Lepitusmenetluse reglement

Eesti Kaubandus–Tööstuskoja

LEPITUSMENETLUSE REGLEMENT
kinnitatud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse otsusega  16.11.2017.a.

ARTIKKEL 1

ÜLDSÄTTED

 1. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja (edaspidi EKTK“) lepitusmenetluse reglementi  (edaspidi „Reglement“) rakendatakse EKTK poolt läbiviidud lepitusmenetlustele. EKTK poolsed  toimingud teeb EKTK Arbitraažikohus ja EKTK Arbitraažikohtu nõukogu.
 2. Reglement võimaldab poolel valida või EKTK-l määrata neutraalse kolmanda isiku (edaspidi „Lepitaja“), kes aitaks pooltel nendevaheline vaidlus lahendada. Juhul, kui Pooled ei suuda või ei soovi Lepitajat valida, määrab EKTK Pooltele Lepitaja.
 3. Käesoleva Reglemendi alusel rakendatakse lepitamist siis, kui Pooled on selles enne Lepitaja valimist või määramist või pärast seda kokku leppinud.
   

ARTIKKEL 2

LEPITUSMENETLUSE ALUSTAMINE

 1. Juhul, kui Pooled on kokku leppinud lahendada omavahelist vaidlust vastavalt Reglemendile, siis pool või Pooled, kes soovivad  lepitusmenetlust algatada, edastab või edastavad EKTK Arbitraažikohtule vastavasisulise kirjaliku lepitusmenetluse algatamise teate (edaspidi „Teade“), mis sisaldab järgmist informatsiooni:
            a) Vaidluse poolte ja vajadusel ka neid esindavate isikute nimed, aadressid, telefoninumbrid, emailid ja muud    kontaktandmed;
            b) Vaidluse kirjeldus, sh võimalusel ka selle numbriliselt väljendatud väärtus;
            c) Poolte kokkulepe või poolte ettepanek lepitamise ajapiirangute osas;
            d) Poolte kokkulepe või poolte ettepanek lepitamise keele osas;
            e) Poolte kokkulepe lepitamise koha osas või, selle puudumisel, ettepanek lepitamise koha osas;
            f) Poolte ühiselt valitud lepitaja nimi või poolte kokkulepe lepitaja valimise kohta või kokkulepe lepitaja isikule esitatavates nõudmistes, mille alusel soovitakse, et EKTK Arbitraažikohtu nõukogu lepitaja määrab või, mis tahes sellise kokkuleppe puudumisel, ettepanekud lepitaja isikule esitatavates nõudmistes;
            g) Registreerimismaksu tasumist tõendav dokument.
  2. Juhul, kui poolte vahel puudub kokkulepe Reglemendi rakendamise osas, võib pool, kes soovib vaidluse lahendamist Reglemendi alusel, esitada vastava ettepaneku  EKTK Arbitraažikohtule, edastades kirjalikult artikli 2 lõike 1 punktides a, b, f ja g loetletud informatsiooni.
  3. Vastava ettepaneku saamisel informeerib EKTK Arbitraažikohus  teist poolt või teisi  pooli vastavast ettepanekust ning annab teisele poolele mõistliku tähtaja vastamiseks, kas pool nõustub osalema lepitusmenetluses.  Lepitusmenetlusega nõustumisel võib pool teha ettepaneku lepitaja valimise kohta või selle puudumisel lepitaja isikule esitatavates nõudmistes, mille alusel soovitakse EKTK Arbitraažikohtu nõukogu poolt lepitaja määramist.
  4. Lepitusmenetluse alustamise ajaks loetakse lepitusmenetluse algatamise teate või lepitusmenetluse algatamise ettepaneku EKTK Arbitraažikohtusse jõudmise päeva.
  5. Lepitusmenetlusega mittenõustumisel või tähtaegselt vastamata jätmisel loetakse, et lepitusmenetluse ettepanek on tagasi lükatud ja lepitusmenetlust ei ole alustatud ning EKTK Arbitraažikohus informeerib sellest koheselt poolt, kes soovis vaidluse lahendamist Reglemendi alusel.
   

ARTIKKEL 3

LEPITAJA VALIMINE

 1. Pooled võivad koos valida Lepitaja, kelle EKTK Arbitraažikohtu nõukogu kinnitab.
 2. Juhul, kui Pooled ei ole Lepitajat valinud,  annab EKTK Arbitraažikohtu  nõukogu pooltele tähtaja Lepitaja valimiseks. Juhul, kui Pooled ei ole Lepitajat valinud määratud tähtajaks, määrab Lepitaja EKTK Arbitraažikohtu  nõukogu.
 3. Lepitaja võib valida või määrata ainult Lepitaja nõusolekul. Lepitaja kandidaat peab kinnitama oma nõusolekut ning erapooletust Lepitaja erapooletuse deklaratsiooni esitamisega EKTK Arbitraažikohtu nõukogule selleks määratud tähtajaks. Kui Lepitaja kandidaat ei tagasta Lepitaja  erapooletuse deklaratsiooni tähtajaks, on Arbitraažikohtu nõukogul õigus jätta Lepitaja  kinnitamata ning määrata uus Lepitaja. 
 4. Lepitaja avalikustab Lepitaja erapooletuse deklaratsioonis mis tahes asjaolud, mis võiks seada kahtluse alla Lepitaja erapooletuse ning sõltumatuse.  Juhul, kui Lepitaja kandidaat esitab selliseid asjaolusid, edastab EKTK Arbitraažikohtu nõukogu vastava informatsiooni Pooltele ning annab Pooltele tähtaja vastamiseks.
 5. Lepitaja kinnitamisel või määramisel arvestab EKTK Arbitraažikohtu nõukogu potentsiaalse Lepitaja isikuomadusi, sh kuid mitte ainult keeleoskust, kvalifikatsiooni ja kogemust ning potentsiaalse Lepitaja ajalisi võimalusi ning valmisolekut läbi viia lepitusmenetlust vastavalt Reglemendile.
 6. EKTK Arbitraažikohtu nõukogu teeb kõik endast oleneva, et määrata Lepitaja vastavalt Poolte kokkulepitud nõuetele. Juhul, kui Pool esitab vastuväite EKTK Arbitraažikohtu nõukogu poolt määratud Lepitaja isiku osas Pooltele ja EKTK Arbitraažikohtu nõukogule, siis mõistliku aja jooksul vastuväite esitamisest määrab EKTK Arbitraažikohtu nõukogu uue Lepitaja. Kui EKTK Arbitraažikohtu poolt määratud uue lepitaja suhtes esitab Pool uue vastuväite Pooltele ja EKTK Arbitraažikohtu nõukogule, siis mõistliku aja jooksul vastuväite esitamisest määrab EKTK Arbitraažikohtu nõukogu uue Lepitaja, milline otsus on lõplik.
 7. Enne valimist või määramist allkirjastab Lepitaja kandidaat kinnituse lepitusmenetluse vastuvõtmise, ajalise sobivuse, erapooletuse ja sõltumatuse kohta ning kinnitab, et tal on aega lepitusmenetlusega tegeleda.
 8. Poolte kokkuleppel võivad Pooled valida enam kui ühe Lepitaja või taotleda, et EKTK Arbitraažikohtu nõukogu määraks vastavalt Reglemendile enam kui ühe Lepitaja.
 9. Pooled võivad valida Lepitaja EKTK Arbitraažikohtu arbiteride nimekirjast. Lepitajaks ei saa olla arbiter, kes on olnud arbiteriks vaidluses, kus vähemalt üheks pooleks oli lepitusmenetluse pool.
   

ARTIKKEL 4

REGISTREERIMISMAKS, LEPITUSMAKS JA POOLTE KULUD

 1. Lepitusmenetluse algatamise teate esitanud pool või pooled tasuvad või lepitusmenetluse algatamise ettepaneku esitanud pool tasub EKTK Arbitraažikohtule registreerimismaksu. Registreerimismaksu ei tagastata.
 2. Pärast lepitusmenetluse algatamise teate saamist teeb Arbitraažikohtu nõukogu lähtudes Reglemendi lisaks olevas juhendis ettenähtud määradest pooltele ettepaneku tasuda lepitusmaks võrdsetes osades EKTK Arbitraažikohtu nõukogu poolt määratud tähtajaks, kui üks pool ei ole avaldanud  soovi tasuda kogu määratud lepitusmaks.
 3. Kui üks pooltest oma osa lepitusmaksust ei tasu, teeb EKTK Arbitraažikohtu nõukogu teisele poolele ettepaneku tasuda kogu lepitusmaks. Lepitusmaksu tasumata jätmisel jätab EKTK Arbitraažikohtu nõukogu lepitusmenetluse algatamise teate läbi vaatamata ja tagastab teate selle esitanud poolele või pooltele.
 4. Kui lepitusmenetlus osutub eelnevalt arvatust kulukamaks või seoses täiendavate asjaolude esitamisega lepitusmenetluse käigus selgub, et lepitusmaksu määramisel on lähtutud mittetäielikest andmetest või kui pool lisab lepitusmenetlusse täiendavaid õigussuhteid pärast lepitusmenetluse alustamist lepitaja poolt, teeb EKTK Arbitraažikohtu nõukogu lepitaja esildisel pooltele ettepaneku tasuda täiendav lepitusmaks.
 5. Lepitaja tasu suurus on 75% lepitusmaksust ja EKTK Arbitraažikohtu tegevuskulude katteks jääb 25% lepitusmaksust. Kui lepitajaid on mitu, jaotatakse lepitaja tasu nende vahel võrdselt, kui lepitajad ei lepi kokku teisiti. 
 6. Lepitusmaksu ja sellest lepitaja tasu tasumise täpsem kord on kindlaks määratud reglemendi lisaks olevas juhendis. Muud lepitusmenetlusega seotud poolte kulud jäävad poolte kanda, kui nad ei lepi kokku teisiti.
   

ARTIKKEL 5

LEPITUSMENETLUSE LÄBIVIIMINE

 1. Lepitaja ja pooled arutavad koheselt lepitusmenetluse läbiviimise korra üle ning lepivad kokku  lepitusmenetluse läbiviimise korras. Kokkuleppe mittesaavutamisel rakendab Lepitaja lepitusmenetluse üldtunnustatud põhimõtteid ja viib menetluse läbi viisil, mida peab vajalikuks. Lepitusmenetluse  läbiviimisel juhindub lepitaja poolte soovidest ja kohtleb neid õiglaselt ning erapooletult.
 2. Lepitusmenetluse toimumise koht ja keel määratakse kindlaks poolte kokkuleppega. Poolte kokkuleppe puudumisel määrab Lepitaja lepitusmenetluse toimumise koha ja keele.
 3. Lepitaja annab teisele poolele tähtaja vastuse esitamiseks, kus tuleb esitada seisukoht lepitusmenetluse algatamise teates või lepitamismenetluse ettepanekus sisalduvate väidete ja võimaliku lepitusettepaneku kohta.
 4. Lepitaja saadab vastuse lepitusmenetluse algatamist taotlenud poolele ning annab talle tähtaja teatamiseks, kas ta nõustub teise poole lepitusettepanekuga.
 5. Lepitaja võib poole taotlusel tellida erialaasjatundjalt vaidluse asjaolude selgitamiseks ekspertiisi, küsides pooltelt arvamust ekspertiisi küsimuste kohta. Ekspertiisikulud tasub enne ekspertiisi tellimist EKTK arvelduskontole pool, kelle taotlusel tellitakse ekspertiis.
 6. Kui  pooled ei saavuta kokkulepet, võib Lepitaja korraldada poolte lepitamiseks lepituskohtumise, toimetades pooltele kätte kutsed. Lepituskohtumist juhatab Lepitaja, kes kuulab ära poolte väited ja vajadusel tunnistajad ning erialaasjatundja.
 7. Kui pooled ei jõua lepituskohtumisel kokkuleppele, võib Lepitaja esitada pooltele lepitusettepaneku, kui see on tema hinnangul vaidluse asjaolusid arvestades mõistlik.
 8. Pooltel on õigus Lepitaja poolt määratud tähtaja jooksul lepitusettepaneku saamisest esitada Lepitajale oma seisukoht, mis väljendab nõustumist või mittenõustumist. Seisukoha esitamata jätmist käsitletakse ettepanekuga mittenõustumisena.
 9. Kui pooled nõustvad lepitusettepanekuga, kinnitab Lepitaja kokkuleppe.
 10. Pooled on kohustatud lepitusmenetluses käituma heauskselt.
   

ARTIKKEL 6

MENETLUSE LÕPETAMINE

 1. Lepitusmenetluse lõpetab Lepitaja otsusega järgmistest asjaoludest varaseima ilmnemisel, informeerides sellest pooli ja EKTK Arbitraažikohut:
            a) vaidluse lahendamise kokkuleppe allkirjastamine Poolte poolt ja kinnitamine Lepitaja poolt või;
            b) pool avaldab Lepitajale soovi lepitusmenetlus lõpetada või;
            c) pooled ei ole väljendanud oma nõustumist lepitusettepanekuga Lepitaja poolt antud tähtajaks.
 2. Lepitaja poolt kinnitatud kokkulepe on pooltele täitmiseks kohustuslik ja see tuleb täita 30 päeva jooksul selle kättetoimetamisest poolele. Kokkuleppe mittetäitmisel võib pool esitada kohtule avalduse Lepitaja vahendusel sõlmitud kokkuleppe täidetavaks tunnistamiseks vastavalt seadusele. Kokkuleppe täidetavaks tunnistamisega omandab see täitedokumendi staatuse.
 3. Lepitusmenetluse lõpetamisel kokkuleppe mittesaavutamise korral on poolel õigus oma õiguste kaitseks pöörduda kohtusse või vahekohtusse.

 

ARTIKKEL 7

KONFIDENTSIAALSUS

 1. Juhul, kui Pooled ei lepi kokku teisiti, on lepitusmenetlus konfidentsiaalne, sealhulgas loetakse  konfidentsiaalseks lepitusmenetluse toimumise fakt ning poolte kokkulepe vaidluse lahendamise kohta. Pooled, lepitaja ja EKTK Arbitraažikohus võivad lepitusmenetlusega seotud asjaolusid ja poolte kokkulepet avalikustada ainult mõlema poole kirjalikul nõusolekul. Poolel on õigus avalikustada lepitusmenetluse asjaolusid poolte kokkuleppel ulatuses, milles see on vältimatult vajalik poolte kokkuleppe täidetavaks tunnistamisel või täitemenetluses.
 2. Juhul, kui Pooled ei lepi kokku teisiti, ei avalda või ei taotle avaldamist kumbki Pool  mis tahes kohtu-või vahekohtu menetluses või muudes formaalsetes menetlustes:
           a) dokumente, avaldusi või info edastamist kajastavaid tõendeid, mida teine Pool või lepitaja on esitanud menetluses või menetluse jaoks, välja arvatud juhul, kui neid kohtumenetluses, vahekohtus või muus formaalses menetluses esitada sooviv Pool saab neid iseseisvalt, st lepitusmenetluse väliselt hankida; või
           b) mis tahes seisukohti või ettepanekuid, mida Pooled või lepitaja on menetluses esitanud vaidluse või selle võimalike lahenduste kohta; või
           c) menetluse jooksul aset leidnud mis tahes teise Poole omaksvõttu; või
           d) asjaolu, et mis tahes pool viitas menetluses enda valmidusele vastu võtta esitatud lahendusettepanekut.

 

ARTIKKEL 8

LÕPPSÄTTED

 1. Juhul, kui Pooled ei lepi kirjalikult kokku teisiti, on lepitaja kohustatud ennast taandama  lepitusmenetlusest, kui Poole taotlusest selgub, et ta on Reglemendi alusel algatatud vaidlusega seotud kohtumenetluses, vahekohtumenetluses või muus formaalses menetluses kohtunikuna, vahekohtunikuna, eksperdina, Poole esindajana või nõustajana või esineb muu asjaolu, mis annab alust kahelda lepitaja erapooletuses. Kui lepitaja ei taandu, võib Pool esitada lepitaja taandamise taotluse EKTK Arbitraažikohtule. Lepitaja taandamise taotluse lahendab EKTK Arbitraažikohtu nõukogu, kes otsustab lepitaja taandamise mõistliku aja jooksul. 
 2. Juhul, kui kehtiv õigus ei nõua teisiti või kui Pooled ja lepitaja ei lepi kirjalikult kokku teisiti, ei tohi lepitajat üle kuulata tunnistajana mis tahes kohtumenetluses, vahekohtumenetluses või muus formaalses menetluses, mis puudutab Reglemendi alusel algatatud mistahes lepitusmenetluse asjaolu.
 3. Lepitaja, EKTK Arbitraažikohus ja  tema töötajad ja esindajad ei vastuta ühegi isiku ees mis tahes teo või tegematajätmise eest, mis seondub lepitusmenetlusega, välja arvatud ulatuses, milles selline vastutuse piirang on vastuolus kehtiva õigusega.
 4. Kõigis Reglemendiga reguleerimata küsimustes lähtuvad EKTK Arbitraažikohtu nõukogu ja lepitaja kehtivatest seadustest ja Reglemendi mõttest ja eesmärgist.

  Lepitusmenetluse reglemendi Lisa
  Kinnitatud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse otsusega 16.11.2017.a.

Lepitusmaksu tasumise juhend

 1. Lepitusmenetluse tasu koosneb registreerimismaksust ja lepitusmaksust. Lepitusmenetluse registreerimismaksu suuruseks on 250.- eurot.
 2. Lepitusmaksu suurus sõltub vaidluse maksumusest (vaidluse aluseks oleva asjaolu rahalisest väärtusest / vaidluseseme väärtusest).
 3. Lepitusmaks määratakse lähtudes alljärgnevast
Vaidluse maksumus eurodes      Lepitusmaksu suurus
 0 – 5000 eurot 400.- eurot
5001 – 10 000 eurot        600.- eurot
10 001 – 15 000 eurot 800.- eurot
15 001 – 20 000 eurot 1000.- eurot
20 001 – 30 000 eurot 1200.- eurot
30 001 – 50 000 eurot  1500.- eurot
Üle 50 001 euro  2000.- eurot

 

4. Kui vaidluse rahalist väärtust ei ole võimalik välja tuua, on lepitusmaksu suuruseks 1000.- eurot.
5. Lepitusmaksu määrab EKTK Arbitraažikohtu nõukogu. Lepitusmaks ei sisalda käibemaksu.
6. Lepitusmaks tasutakse Eesti Kaubandus – Tööstuskoja arveldusarvele.
7. Kui Pool loobub lepitusmenetlusest peale lepitusmaksu tasumist, kuid enne Lepitaja poolt lepitusmenetluse läbiviimist, tagastatakse Poolele 90% tema poolt tasutud lepitusmaksust. Registreerimismaksu ei tagastata.
8. Kui lepitusmenetlus on lepitaja poolt alustatud, siis poole loobumisel menetlusest või menetluse lõpetamisel tasutud lepitusmaksu ei tagastata.
9. Lepitajale makstakse tasu välja 30 päeva jooksul arvates Lepitaja poolt EKTK Arbitraazikohtule menetluse lõpetamise kohta informatsiooni esitamisest.

0