Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonid

Järgnevalt on välja toodud olulisimad ettevõtlust puudutavad sanktsioonid, uuendatud 03.04.2023 seisuga. 

Kaubandus

 • Sätestati keeld Euroopa Liidust pärit kahesuguste kaupade transiidile läbi Venemaa territooriumi. Kahesugused kaubad on kaubad, mida on võimalik otseselt kasutada sõjalisel otstarbel. Teatud erandjuhtudel, näiteks juhul, kui kahesuguse kauba transiit on vajalik humanitaarotstarvetel või meditsiinilisel otstarbel, seda keeldu ei kohaldata. 
 • Sätestati keeld Euroopa Liidust pärit tulirelvade, nende osade ja oluliste komponentide transiidile läbi Venemaa territooriumi. 
 • Sätestati keeld erinevate turbomootorite ja nende hooldamiseks vajalike vahendite ekspordile Venemaale. Juba sõlmitud lepinguid võis täita kuni 27. märtsini 2023. 
 • Sätestati keeld mineraalsete vahade ja bituumenitoodete impordile Venemaalt. Juba sõlmitud lepinguid võib täita kuni 27. maini 2023. 
 • Sätestati keeld süsiniku ja kautšuki impordile Venemaalt. Juba sõlmitud lepinguid võib täita kuni 30. juunini 2024. 
 • Sätestati keeld rauast ja legeerimata terasest lehtvaltstoodete ekspordile Venemaalt. Juba sõlmitud lepinguid võis täita kuni 27. märtsini 2023. Liikmesriigi pädevad asutused võivad siiski ka edaspidi anda loa nende toodete ekspordiks, kui on kindlaks tehtud, et eksport on vajalik lennunduses kasutatavate titaantoodete tootmiseks, kui titaantoodete tarned mujalt ei ole võimalikud. 
 • Sätestati erand, mille kohaselt võivad liikmesriigid anda loa pagariahjude müügiks Venemaale, kui on kindlaks tehtud, et see on vajalik füüsilistele isikutele kodumajapidamises kasutamiseks. 
 • Sätestati keeld gaasi hoiustamise võimaluste pakkumisele Venemaa kodanikele ja ettevõtetele, mille juhatuse liikmetest üle poole on Venemaa kodanikud. Juba sõlmitud lepinguid võis täita kuni 27. märtsini 2023. Erandina võib ka edaspidi pakkuda Venemaaga seotud isikutele veeldatud gaasi hoiustamise võimalusi. 
 • Sätestati ekspordikeeld 96 juriidilise isiku toodete ekspordile. Peamiselt kuuluvad nimekirja Iraani ettevõtted, kes toodavad Venemaa jaoks sõjategevuses kasutatavaid droone või nende komponente. 
 • Sätestati keeld mitmesuguste toodete ekspordile Venemaale. Nende toodete hulka kuuluvad näiteks erinevad tööstuskaubad, elektroonikakaubad, sõidukid ning nende varuosad.  

Keelatakse Venemaale ja sellega seotud isikutele järgnevate kaupade müük: 

 • CN kood 840710 (sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid ja rootormootorid, õhusõidukitele); 
 • CN kood 840910 (osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt õhusõidukite sisepõlemis-kolbmootorites). 
 • Nende toodete müük Venemaaga seotud isikutele on lubatud kuni 16. jaanuarini 2023 tingimusel, et vastavad kokkulepped sõlmiti enne 17. detsembrit 2022. Müük on lubatud ka peale neid kuupäevi, kui liikmesriigi pädev ametiasutus annab selleks loa. Sellise loa võib pädev ametiasutus anda juhul, kui ta on teinud kindlaks, et see on vajalik satelliitide kokkupõrke või soovimatu atmosfääri sisenemise ärahoidmiseks. 
 • Pädev asutus võib edaspidi anda loa müüa või anda Venemaale sanktsioonide all olevaid kaupu CN-koodidega 8517 71 00 (antennid ja igat tüüpi antennireflektorid; sobivad osad nendega koos kasutamiseks); 8517 79 00 (muud antennidega seotud osad) ja 9026 00 00 (instrumendid ja seadmed vedeliku või gaasi vooluhulga, taseme, rõhu jms parameetrite mõõtmiseks või kontrollimiseks), kui ta on teinud kindlaks, et see on vajalik meditsiinilisel eesmärgil või humanitaartegevuseks, näiteks abi kohaletoimetamine või humanitaartöötajate transport. Asutus ei tohi väljastada luba nende kaupade Venemaale üle andmiseks, kui tal on piisavalt põhjust arvata, et kaupadel võib olla sõjaline lõppkasutus. 
 • Hakkavad kehtima piirangud veel mõnede kaupade ekspordile, mis võivad suurendada Venemaa tööstuslikku suutlikkust. Kokku puudutavad täiendavad piirangud 26 erinevat kaubakoodi. Nende kaupade puhul on lubatud täita kuni 16. jaanuarini 2023 neid lepinguid, mis on sõlmitud enne 17. detsembrit 2022.  
 • Toidu valmistamiseks vajalike seadmete, mille CN-kood on 8417 20, 8419 81 80 ja 8438 10 10, müügiks Venemaale võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa tingimusel, et nende lõpptarbijateks on füüsilised isikud ning neid kasutatakse kodumajapidamistes. Kui pädeval asutusel on põhjust arvata, et neid seadmeid kasutataks sõjalistel eesmärkidel, ei tohi ta nende seadmete ekspordiks Venemaale luba väljastada. 

Hakkavad kehtima piirangud Venemaalt legeerterase impordile CN-koodiga 7224 90. Sellise kauba import jääb lubatuks järgnevas mahus: 

 • 147 007 tonni ajavahemikul 17. detsembrist 2022 kuni 31. detsembrini 2023; 
 • 110 255 tonni ajavahemikul 1. jaanuarist 2024 kuni 30. septembrini 2024; 
 • Pärast 30. septembrit 2024 on selle kauba import Venemaalt keelatud. 
 • Lükkub edasi Venemaa päritolu metanooli impordikeelu täielik kehtima hakkamine. Uusi lepinguid Vene päritolu metanooli importimiseks ei tohi juba praegu sõlmida, kuid enne 7. oktoobrit 2022 sõlmitud lepinguid võib täita kuni 18. juunini 2023. Varasemad sanktsioonid lubanuks vanu lepinguid täita vaid kuni 8. jaanuarini 2023. 
 • Ettevõtjad peavad teatama kahe nädala jooksul oma liikmesriigi pädevale asutusele kõikidest tehingutest, mis puudutavad veeldatud maagaasi tootmise tehastes toodetud Venemaalt pärit või eksporditud maagaasi kondensaatide ostmist või üle andmist kolmandatesse riikidesse. Eeskätt on vaja pädevat asutust teavitada sellise ostetud või üle antud kondensaadi kogustest. 
 • Selle teabe alusel vaatab komisjon hiljemalt 18. juunil 2023 läbi andmed kondensaadiga tehtud tehingute kohta ning annab seejärel hinnangu meetmete toimimisele. 
 • Keelatakse mitmesuguste kaupade ost Venemaalt, mille kaudu teenib Venemaa märkimisväärset tulu. Tegemist on väga erinevatesse valdkondadesse kuuluvate kaupadega – puit, paber, kemikaalid, kosmeetika, erinevad masinad, hügieen, riided, tarbeesemed jm. Erand kehtib liidu ja selle liikmesriikide diplomaatilistele esindajatele ning nende pereliikmetele. Enne 7. oktoobrit 2022 sõlmitud lepingute täitmist võib jätkata kuni 8. jaanuarini 2023. Täpsema nimekirjaga asjadest, mille import on keelatud, saab tutvuda siin oleva määruse VI lisast. 
 • Keelatakse alates 30. septembrist 2023 selliste raua- ja terasetoodete eksport Venemaale, mille puhul on tooraine pärit Venemaalt ja seda on töödeldud väljaspool Euroopa Liitu. Erandina jääb teatud koguse ulatuses eksport kuni 31. märtsini 2024 siiski lubatuks. Samuti võivad pädevad asutused teha erandeid, olles eelnevalt kindlaks teinud, et need on vajalikud tsiviilotstarbelise tuumavõimekuse loomiseks, käitamiseks, hoolduseks, kütusega varustamiseks ja ümbertöötlemiseks ning ohutuse tagamiseks ning tsiviilotstarbeliste tuumarajatiste valmimiseks vajaliku projekteerimis- ja ehitustöö ning kasutuselevõtmise jätkumiseks, samuti lähtematerjali tarnimiseks, et toota meditsiinilisi radioisotoope, sarnaseid meditsiinilisi rakendusi või keskkonna kiirgusseireks vajalikku elutähtsat tehnoloogiat, ning tsiviilotstarbeliseks tuumaenergiaalaseks koostööks, eelkõige teadus- ja arendustegevuse valdkonnas. Vastav asutus peab sellise loa andmise korral teavitama sellest komisjoni kahe nädala jooksul pärast loa andmist. 
 • Kehtestatakse keeld erinevate lennunduses kasutatavate õlide, pidurdussüsteemi osade ja antennide ning nende osade eksport Venemaale. Enne 7. oktoobrit 2022 sõlmitud lepingute täitmist võib jätkata 6. novembrini 2022. Pädevad asutused võivad lubada erandeid juhul, kui vastavad tooted on vajalikud lennunduses vajalike titaanikaupade tootmiseks. 
 • Alates 9. aprillist 2022 lõpetati täielikult söe import Venemaalt. 
 • Alates 9. aprillist 2022 seati Venemaale ekspordikeelud valdkondades, milles Venemaa on haavatav, näiteks kvantarvutite ja muu kõrgtehnoloogia osas, mis võimaldaksid Venemaal edasi arendada oma sõjatööstust. 
 • Alates 9. aprillist 2022 seati impordikeelud erinevatele kaupadele, mille eesmärk on piirata raha liikumist Venemaal suurt mõjuvõimu omavate oligarhide kätte. Nendeks kaupadeks on näiteks puit ja tsement, aga ka mitmed toidukaubad. 
 • Alates 15. märtsist 2022 on keelatud mitmesuguste kaupade müük, tarne, eksport ja muul viisil üle andmine Venemaale ja sellega seotud isikutele. Peamiselt puudutab keeld raua- ja terasetooteid, aga ka mitmesuguseid sidevahendeid, toidu- ning hügieenikaupu. Samast kuupäevast on keelatud ka raua- ja terasetoodete import Venemaalt. 
 • Alates 9. märtsist 2022 on keelatud merenavigatsiooni seadmete müük, tarne, eksport ja muul viisil üle andmine Venemaale ja Venemaa lipu all sõitvatele laevadele. Samast kuupäevast on keelatud ka selliste seadmete ostu rahastamine. Keeld ei kohaldu toodetele, mis on mõeldud kasutamiseks mittesõjaliseks otstarbeks.   
 • Keelatud on kaupade import Donetskist ja Luhanskist. 
 • Keelatud on kauplemine kaupade ja tehnoloogiaga, mis on mõeldud kasutamiseks valitsuse kontrolli alt väljas olevate Ukraina Donetski ja Luhanski oblastite teatavates sektorites. 

 

Ettevõtete juhtimine

 • Sätestati erand, mille kohaselt on lubatud tehingud Venemaa kodanike enamusosalusega ettevõtetega juhul, kui tehingu eesmärk on vabaneda seotusest selle ettevõtte või selle ettevõtte tütarettevõtete juhtimisega hiljemalt 31. detsembriks 2023. 
 • Alates 27. märtsist 2023 ei ole Venemaa kodanikel ja elanikel lubatud kuuluda selliste Euroopa Liidus registreeritud ettevõtete juhatusse, mis omavad elutähtsat taristut või osutavad elutähtsat teenust. Keeld ei kehti sellistele Venemaa kodanikele ja elanikele, kes on samaaegselt ka mõne Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud. 
 • Alates 29. jaanuarist 2023 on keelatud võtta kauplemisele selliste ettevõtete väärtpabereid, mille enamusosalus kuulub Venemaale või sellega seotud isikutele. 
 • Alates 16. jaanuarist 2023 on keelatud tegutseda järgnevate üksuste juhtorgani liikmena: 

  - Venemaal asutatud juriidiline isik, üksus või asutus, kes on riigi kontrolli all või kellest üle 50 protsendi kuulub riigi omandisse või kelle puhul on Venemaa valitsusel või Venemaa keskpangal õigus osaleda kasumis või kellel on Venemaa valitsuse või Venemaa keskpangaga muud olulised majandussuhted; 

  - Venemaal asutatud juriidiline isik, üksus või asutus, kelle omandiõigusest üle 50 protsendi kuulub otse või kaudselt Venemaa valitsuse või keskpanga omandisse; 

  - Venemaal asutatud juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb Venemaa valitsuse või keskpanga nimel või suuniste alusel. 

  Teatud juhtudel võivad pädevad asutused siiski anda loa eelmises punktis kirjeldatud üksuste juhtorgani liikmena tegutsemiseks. Need olukorrad on järgmised:  
 • Tegemist on ühisettevõttega, mis on asutatud mõne Euroopa Liidu liikmesriigi õiguse alusel; 
 • Tegemist on enne 17. detsembrit 2022 Venemaal asutatud ettevõttega, kes on Euroopa Liidus asutatud ettevõtte kontrolli all; 
 • Juhtorgani liikmena tegutsemine on vajalik elutähtsa energiavarustuse tagamiseks; 
 • Üksuse tegevus on seotud kolmanda riigi päritolu nafta transiidiga läbi Venemaa ning juhtorgani liikmena tegutsemine ei ole vastuolus Venemaa päritolu naftatoodetele seatud impordikeeldudega; 
 • Luba on vajalik selleks, et Euroopa Liiduga seotud isikud saaksid hiljemalt 30. juuniks 2023 oma osa Venemaaga seotud üksuses võõrandada. 
 • Sanktsioon ei kehti Venemaa Regionaalarengupanga suhtes kuni 18. märtsini 2023 neile isikutele, kes täitsid selle juhtorgani liikme kohustusi 17. detsembri 2022 seisuga. 
 • Keelatakse alates 22. oktoobrist 2022 kuuluda sellise juriidilise isiku juhtorganisse, millest üle poole on Venemaaga seotud isikute kontrolli all või mis saab tegutsemiseks suuniseid Venemaaga seotud isikutelt. Erand kehtib ettevõttele Russian Maritime Register of Shipping. Selle ettevõtte juhtorganitesse kuulumine on lubatud kuni 8. jaanuarini 2023 tingimusel, et isik täitis juhatuse liikme kohustusi ka enne 7. oktoobrit 2022. 
 • Keelatakse alates 22. oktoobrist 2022 kuuluda sellise juriidilise isiku juhtorganisse, millest üle poole on Venemaaga seotud isikute kontrolli all või mis saab tegutsemiseks suuniseid Venemaaga seotud isikutelt. Erand kehtib ettevõttele Russian Maritime Register of Shipping. Selle ettevõtte juhtorganitesse kuulumine on lubatud kuni 8. jaanuarini 2023 tingimusel, et isik täitis juhatuse liikme kohustusi ka enne 7. oktoobrit 2022. 
 • Keelatud on mistahes tehingute tegemine äriühingutega, mille enamusosalus kuulub Vene riigile ning keelati ka enda osaluse laiendamine Venemaa äriühingutes. Keelud kohalduvad tehingutele, mille osas on sõlmitud kokkulepped pärast 16. märtsi 2022. 

 

Finantsvaldkond 

 • Finantsasutused ja finantsvaldkonna ettevõtjad peavad hiljemalt 13. märtsiks 2023 ja seejärel iga kolme kuu järel andma Euroopa komisjonile ja liikmesriigi pädevale asutusele teavet Venemaa Keskpanga reservide ja varade haldamisega seotud tehingute kohta. 
 • Krediidiasutused peavad hiljemalt 27. maiks 2023 esitama oma liikmesriigi pädevale asutusele loetelu üle 100 000 euro suurustes hoiustest, mis kuuluvad kolmandate riikide ettevõtetele ja mille omandiõigusest üle 50 protsendi kuulub otseselt või kaudselt Venemaale või sellega seotud isikutele. Seda teavet tuleb edaspidi hakata esitama kord aastas. 
 • Lisaks otsustati SWIFT-süsteemist välja lülitada veel kolm Venemaa panka – nendeks pankadeks on Venemaa suurim pank Sberbank, Moskva krediidipank ja Rosselhozbank.
 • Lisaks otsustati lülitada SWIFT-süsteemist välja Belinvestbank. Samuti lisati 25 Valgevene riigiga seotud isikut nende isikute nimekirja, kellele on keelatud teha pangaülekandeid. 
 • Alates 9. aprillist 2022 keelati täielikult tehingud nelja Venemaa võtmetähtsusega panga kaudu. Nende pankade hulgas on ka VTB Bank. 
 • Alates 12. märtsist 2022 on keelatud eurodes nomineeritud pangatähtede müük, tarne, ülekanne ja eksport Venemaale. Keeld ei kohaldu Venemaale reisivatele isikutele ja nende lähedastele. Samast kuupäevast alates on SWIFT maksesüsteemist välja lülitatud seitse Venemaa panka: Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, Vneshekonombank ja VTB Bank. 
 • Keelati Venemaale, selle valitsusasutustele ja Venemaa Keskpangale laenu andmine, välja arvatud juhul, kui laenu andmisel on konkreetne ja dokumenteeritud eesmärk millegi finantseerimisel. Keeld kehtib kõigile laenudele, milles on kokku lepitud pärast 23. veebruari 2022. Varasemalt kokkulepitud laenude andmist ei keelata, kuid pärast 23. veebruari 2022 ei tohi laenu andmise tingimusi muuta. 
 • Euroopa Liidu Nõukogu otsustas keelata alates 9. märtsist 2022 Venemaa, selle valitsusasutuste, Venemaa Keskpanga või eelnevatega seotud juriidiliste isikute poolt emiteeritud väärtpaberitega kauplemise.  
 • Otsustati seada täiendavad piirangud Venemaal emiteeritud väärtpaberitega kauplemisele, samuti seati piirangud tehnoloogia ja otseselt või kaudselt sõjaliseks tegevuseks kasutatavate toodete müümisele Venemaale. Lisaks täiendati oluliselt isikute ja ettevõtete nimekirja, kellele on keelatud selliseid tooteid eksportida. Keeld kehtib alates 25. veebruar 2022. 

 

Lennuliiklust puudutavad sanktsioonid

 • Venemaa ja Euroopa Liidu vahel otse või kolmanda riigi kaudu mitteregulaarlende korraldavad lennuettevõtjad on kohustatud lendude kohta käiva info edastama vähemalt 48 tundi enne lennu algust liikmesriigi pädevale asutusele. Liikmesriik võib keelata lennu toimumise, teavitades sellest viivitamatult nii Euroopa komisjoni kui lennuettevõtjat. 
 • Otsustati keelata Venemaa lennundusettevõtetel Euroopa Liidu territooriumilt õhku tõusmine ja maandumine. Keeld ei kohaldu hädaolukordadele. Keeld kehtib alates 28. veebruar 2022. 

 

Venemaa telekanalite edastamisega seotud sanktsioonid 

 • Alates 10. aprillist 2023 hakkab kehtima keeld väljaannete RT Arabic ja Sputnik Arabic levitamisele Euroopa Liidus. 
 • Hakkab kehtima keeld veel nelja Venemaa telekanali edastamise osas. Nendeks telekanaliteks on NTV ja selle rahvusvaheline sõsarkanal NTV Mir, Rossija 1, REN TV ja Pervõi Kanal. 
 • Otsustati ka keelata Venemaa telekanalite Rossija RTR, Rossija 24 ja TV Centr edastamine Euroopa Liidu territooriumil. Otsustati ka, et keelatakse nende toodete ja teenuste reklaamimine, mida on edastanud nii eelpool mainitud kolm telekanalit kui ka programmid, mille edastamine Euroopa Liidu territooriumil juba varasemalt keelatud oli (Russia Today telekanalid erinevates keeltes). 
 • Alates 1. märtsist 2022 on keelatud väljaannete Russia Today ja Sputnik edastamine Euroopa Liidu territooriumil mistahes viisil.  

 

Sanktsioonid mäetööstusele 

 • Seni Venemaa energiasektori suhtes kehtinud sanktsioonid laienevad nüüd ka mäetööstusele. See tähendab, et ka Venemaa mäetööstuse sektoris tegutsevates ettevõtetes on Euroopa Liidu kodanikel keelatud omandada uusi ja laiendada olemasolevaid osalusi, anda selles sektoris tegutsevatele ettevõtetele laenu või muul viisil rahalisi vahendeid, asutada ühisettevõtteid juriidiliste isikutega, kes tegutsevad Venemaa mäetööstuses ning pakkuda kirjeldatud tegevustega seotud investeerimisteenuseid. 

   

Piirangud Valgevene osas

 • Alates 20. märtsist 2022 on SWIFT-süsteemist välja lülitatud kolm Valgevene panka: Belagroprombank, Bank Dabrabõt ja Valgevene Vabariigi Arengupank. 
 • Alates 2. märtsist 2022 on keelatud Valgevenes asuvatele isikutele mistahes tehnilise abi osutamine. Keeld ei kohaldu Valgevenesse reisivatele isikutele ja humanitaarabi osutamisele. 
 • Alates 2 .märtsist 2022 on keelatud Valgevenesse mistahes toodete müük, mida on võimalik otseselt või kaudselt kasutada sõjategevuseks. Keeld ei kohaldu toodetele, mille müügi osas olid pooled kokku leppinud enne 3. märtsi 2022. 
 • Alates 2. märtsist 2022 on keelatud Valgevenest järgmiste materjalide import: puit, tsement, raud, teras, kumm. Keeld ei kohaldu toodetele, mille impordi osas oli kokku lepitud enne 2. märtsi 2022.
 • Ettevõtetest seatakse sanktsioonid kaaliumkloriidi tootvale riiklikule ettevõttele OAO Belaruskali, nende toodete ekspordiga tegelevale Belarusian Potash Company (OAO Belorusskaja kaliinaja kompanija), tubakatoodete impordiga tegelevale OOO Inter Tobacco, nafta töötlemisega tegelevale OAO Naftan, tubakatoodete tootmisega tegelevale Grodno Tobacco Factory Neman (OAO Grodnenskaja tabatšnaja fabrika Neman), riiklikule logistikaettevõttele Beltamozhservice, OAO Upravljajuštšaja kompanija holdinga „Belkommunmaš“, mille tütarettevõte tegeleb kaubamärgi Belarus all sõidukite tootmisega, ning riiklikule ringhäälinguettevõttele Belteleradio, mis edastab seitset riikliku teleprogrammi ning viit raadioprogrammi. 

 

Isiklikud sanktsioonid

 • Sanktsioneeritud isikute nimekirja on täiendatud 87 isiku ja 34 juriidilise isikuga. Sanktsioneeritud füüsiliste isikute hulgas on peamiselt Venemaa kõrged riigiametnikud, kes on mõjutanud otsuseid Ukrainas ellu viidava sõjategevuse osas, Venemaa poolt okupeeritud aladel tegutsevad Venemaa režiimi heaks töötavad ametnikud, erasõjafirma Wagner juhtimisega seotud isikud, mõned Venemaa propaganda levitamisega tegelevad ja sellele kaasa aitavad ajakirjanikud ning Iraani kodanikud, kes aitavad Venemaad varustada Iraani päritolu droonidega. Sanktsioneeritud juriidiliste isikute hulka kuuluvad peamiselt erinevad Venemaa pangad ja fondid, mis aitavad rahastada Venemaa sõjategevust Ukrainas. 
 • Sanktsioonide nimekirja lisati 65 Venemaa füüsilist isikut, kelle hulgast moodustavad enamuse Ukrainas tsiviilisikuid tapnud ja piinanud Vene väeüksuste juhid. Samuti leidub sanktsioneeritud isikute hulgas Venemaa juhtkonda kuuluvate isikute lähikondseid. 
 • 15. märtsil 2022 külmutati Venemaaga seotud 15 isiku ja 9 üksuse Euroopa Liidus asuv vara ja keelata tehingud nende isikute ja üksustega.
 • 9. märtsil 2022 seati sanktsioonid 160 isikule, kes on perekondlike sidemete kaudu või muul viisil seotud Venemaa valitsusega ning kes hääletasid Donetski ja Luganski rahvavabariikide tunnustamise poolt Venemaa Föderatsiooninõukogus. 

 

Abi andmise keelud

 • Keelatakse relvade ja nende hooldamiseks vajalike vahendite üleandmine Venemaale või Venemaal kasutamiseks sõltumata sellest, kas need pärinevad Euroopa Liidust või mitte.
 • Luuakse erand rahalise abi andmise osas Venemaale toornafta ja naftasaaduste ekspordil. Erandi kohaselt on rahaline abi lubatud juhul, kui tegu on enne 4. juunit 2022 sõlmitud kindlustuslepingu alusel kindlustusnõude väljamaksmisega, mille puhul on kindlustuskate nõude väljamaksmise tähtajaks aegunud. Erand hakkab kehtima toornaftale alates 5. detsembrist 2022 ja muudele naftasaadustele alates 5. veebruarist 2023. 

 

Teenuste osutamise keelud

 • Hakkab kehtima keeld osutada Venemaa valitsusele või Venemaa juriidilistele isikutele järgmisi teenuseid:
  • turu-uuringute ja avaliku arvamuse küsitluste teenused; 
  • tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenused; 
  • reklaamiteenused. 
 • Hetkel kehtivad lepingud selliste teenuste osutamiseks tuleb lõpetada hiljemalt 16. jaanuariks 2023. Kehtima jäävad ka mõned erandid, näiteks tohib selliseid teenuseid ka edaspidi osutada Euroopa Liidu õiguse alusel asutatud ettevõtete kontrolli all olevatele ettevõtetele ning ka siis, kui selliste teenuste osutamine on vajalik rahvatervisega seotud hädaolukorra lahendamiseks. 
 • Keelatakse Venemaale ja sellega seotud isikutele otse või kaudselt osutada arhitekti- ja inseneriteenuseid, õigusabiteenuseid ja IT-alaseid nõustamisteenuseid. Keeld jõustus koos sanktsioonipaketi jõustumisega ehk 7. oktoobril 2022. Kui vastava teenuse osutamiseks oli kokkulepe sõlmitud enne 7. oktoobrit 2022, võib teenuse osutamisega jätkata kuni 8. jaanuarini 2023. Kehtivad ka mõned erandid. Näiteks tohib ka edaspidi õigusteenust osutada Venemaaga seotud isikutele juhul, kui see on rangelt vajalik kaitseõiguse kasutamiseks kohtumenetluses või selleks, et kasutada õigust tõhusale õiguskaitsevahendile. Samuti tohib õigusteenust osutada Euroopa Liidu liikmesriigis toimuvale kohtu-, haldus- ja vahekohtumenetlusele juurdepääsu tagamiseks või liikmesriigi kohtu- või vahekohtu otsuse tunnustamiseks või täitmiseks ning ka juriidilistele isikutele, mis on Euroopa Liidu kodanike kontrolli all. Keeld ei kehti ka selliste teenuste osutamise suhtes, mis on vajalikud rahvatervisealase hädaolukorra lahendamiseks või sellise sündmuse kiireks ärahoidmiseks või leevendamiseks, millel on tõenäoliselt ränk ja märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja ohutusele või keskkonnale, või loodusõnnetustele reageerimiseks.
  Pädevate asutuste loal on lubatud nende teenuste osutamine ka juhul, kui see on vajalik:
  • humanitaartegevuseks, näiteks abi kohaletoimetamine või abi kohaletoimetamise hõlbustamine;
  • kodanikuühiskonna tegevuseks, mis edendab otseselt demokraatiat, inimõigusi või õigusriiki Venemaal;
  • Euroopa Liidu ja liikmesriikide või partnerriikide diplomaatiliste ja konsulaaresinduste, sealhulgas delegatsioonide, saatkondade ja missioonide või rahvusvahelisest õigusest tuleneva puutumatusega kaitstud rahvusvaheliste organisatsioonide tegutsemiseks Venemaal;
  • Euroopa Liidus elutähtsa energiavarustuse tagamiseks ning titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi ostmiseks, impordiks või transpordiks liitu;
  • inimeste tervise ja ohutuse või keskkonnaohutuse seisukohast oluliste taristute, riistvara ja tarkvara pideva toimimise tagamiseks;
  • tsiviilotstarbelise tuumavõimekuse loomiseks, käitamiseks, hoolduseks, kütusega varustamiseks ja ümbertöötlemiseks ning ohutuse tagamiseks ning tsiviilotstarbeliste tuumarajatiste valmimiseks vajaliku projekteerimis- ja ehitustöö ning kasutuselevõtmise jätkumiseks, lähtematerjali tarnimiseks, et toota meditsiinilisi radioisotoope ja sarnaseid meditsiinilisi rakendusi või keskkonna kiirgusseireks vajalikku elutähtsat tehnoloogiat, ning tsiviilotstarbeliseks tuumaenergiaalaseks koostööks, eelkõige teadus- ja arendustegevuse valdkonnas, või
  • Euroopa Liidu telekommunikatsioonioperaatorite poolt selliste elektroonilise side teenuste osutamiseks, mis on vajalikud elektroonilise side teenuste toimimiseks, hooldamiseks ja turvalisuseks, sealhulgas küberturvalisuseks Venemaal, Ukrainas, Euroopa Liidus, Venemaa ja Euroopa Liidu vahel ning Ukraina ja Euroopa Liidu vahel ning andmekeskusteenuste osutamiseks Euroopa Liidus. 
 • Kehtestatakse täielik keeld osutada krüptovara rahakoti, konto- või deponeerimisteenuseid Venemaaga seotud isikutele, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ja ei oma Euroopa Liidus elamisluba. Varasemalt oli see keelatud vaid juhul, kui isiku krüptovarade koguväärtus ületas 10 000 eurot. 
 • Lisaks otsustati keelata arvepidamise, audiitor- ja raamatupidamisteenuste, maksukonsultatsioonide, samuti äri- ja juhtimiskonsultatsioonide ning suhtekorraldusteenuste osutamine Venemaale. Kuni 5. juulini 2022 on veel võimalik osutada teenuseid, mis on rangelt vajalikud selleks, et viia lõpule enne 4. juunit 2022 sõlmitud lepingud. 
 • Alates 15. aprillist 2022 on keelatud krediidireitinguteenuste osutamine Venemaaga seotud isikutele. 
 • Keelatud on teenuste osutamine transpordi-, telekommunikatsiooni- ja energiasektoris või nafta, gaasi ja mineraalide geoloogilise luure, uurimise ja tootmise sektoris ning samuti teenused, mis on seotud turismitegevusega valitsuse kontrolli alt väljas olevates Ukraina Donetski ja Luganski oblastites. Keeld kehtib alates 24. veebruar 2022. 

 

Territoriaalsed keelud

 • Donetski ja Luhanski oblastile seatud piirangud hakkavad laienema ka Zaporižžja ja Hersoni oblastile, mis on praeguseks hetkeks samuti valdavalt Venemaa vägede kontrolli all. Muuhulgas keelavad piirangud importida neist piirkondadest pärit kaupu, omandada neis piirkondades kinnisvara ning eksportida neisse piirkondadesse teatud kaupu. 

 

Transpordikeelud

 • Keelatakse Venemaalt pärit või Venemaalt eksporditud toornafta transport alates 5. detsembrist 2022 ja naftasaaduste transport kolmandatesse riikidesse alates 5. veebruarist 2023. Transpordiga võib jätkata 90 päeva jooksul pärast iga otsuse jõustumist, millega muudetakse naftasaaduste transpordikeeldu, tingimusel et vastav leping on sõlmitud enne 7. oktoobrit 2022 ning lepingu alusel transporditavate naftasaaduste hind ei ületa hinnalage, milles komisjon kokku lepib. 
 • Komisjon lepib hinnalaes kokku peale seda, kui G7 liikmesriigid on hinnalae osas kokkuleppe sõlminud. Käesoleval hetkel sellise kokkuleppeni jõutud ei ole ning pole ka teada, millal selline kokkulepe sündida võiks. Juhul, kui sellist kokkulepet eelpool toodud tähtaegadeks ei saavutata, hakkavad toornafta ja naftasaaduste transpordile seatavad sanktsioonid kehtima 3 kuud pärast kuupäeva, mil liikmesriigid jõudsid hinnalae osas kokkuleppele. 
 • Alates 9. aprillist 2022 seati Venemaa laevadele täielik keeld siseneda Euroopa Liidu territooriumil asuvatesse sadamatesse. Keeld Euroopa Liitu siseneda seatakse ka kõigile Venemaa ja Valgevene maanteetranspordiettevõtetele. Erandina lubatakse jätkuvalt toidu, põllumajandussaaduste, humanitaarabi ja kütuste transporti. 

 

Naftatooted

 • Torujuhtme kaudu transporditavatele naftatoodetele kehtiva erandi vajalikkuse kontrollimiseks peavad liikmesriigid hakkama iga kolme kuu järel teavitama komisjoni torujuhtme kaudu imporditud naftatoodete mahust. See võetakse aluseks otsustamisel, kas torujuhtme erandiga jätkamine on vajalik. 

   

Muud sanktsioonid 

 • Alates 9. aprillist 2022 seati Venemaa laevadele täielik keeld siseneda Euroopa Liidu territooriumil asuvatesse sadamatesse. Keeld Euroopa Liitu siseneda seatakse ka kõigile Venemaa ja Valgevene maanteetranspordiettevõtetele. Erandina lubatakse jätkuvalt toidu, põllumajandussaaduste, humanitaarabi ja kütuste transporti. 
 • Alates 9. aprillist 2022 keelati liikmesriikidel Venemaa ja sellega seotud organisatsioonide rahastamine ükskõik millises vormis.

 

Sanktsioonid pärinevad:
Määrus nr 269/2014 CL2014R0269ET0510010.0001.3bi_cp 1..4 (europa.eu)
Määrus nr 833/2014 NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 833/2014, - 31. juuli 2014, - mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (europa.eu)

Kui on sanktsioonide osas küsimusi, siis võtke ühendust: juristid@koda.ee

0