Osaleme arvukates nõukogudes ja töörühmadesMait Palts - peadirektor

 • Eesti Standardikeskus - Juhatuse esimees
 • Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus - Juhatuse liige
 • Tarbijakaitseamet - Tarbijakaebuste üldkomisjoni liige
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - Halduskoormuse hindamise analüüsi juhtrühm – põhiliige
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava seirekomisjoni liige
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - Metroloogianõukogu liige
 • Rahandusministeerium - Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja koostamise nõuandva komisjoni liige
 • Rahandusministeerium - Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõukoda
 • Siseministeerium - Eesti-Läti programmi 2014-2020 seirekomitee liige
 • Eesti Konjunktuuriinstituut - Nõukogu esimees
 • Kutsekoda SA - Nõukogu esimees
 • Kutsekoda SA - OSKA koordinatsioonikogu
 • Haridus- ja Teadusministeerium - Kutseõppekavade akrediteerimise hindamisnõukogu liige
 • Haridus- ja Teadusministeerium - Täiskasvanuhariduse nõukogu liige
 • Haridus- ja Teadusministeerium - Hariduse valdkondliku komisjoni liige
 • Haridus- ja Teadusministeerium - Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetsete suundade 4 ja 5 majanduse valdkondliku komisjoni liige
 • Haridus- ja Teadusministeerium - Eesti kõrghariduse ja teaduse rahvusvahelistumise nõukogu liige
 • Riigikaitse Edendamise SA - Juhatuse esimees
 • Riigikantselei - Säästva Arengu Komisjoni liige
 • Vabariigi Valitsus - Kohaliku omavalitsuse reformi ettevalmistamiseks moodustatud valitsuskomisjoni liige
 • Politsei- ja Piirivalveamet - Elamislubade nõuandja komisjoni liige
 • SA Innove - Kutsevõistluste nõukoja liige
 • Keskkonnainspektsioon - Keskkonnakaitse nõukoja liige
 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon - Eetikakomisjoni liige
 • Euroopa Rändevõrgustik - Eesti rände- ja varjupaigaorganisatsioonide võrgustik – põhiliige
 • Justiitsministeerium - Riigikaitseõiguse revisjoni komisjoni liige
 • Eurochambers - Direktorite nõukogu liige
 • Baltic Sea Chambers of Commerce Association - Juhatuse liige
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee - Asendusliige
 • Euroopa Komisjon - Kutseõppe nõuandva komitee liige (Advisory Committee on Vocational Training)

Marko Udras - Poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja

 • Statistikaamet - Statistikanõukogu liige
 • Andmekaitse Inspektsioon - Andmekaitse Inspektsiooni nõukoja liige
 • Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus - Akrediteerimisnõukoja liige
 • Tarbijakaitseamet - Tarbijakaebuste üldkomisjoni liige
 • Justiitsministeerium - Riigikaitseõiguse revisjoni komisjoni asendusliige
 • Justiitsministeerium - Ühinguõiguse revisjoni komisjoni liige
 • Justiitsministeerium - Maksejõuetusõiguse revisjoni komisjoni liige
 • Kutsekoda SA - OSKA nõunike kogu liige
 • Kutsekoda SA - Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu liige
 • Sotsiaalministeerium - Toitumise ja liikumise rohelise raamatu töörühma liige
 • Politsei- ja Piirivalveamet - Elamislubade nõuandja komisjoni liige
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - Tööstuspoliitika töörühma liige
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - Bürokraatia vähendamise rakkerühma liige
 • Rahandusministeerium - Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja koostamise nõuandva komisjoni asendusliige
 • Rahandusministeerium - Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõukoja asendusliige
 • Haridus- ja Teadusministeerium - Kõrgharidusseadustiku kaasajastamise juhtrühma liige

Ene Rammo - Finantsdirektor

 • Eesti Raamatupidajate Kogu - Raamatupidajate kutsekvalifikatsiooni omistamist
  korraldava kutsekomisjoni liige
 • Finantskirjaoskuse ümarlaud (Rahandusministeerium) - Eesti elanike  finantskirjaoskuse edendamise programmi elluviimise rakenduskomisjoni liige (01.07.2013-31.12.2020)
 • Eesti Maksekeskkonna Foorum (Eesti Pank, Rahandusministeerium, Eesti Pangaliit) - Ühtse euromaksete piirkonna (SEPA - Single Euro Payments Area) eesmärkide elluviimise foorumi liige
 • Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide juhtkomisjon - Komisjoni liige
 • Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni - Kutsekvalifikatsiooni omistamist korraldava kutsekomisjoni
  liige
 • Justiitsministeeriumi juurde moodustatud valitsuskomisjon - Aruandluskorralduse lihtsustamiseks moodustatud valitsuskomisjoni liige
 • Justiitsministeerium - Raamatupidamiskeskkonna väljatöötamist koordineeriva juhtrühma liige (Registrite ja Infosüsteemides Keskus)
 • Rahandusministeerium - Eesti elanike finantskirjaoskuse edendamise programmi rahanduskomisjoni liige
 • Rahandusministeerium - Majandusaasta aruande taksonoomia töörühma liige
 • Rahandusministeerium - Raamatupidamise Toimkonna liige 2016–2019
 • Kutsekoda - OSKA majandusarvestuse valdkonna ekspertkogu liige

Liisi Hansen - Ettevõtlikkuse valdkonna projektijuht

 • SA Innove - Kutsehariduse maine tõstmise ekspertgrupi liige
 • Haridus- ja Teadusministeerium - Programmi „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ töörühmade liige
 • Haridus- ja Teadusministeerium - Inimressursi arendamise rakenduskava seirekomisjoni liige
 • Haridus- ja Teadusministeerium - Hariduse valdkondliku komisjoni asendusliige
 • Haridus- ja Teadusministeerium - Töökohapõhise õppe arendamise töörühma liige

Marju Männik - Väliskaubanduse vanemnõunik

 • ATA Carnet Eesti - Juhataja

Toomas Kuuda - Pärnu esinduse juhataja

 • Pärnumaa Kutsehariduskeskus - Nõunike kogu esimees

Margus Ilmjärv - Jõhvi esinduse juhataja

 • Ida-Viru Ettevõtluskeskus - Nõukogu liige
 • Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus - Nõukogu liige