Meie mõju ja eesmärk


Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on avalikkuses hinnatud partner, sest meie seisukohad on argumenteeritud, kuid tihti ka kardetud, kuna oleme oma seisukohtades alati põhimõttekindlad ning ütleme julgelt välja, kui mõni algatus ettevõtjatele negatiivselt mõjub. Oleme tänaseks loonud süsteemi, mis hoiab silma peal kogu Eesti ettevõtluskeskkonda puudutaval õigusloomel, vahendades sellest infot oma liikmetele ning vajadusel sekkudes ja kaitstes ettevõtjate arvamust.

Koda on suurim ettevõtjaid esindav organisatsioon Eestis, kuhu täna kuulub üle 3200 ettevõtte. Meie jaoks on oluline, et Eesti ettevõtluskeskkond oleks stabiilne, ettevõtjasõbralik ja soodustaks Eesti majanduse arengut. Seisame selle eest, et kõiki ettevõtjaid koheldaks võrdselt ja et nende tegevust ei piiraks liigne bürokraatia. Teeme kõike selleks, et meie liikmed saaksid esimestena teada planeeritavatest muudatustest ja ettepanekutest, mis võivad ettevõtlust mõjutada. Anname oma liikmetele iga teema juures võimaluse kaasa rääkida.  

Kuidas me ettevõtjaid esindame?

 • Küsime oma liikmete arvamusi ja seisukohti erinevate teemade ja eelnõude kohta.
 • Analüüsime õigusaktide eelnõusid - esitame ettevõtjate huve arvestades seisukohti ja arvamusi erinevatele riigiorganitele ja valitsusasutustele õigusaktide väljatöötamiseks ja/või nende muutmiseks.
 • Esindame ja kaitseme liikmete üldisi huve - töötame erinevates komisjonides, töögruppides ja nõukogudes. Tegeleme ettevõtjate majanduspoliitiliste huvide kaitsmisega läbi meedia ning suhtlemisel riigiasutustega.

Millega tegeleme?

 • Maksud. Räägime aktiivselt kaasa oluliste maksumuudatuste tegemisel. Seisame selle eest, et maksusüsteem oleks võimalikult  lihtne, bürokraatiavaba ning lisandväärtuse kasvu soodustav. Maksumuudatused peavad olema ettenähtavad, põhinema analüüsil ning arvestama rahvusvahelist konkurentsiolukorda. Peame oluliseks tööjõumaksude vähendamist ning tänase ettevõtete tulumaksusüsteemi säilimist.
 • Tööjõud. Meie fookuses on töölepingu seadus ning töötervishoiu ja tööohutusega seotud nõuded. Samas hoiame silma peal ka muudel töövaldkonna teemadel. Näiteks oleme pingutanud selle nimel, et lihtsustada välismaalaste tööle võtmist.
 • Võitlus halduskoormusega. Võitleme uute bürokraatlike nõuete kehtestamise vastu ning teeme ettepanekuid  olemasolevate ebamõistlike kohustuste kaotamiseks.  Suurt tähelepanu pöörame näiteks statistikaaruandlusega seotud halduskoormuse vähendamisele.
 • Aus konkurentsikeskkond. Oma igapäevases tegevuses lähtume põhimõttest, et ettevõtete vahel oleks võrdne konkurents. Näiteks aitame võidelda maksupettuste vastu (nt toetasime töötamise registri loomist ümbrikupalkade vähendamiseks), tõstame ettevõtjate teadlikkust korruptsioonist,tegeleme nn pankrotimeistrite probleemiga, väärtustame läbipaistvuse suurendamist (nt riigile tasutud maksusummad olgu avalikud).     
 • Riigihanked. Seisame selle eest, et riigihangete läbiviimine toimuks  läbipaistvalt ning ülemäärase bürokraatiata. Peame väga oluliseks alapakkumistega seotud probleemi lahendamist.
 • Äriõigus. Hoiame silma peal äriõiguse regulatsioonidel. Praktikas esile kerkinud probleemide lahendamiseks pakume välja lahendusi. Hetkel on käimas ühinguõiguse uuendamine ning sellesse protsessi on kaasatud ka kaubanduskoda.  
 • Keskkond. Jälgime, et keskkonnanõuded ei oleks põhjendamatult kõrged ega mõjuks laastavalt ettevõtete konkurentsivõimele. Tegeleme jäätmete (sh pakendite) valdkonnaga, vee regulatsioonidega, keskkonnatasudega, keskkonnamõju hindamisega ja paljude teiste keskkonnateemadega.  
 • Hariduse ja ettevõtlikkuse edendamine. Pingutame selle nimel, et koolides pakutav haridus vastaks tänasest paremini tööturu vajadustele. Panustame ettevõtlikkuse suurendamisse ja ettevõtlusõppe arendamisse.
 • Meil on esindaja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees, mis on Euroopa Liidu konsultatiivorgan esindades tööandjaid, töövõtjaid, ametiühinguid, tarbijaid ja teisi huvirühmi igast liikmesriigist. Komitee esitab nende vaateid poliitilistes aruteludes ja arvamusi direktiivide ja määruste ettepanekute kohta Euroopa Komisjonile, nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Koja esindaja seisab hea nii selle eest, et meie seisukohti EMSK-s esitada ja kaitsta kui ka saadud teavet koja liikmetele tutvustada.

 

Liitu meiega

Meie suurimad töövõidud

 • Kaubanduskoja eestvedamisel jõudis seadusesse põhimõte, et maksumuudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele peab jääma vähemalt pool aastat.
 • Kaubanduskoja ettepanekul vabastati töötaja majutuskulud erisoodustusmaksust ning laiendati tööandja võimalusi tasuda maksuvabalt töötaja transpordi eest kodu ja töökoha vahel. Muudatused jõustusid 2017. aasta 1. augustil ja rakenduvad ka juulikuu kuludele.
 • Aitasime tervise- ja spordikulud vabastada erisoodustusmaksust. Muudatus jõustus 2018. aasta algusest.
 • Tänu kaubanduskojale vabastati 2016. aasta algusest ca 2000 väikeettevõtjat pakendiaruande auditeerimise kohustusest. Muudatuse tulemusena hoiavad ettevõtjad iga aasta kokku ca 2 mln eurot.
 • Kaubanduskoja ettepanekul tõsteti 2016. aasta algusest välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär 50 euroni.