Tulumaksuseaduse muudatused – panditulumaks ning madalam maksumäär regulaarsetele dividendidele

Rahandusministeerium on saatnud kooskõlastusringile tulumaksuseaduse muudatused, millega nähakse ette tulumaksukohustuse tekkimine teatud kontsernisisestelt laenudelt (nn panditulumaks) ning kehtestatakse madalam tulumaksumäär (14 protsenti) regulaarselt makstavatelt dividendidelt.

Mis on muudatuste eesmärk?
Rahandusministeerium põhjendab panditulumaksu kehtestamist vajadusega tõkestada kasumi varjatud (laenudena) väljaviimist Eesti äriühingutest. Madalama maksumäära kehtestamise eesmärgiks on motiveerida äriühinguid jaotama kasumit läbi aastate võimalikult stabiilselt. Mõlemal muudatusel on märgatav mõju ka riigieelarvele. Esimene muudatus suurendab prognooside kohaselt 2018. aasta riigitulusid 10 mln euro võrra ning teine muudatus 98 mln euro võrra.

Mis on olulisemad muudatused?

1) Panditulumaksu kehtestamine

  • Kui Eesti äriühing annab emaettevõtjale või emaettevõtja teistele tütarettevõtetele laenu, siis tuleb tuleb äriühingul maksta laenult tulumaksu.
  • Lisaks tavapärasele laenu andmisele käsitletakse maksustamisel laenuna ka emaühingu või muu eespool nimetatud isiku võetud laenu tagamist või temaga krediidilepingu sõlmimist, samuti muud majanduslikult samaväärset tehingut.
  • Erandina ei tekita tulumaksukohustust raha lühiajaliselt kontsernikonto kaudu kättesaadavaks tegemine teistele kontserni liikmetele, kui selle eesmärk on kontserni (kui terviku) likviidsuse juhtimine.
  • Tulumaksuga maksustatakse üksnes antud laenude see osa, mis ületab laenu andnud äriühingu omakapitali tehtud rahaliste ja mitterahaliste sissemaksete ning äriühingu võetud laenude summat (maksustamisperioodi viimase päeva seisuga).
  • Laenult tasutud tulumaks tagastatakse maksumaksjale, kui laen makstakse tagasi kahe aasta jooksul selle andmisest arvates.

2) Madalam tulumaksumäär regulaarselt makstavatelt dividendidelt

  • 14-protsendilise tulumaksumääraga maksustatakse jaotatud kasumit, mis on väiksem või võrdne eelneva kolme kalendriaasta keskmise maksustatud jaotatud kasumiga.
  • Nimetatud summat ületavad kasumijaotised maksustatakse jätkuvalt 20-protsendilise maksumääraga.
  • Kolme kalendriaasta keskmise Eestis maksustatud jaotatud kasumi arvutamisel esimeseks aastaks on 2018.
  • 14-protsendilise tulumaksuga maksustatud ja füüsilisele isikule (nii residendile kui ka mitteresidendile) jaotatud kasumilt tuleb äriühingul täiendavalt kinni pidada 7 protsenti tulumaksu.

Millal muudatused jõustuvad?
Muudarused plaanitakse jõustada 1. jaanuaril 2018.

Ettevõtjate arvamused on oodatud hiljemalt 28. aprilliks e-posti aadressile marko at koda dot ee. Ettevõtjatelt laekunud tagasiside põhjal koostame kaubanduskoja seisukoha, mille edastame rahandusministeeriumile.

Muudatustega saab lähemalt tutvuda siin:
Eelnõu
Seletuskiri

Lisainfo:
Marko Udras
poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja
marko at koda dot ee