Lahendame vaidlusi arbitraažikohtus

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohus kui alaliselt tegutsev vahekohus lahendab eraõigussuhetest, sealhulgas ka väliskaubandus- ja muudest rahvusvahelistest majandussuhetest tulenevaid vaidlusi.

  • Arbitraažimenetlus on konfidentsiaalne, mis tähendab, et arbitraažikohus ei väljasta vaidlevate poolte ja vaidluse kohta mitte mingisugust informatsiooni kolmandatele isikutele. Informatsiooni väljastatakse kolmandatele isikutele ainult juhul, kui arbitraažikohtul on eelnevalt poolte kirjalik nõusolek informatsiooni väljastamise kohta.
  • Arbitraažimaks on seda odavam, mida suurem on nõude suurus. Arbitraažimaksu määramisel võetakse alati arvesse vaidluse eeldatav keerukus ja vahekohtu moodustamisviis (kas pooled soovivad ühe- või näiteks viieliikmelist vahekohust).
  • Arbitraažimenetlus on kiirem, menetlustähtaeg on kuni kuus kuud (mida saab vajadusel pikendada).
  • Pooltel on võimalus osaleda vaidlust lahendava vahekohtu moodustamises, esitada omapoolseid kandidaate, teha ettepanekuid mitmeliikmeline arbitraažikohus peaks vaidluse lahendama jne.
  • Arbitraažikohtu otsust on lihtne välisriikides täitmisele pöörata (kõikides New Yorgi 1958. aasta konventsiooniga liitunud maades).
  • Arbitraažikohtu otsus jõustub tegemise hetkest, seega on tegemise hetkest alates täitmisele pööratav (otsusega võib kohe minna kohtutäituri juurde ja alustada täitemenetlusega).

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohus
Toom-Kooli 17, Tallinn 10130
Telefon: +372 604 0060
E-post: Anastasia.Nezgovorova@koda.ee
IBAN: EE352200221010759340 (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), kood 767 Swedbank