Lahendame vaidlusi arbitraažikohtus

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohus kui alaliselt tegutsev vahekohus lahendab eraõigussuhetest, sealhulgas ka väliskaubandus- ja muudest rahvusvahelistest majandussuhetest tulenevaid vaidlusi.

Arbitraažikohus menetleb vaidlusi, mis puudutavad sanktsioneeritud isikut või sanktsioneeritud tegevusvaldkondi

Vastavalt Euroopa Liidu 7ndale sanktsioonide paketile (NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/1269, 21. juuli 2022, millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas) välistati sanktsioonide alt tehingud, mida on vaja liikmesriigis toimuvale kohtu-, haldus- ja vahekohtumenetlusele juurdepääsu tagamiseks ning liikmesriigi kohtu- või vahekohtu otsuse tunnustamiseks või täitmiseks, kui sellised tehingud on kooskõlas määruse (EL) 2022/1269 ja määruse (EL) nr 269/2014 eesmärkidega.

Vastavalt oma reglemendile lahendab Eesti Kaubandus-Tööstuskoja (EKTK) Arbitraažikohus kui alaliselt tegutsev vahekohus eraõigussuhetest, sealhulgas ka väliskaubandus - ja muudest rahvusvahelistest majandussuhetest tulenevaid vaidlusi.

Lähtudes eelviidatud määrusest jätkab EKTK Arbitraažikohus esitatud taotluste alusel ka selliste vaidluste menetlemist, mis puudutavad sanktsioneeritud isikut või sanktsioneeritud tegevusvaldkondi. Samas tuleb arvestada, et sellisel juhul kohalduvad menetlusele täiendavad nõuded. Ennekõike puudutavad need vahekohtumenetlusega seotud rahaülekandeid EKTK kontole (registreerimismaks, arbitraažimaks), milleks võib olla vaja Rahapesu Andmebüroo eelnevat nõusolekut (määruse (EL) 269/2014 artikli 4(1)b alusel). Samuti võib EKTK Arbitraažikohus küsida pooltelt nii menetluse alguses kui ka menetluse kestel täiendavaid andmeid pooltega seotud isikute ja tegelike kasusaajate kohta.

Asjakohase informatsiooni ja õigusaktide kohaselt vajalike nõusolekute olemasolul toimub vahekohtumenetlus vastavalt EKTK Arbitraažikohtu reglemendile.

Otsus on pooltele lõplik ja siduv

 Arbitraažikohtu otsused on lõplikud ja pooltele siduvad ning otsuse sisu vaidlustada ei saa. Küll aga annab seadus võimaluse esitada taotlus Tallinna Ringkonnakohtule arbitraažikohtu otsuse tühistamiseks, kui menetluse kestel on rikutud protsessinorme. Arbitraažikohtu otsus jõustub tegemise hetkest, seega on tegemise hetkest alates täitmisele pööratav (otsusega võib kohe minna kohtutäituri juurde ja alustada täitemenetlusega).

Eestis tehtud vahekohtu otsust on kerge täita välisriikides

 Arbitraažikohtu otsuse täitmisele pööramiseks välisriigis tuleb esitada taotlus kohtuotsuse tunnustamiseks ja täitmisele pööramiseks vastava välisriigi riiklikku kohtusse. Kohus kontrollib protsessinormide täitmist ning täidetava kohtuotsuse vastavust selles riigis kehtivale seadusele. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohtu otsus on täidetav kõikides riikides, kes on ühinenud 1958. aasta New Yorgi Konventsiooniga (142 riiki – nimekiri). Eestis tehtud riikliku kohtu otsuseid ei saa üldjuhul sama lihtsalt välisriikides täitmisele pöörata.

Menetluse neutraalsus

 Vaidlustes, kus pooled on pärit erinevatest riikidest, võivad küsimused keele, erapooletuse, kultuuriliste erinevuste osas avaldada negatiivset mõju erimeelsuste lahendamisel.  Lisades arbitraažiklausli lepingusse, saavad pooled eelnevalt kokku leppida kõigis vaidluse võtmeküsimustes, näiteks, millises riigis/linnas toimuvad kohtuistungid, milline on menetluse keel, millise riigi materiaalõigust rakendatakse, arbiteride rahvus või eriala  jne.

Arbitraažimenetluse konfidentsiaalsus

Arbitraažikohtu menetlus on konfidentsiaalne. Asja arutamine toimub alati kinnisel istungil. Arbitraažikohtu otsust võib avalikustada vaid poolte kirjalikul nõusolekul. Paljudel juhtudel on menetluse absoluutne konfidentsiaalsus poolte jaoks oluline, vältimaks näiteks ärisaladuste paljastamist konkurentidele või liigset meedia tähelepanu. Arbitraažikohus teeb kõik endast oleneva, et pooled saaksid tulemuse, mis rahuldab mõlemaid ehk eelistatuim viis menetluse lõpetamiseks oleks win-win situatsioon, kus pooled saaksid ka edasi koostööd teha, mitte ei läheks lõplikult riidu. Parem võimalus jätkata peale otsuse tegemist teise poolega tööalast suhet.

Menetluse kiirus

Tänu mitteformaalsele iseloomule ning arbiteride professionaalsusele võib otsuseni jõudmine minna väga kiiresti. Vahekohtu menetlus toimub tunduvalt kiiremini võrreldes menetlusega tavakohtus. Vaidlust lahendav arbitraažikohus peab tegema otsuse hiljemalt 6 kuu jooksul arvates hagiasja materjalide üleandmisest. Enamikel juhtudel tehakse vahekohtu otsus 3–4 kuu jooksul olenevalt istungite vajalikkusest ning poolte taotlustest.

Vahekohtunike asjatundlikkus

Vahekohus annab unikaalse võimaluse valida arbiterideks isikud vastavalt hetkevajadusele ja vaidluse iseloomule. Kui tavakohtus peab spetsiifilise teema lahtirääkimiseks, analüüsimiseks kaasama eksperdi, siis arbitraažikohtus on võimalik kaasata ekspert juba arbiterina ning hoida sellega eraldi eksperditasu võrra menetluskulud madalamad. Loomulikult tuleb ka siin järgida järgmist kriteeriumit –arbiter peab olema sõltumatu/erapooletu. Sellega annab arbitraažikohus poolele eelise – pooltevaheline vaidlus saab lahendatud isikute poolt, kes on spetsialistid vaidlusaluses valdkonnas.

Menetluse mitteformaalne iseloom

Enamus arbitraažikohtute reeglitest on lühikesed, lihtsad ja paindlikud. Vahekohus lähtub vaidluse lahendamisel lisaks vastavatele materiaalõiguse normidele ka headest kaubandustavadest. Pooled saavad osaleda arbitraažikohtu moodustamisel, omades sealjuures võimalust valida sellise vahekohtuniku, kelle teadmised ja kogemused on poolele teada ning hädavajalikud just selle konkreetse vaidluse lahendamiseks, mis tagab aga suurema usalduse ja rahulolu kohtu kui institutsiooni ning loomulikult ka kohtuotsuse vastu.


Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohus
Toom-Kooli 17, Tallinn 10130
Telefon: +372 604 0060
E-post ja hagimaterjalide edastamise aadress: arb@koda.ee
IBAN: EE352200221010759340 (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), kood 767 Swedbank

 

0