Meie mõju ja eesmärk

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on mõjukaim ettevõtteid esindav organisatsioon Eestis. Meie liikmeskonnas on ligi 3600 tegutsevat ettevõtet, kes moodustavad Eesti majandusest ligikaudu 40 protsenti.

Esindame ja kaitseme Eesti ettevõtete huve. Seisame selle eest, et Eesti ettevõtluskeskkond oleks soodne, tagatud oleks aus konkurents ning ettevõtete tegevust ei piiraks liigne bürokraatia. Hoiame silma peal kogu Eesti ettevõtluskeskkonda puudutaval õigusloomel ning teeme sellest ülevaateid oma liikmetele. Igal liikmel on võimalus rääkida kaasa õigusloome teemadel. Kui näeme, et mõni algatus avaldab ettevõtetele negatiivset mõju, siis anname sellest julgelt riigile teada. Meie seisukohad on alati argumenteeritud ning meie arvamusel on riigi silmis suur kaal. Näiteks on tänu meie survele jäänud viimastel aastatel kehtestamata mitu uut maksu (pakendimaks, panditulumaks, magustatud jookide maks) ning riik ei ole kehtestanud sunddividendide maksmise kohustust. Eelmisel aastal esitasime riigile 191 kirjalikku arvamust erinevate õigusloome teemade kohta.

Kaubanduskoda mõjutab otsuste tegemist ka Euroopa Liidu tasandil. Meil on oma esindaja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees (Euroopa Liidu nõuandev organ) ning oleme Eurochambresi (Euroopa kaubanduskodade ühendus) liige.

TULE LIIKMEKS

Millega tegeleme?

Kaubanduskoda kaitseb ettevõtete huvisid kõikides ettevõtluskeskkonnaga seotud teemades, kuid peamiselt oleme keskendunud järgmistele valdkondadele.

  • MaksudRäägime aktiivselt kaasa oluliste maksumuudatuste tegemisel. Viimastel aastatel on koja ettepanekul jõudnud maksuseadustesse mitmeid positiivse mõjuga maksumuudatusi (nt töötaja spordi- ja majutuskulude vabastamine erisoodustusmaksust). Seisame selle eest, et maksusüsteem oleks võimalikult lihtne, bürokraatiavaba ning lisandväärtuse kasvu soodustav. Maksumuudatused peavad olema ettenähtavad. Koja eestvedamisel jõudis seadusesse põhimõte, et maksumuudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele peab jääma vähemalt pool aastat. Lisaks nõuame järjepidevalt riigilt, et maksumuudatused põhineksid analüüsil ning arvestaksid rahvusvahelist konkurentsiolukorda. Peame oluliseks tööjõumaksude vähendamist ning tänase ettevõtete tulumaksusüsteemi säilimist.
  • TööjõudMeie fookuses on töölepingu seadus ning töötervishoiu ja tööohutusega seotud nõuded. Viimastel aastatel on koja ettepanekul leevendatud näiteks alaealiste tööregulatsiooni ning vähendatud töötervishoiu ja tööohutusega seotud bürokraatiat. Oleme pingutanud ka selle nimel, et leevendada välistöötajatega seonduvaid piiranguid. Mitu aastat tagasi jõustus näiteks koja ettepanekul muudatus, et välismaalasele peab 1,24-kordse Eesti keskmise palga asemel maksma minimaalselt Eesti keskmist palka. Hetkel pingutame selle nimel, et leevendada sisserände kvoodi täitumisega seotud probleemi.
  • Võitlus halduskoormusega. Võitleme uute bürokraatlike nõuete kehtestamise vastu ning teeme ettepanekuid olemasolevate ebamõistlike kohustuste kaotamiseks. Näiteks vabastati meie ettepanekul mõned aastad tagasi ca 2000 väikeettevõtjat pakendiaruande auditeerimise kohustusest. Suurt tähelepanu pöörame ka statistikaaruandlusega seotud halduskoormuse vähendamisele. Meil on oma esindaja statistikanõukogus.
  • Aus konkurentsikeskkondOma igapäevases tegevuses lähtume põhimõttest, et ettevõtete vahel oleks aus konkurents. Näiteks aitame võidelda maksupettuste vastu (nt toetasime töötamise registri loomist ümbrikupalkade vähendamiseks), tegeleme nn pankrotimeistrite probleemiga ning väärtustame läbipaistvuse suurendamist (nt koja ettepanekul avalikustab maksu- ja tollimet oma kodulehel kõikide juriidiliste isikute riigile tasutud maksude koondsumma, käibe suuruse ja töötajate arvu).
  • RiigihankedSeisame selle eest, et riigihangete läbiviimine toimuks läbipaistvalt ning ülemäärase bürokraatiata.
  • ÄriõigusHoiame silma peal äriõiguse regulatsioonidel. Praktikas esile kerkinud probleemide lahendamiseks pakume välja lahendusi. Hetkel on käimas äriõiguse uuendamine, kuhu on kaasatud ka kaubanduskoda.
  • KeskkondJälgime, et keskkonnanõuded ei oleks põhjendamatult kõrged ega mõjuks laastavalt ettevõtete konkurentsivõimele. Tegeleme jäätmete (sh pakendite) valdkonnaga, vee regulatsioonidega, keskkonnatasudega, keskkonnamõju hindamisega ja paljude teiste keskkonnateemadega.
  • Hariduse ja ettevõtlikkuse edendaminePingutame selle nimel, et koolides pakutav haridus vastaks tänasest paremini tööturu vajadustele. Panustame ettevõtlikkuse suurendamisse ja ettevõtlusõppe arendamisse.

 

Liitu meiega

0