algatuses osalemine konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avada lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aidata lapsel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid.

Loe lähemalt: www.töölekaasa.ee

Koostöövõrgustik „Ettevõtlikkuse edendamiseks“

Mis?
Võrgustik ühendab ettevõtteid ja organisatsioone, kes panustavad ettevõtliku mõtteviisi edendamisse. Koostöövõrgustikus osalemine tagab liikmetele süsteemse info kättesaadavuse ja võimaluse osaleda nii senistes kui ka uutes algatustes noorte ettevõtlikkuse toetamiseks. Aitame tööelu kogemusega muuta õppimist elulähedasemaks, innustades kogukonda koostööle.

Kellele?
Võrgustiku info koondub veebikeskkonda www.ettevotlikkus.ee, kust leiavad kasulikku infot laste ja noortega tegelevad spetsialistid: õpetajad, noorsootöötajad, huvijuhid, karjäärispetsialistid jne. Neil on võimalik leida koostööpartnereid noorte ettevõtlikkust edendavate tegevuste elluviimiseks. Ettevõtetel ja organisatsioonidel on võimalik saada hea ülevaade, milliseid toetustegevusi teevad teised ettevõtted ning jagada infot oma tegevuste kohta.

Loe lähemalt: www.ettevõtlikkus.ee

Osalemine nõukogudes ja töörühmades

Panustame mitmekülgselt erinevatesse haridusvaldkonda edendavatesse nõukogudesse, komiteedesse ja töörühmadesse.

 • Kutsekoda SA
 • SA Innove
 • Haridus- ja teadusministeeriumi erinevad programmid ja nõukogud
 • Eesti Töötukassa

Kaubanduskoja panusest kaasa rääkimise osas saad vaadata siit.

0