Osaleme arvukates nõukogudes ja töörühmades

Mait Palts - peadirektor

 • Eesti Standardikeskus – Juhatuse esimees
 • Kutsekoda SA – Nõukogu esimees
 • Eesti Konjunktuuriinstituut – Nõukogu esimees
 • Riigikaitse Edendamise SA – Juhatuse esimees
 • SA KredEx - Nõukogu liige
 • Eurochambres – Direktorite nõukogu liige
 • Baltic Sea Chambers of Commerce Association – Juhatuse liige
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee – Asendusliige
 • Eesti Energia – Auditikomitee esimees
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium – Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava seirekomisjoni liige
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium – Tööstuse ekspertkogu asendusliige
 • Rahandusministeerium – Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõukoja liige
 • Siseministeerium – Eesti-Läti programmi 2014-2020 seirekomitee liige
 • Kutsekoda SA – OSKA koordinatsioonikogu aseesimees
 • Haridus- ja Teadusministeerium – Täiskasvanuhariduse nõukogu liige
 • Haridus- ja Teadusministeerium – Eesti kõrghariduse ja teaduse rahvusvahelistumise nõukogu liige
 • Haridus- ja Teadusministeerium – Kutsehariduse nõukoja liige
 • Riigikantselei – Säästva Arengu Komisjoni liige
 • Politsei- ja Piirivalveamet – Elamislubade nõuandva komisjoni liige
 • Euroopa Rändevõrgustik – Eesti rände- ja varjupaigaorganisatsioonide võrgustik – põhiliige
 • Euroopa Komisjon – Kutseõppe nõuandva komitee liige (Advisory Committee on Vocational Training)
 • Harjumaa Omavalitsuste Liit – Harjumaa turvalisuse nõukogu liige
 • Veterinaar- ja Toiduamet – Kliendinõukoja liige
 • Välisministeerium – Arktika Nõukogu töörühma liige
 • Välisministeerium – Ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni liige
 • Nasdaq CSD – Eesti arveldussüsteemi kasutajate komitee liige
 • Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur – kuratooriumi aseesimees

Marko Udras - Poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja

 • Statistikaamet - Statistikanõukogu liige
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - Tööstuspoliitika töörühma liige
 • Kliimaministeerium - Kliimaseaduse juhtkomisjoni liige
 • Haridus- ja Teadusministeerium - Haridusvaldkonna arengukava ja Noortevaldkonna arengukava juhtkomisjoni liige
 • Haridus- ja Teadusministeerium - Õppimiskohustuse kehtestamiseks vajalike eelnõude välja töötamise töörühma liige
 • Kutsekoda SA - OSKA nõunike kogu liige
 • Kutsekoda SA - Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu liige
 • Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet - Tarbijavaidluste üldkomisjoni liige
 • Politsei- ja Piirivalveamet - Elamislubade nõuandja komisjoni liige
 • Rahandusministeerium – Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõukoja asendusliige
 • Rahandusministeerium - Ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava seirekomisjoni liige
 • Siseministeerium - Euroopa Liidu siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade seirekomisjoni liige
 • Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur - Täienduskoolituse koostöökoja asendusliige
 • Eesti Akrediteerimiskeskus - Akrediteerimiskeskuse nõukoja liige
 • Eesti Konjunktuuriinstituut – Nõukogu liige
 • Riigikantselei - Säästva Arengu Komisjoni asendusliige

Ene Rammo - Finantsdirektor

 • Eesti Raamatupidajate Kogu - Raamatupidajate kutsekvalifikatsiooni omistamist
  korraldava kutsekomisjoni liige
 • Finantskirjaoskuse ümarlaud (Rahandusministeerium) - Eesti elanike  finantskirjaoskuse edendamise programmi elluviimise rakenduskomisjoni liige (01.07.2013-31.12.2020)
 • Eesti Maksekeskkonna Foorum (Eesti Pank, Rahandusministeerium, Eesti Pangaliit) - Ühtse euromaksete piirkonna (SEPA - Single Euro Payments Area) eesmärkide elluviimise foorumi liige
 • Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide juhtkomisjon - Komisjoni liige
 • Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni - Kutsekvalifikatsiooni omistamist korraldava kutsekomisjoni
  liige
 • Justiitsministeeriumi juurde moodustatud valitsuskomisjon - Aruandluskorralduse lihtsustamiseks moodustatud valitsuskomisjoni liige
 • Justiitsministeerium - Raamatupidamiskeskkonna väljatöötamist koordineeriva juhtrühma liige (Registrite ja Infosüsteemides Keskus)
 • Rahandusministeerium - Eesti elanike finantskirjaoskuse edendamise programmi rahanduskomisjoni liige
 • Rahandusministeerium - Majandusaasta aruande taksonoomia töörühma liige
 • Rahandusministeerium - Raamatupidamise Toimkonna liige 2019–2022
 • Rahandusministeerium - AJN liige alates 2022
 • Kutsekoda - OSKA majandusarvestuse valdkonna ekspertkogu liige

Liisi HaAS - Ettevõtlikkuse valdkonna projektijuht

 • Haridus- ja Teadusministeerium - Programmi „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ teavituse ja tunnustuse töörühma liige
 • Haridus- ja Teadusministeerium - Inimressursi arendamise rakenduskava seirekomisjoni liige
 • Haridus- ja Teadusministeerium - Hariduse valdkondliku komisjoni asendusliige
 • Haridus- ja Teadusministeerium – Kutsehariduse nõukoja asendusliige
 • Haridus- ja Teadusministeerium - Haridusstrateegia 2021–2035 oskuste ja oskuste parema kasutamise töörühma asendusliige
 • Eesti Töötukassa – Karjääriteenuste koostöökogu liige
 • Rahandusministeerium – Finantskirjaoskuse rakenduskomisjoni liige

Marju Männik - Väliskaubanduse vanemnõunik

 • ATA Carnet Eesti - Juhataja

Toomas Kuuda - Pärnu esinduse juhataja

 • Pärnumaa Kutsehariduskeskus - Nõunike kogu esimees
 • Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž - Nõukogu liige

Margus Ilmjärv - Jõhvi esinduse juhataja

 • Ida-Viru Ettevõtluskeskus - Nõukogu liige
 • Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus - Nõukogu liige
0