Kas vastastikuse kindlustusandja asutamine tuleks seadustada?

Rahandusministeerium soovib välja selgitada, kas Eestis oleks vajalik seadustada kindlustusandja asutamine vastastikuse kindlustusandjana. Hetkel kehtiv kindlustustegevuse seadus sellist tegutsemisvormi ei reguleeri.

Mis on eesmärk?

Vastastikune kindlustusandja on ühistu või seltsi kujul tegutsev kindlustusandja, mida omavad ja kontrollivad selle ühistu või seltsi enda liikmed, kes ise on ühtlasi ka kindlustusvõtjad. Sellise kindlustusandja tegevus põhineb liikmetevahelisel vastastikusel usaldusel ja solidaarsusel ning kindlustusandja peamine eesmärk on liikmete kindlustusalaste huvide tagamine, mitte kindlustustegevusest tulu teenimine.

Kehtiv õigus ei võimalda Eestis asutada kindlustusandjat vastastikuse kindlustusandjana. Rahandusministeerium on koostanud teema kohta analüüsi, mille abil soovitakse välja selgitada, kas kindlustustegevuse valdkonnas on sellise tegutsemisvormi järele vajadust ning kas sellise ühinguvormi puudumine riivab huvigruppide arvates kuidagi ettevõtlusvabadust.

Keda mõjutab?
Vastastikuse kindlustusandja asutamise seadustamine võib otseselt mõjutada eelkõige kindlustusvaldkonnas tegutsevaid ettevõtjaid, sest võib suureneda valdkonnasisene konkurents. Lisaks võib muudatus puudutada kõiki ettevõtjad, kes on huvitatud sellise kindlustustegevuse vormi kasutamisest.

Mis on olulisemad muudatused?
Ettevõtjatelt oodatakse kaasamõtlemist ning vastuseid eelkõige järgmistele küsimustele:
1. Kas teie hinnangul on Eestis praktiline vajadus vastastikuste kindlustusseltside regulatsiooni järele?
2. Kas oleksite teoreetiliselt huvitatud sellises vormis tegutsemisest?
3. Milliseid positiivseid ja negatiivseid külgi te vastastikuste kindlustusseltside tegevusega seonduvalt näete?
4. Kas oskate nimetada põhjuseid, miks Eestis mitte lubada tegutseda vastastikustel kindlustusseltsidel, sh kas teie hinnangul on tegemist liigse ettevõtlusvabaduse piiramisega või on see pigem põhjendatud ja vajalik?
5. Milliste riskide vastu vastastikused kindlustusseltsid teie hinnangul Eestis eelduslikult kaitset võiksid pakkuda?

Vastastikuse kindlustusseltsi seadustamise taustinformatsiooni ning seadustamise mõjuanalüüsiga saab põhjalikumalt tutvuda siin.

Millal muudatused jõustuvad?
Kui selgub, et vastastikuse kindlustusseltsi asutamine vajab seadustamist, saab eelnõu valmida kõige varem 2018. aasta II poolaastal. Täpset jõustumise aega ei ole hetkel võimalik hinnata.

 

Ettevõtjate tagasiside vastastikuse kindlustusseltsi seadustamise kohta on oodatud hiljemalt 11.maiks 2017 e-posti aadressile kadi dot laanemae at koda dot ee. Tagasiside põhjal koostame kaubanduskoja arvamuse, mille edastame rahandusministeeriumisse.

Lisainfo:
Kadi Laanemäe
Jurist
kadi dot laanemae at koda dot ee