Volikiri inglise keeles

TELLI LEPING

Volitus on tehinguga antud esindusõigus, mis teeb võimalikuks tehingu tegemise esindaja kaudu. Volikiri on volituse kohta antud kirjalik dokument.
Kui esindajale on antud tehingu tegemiseks volitus ja esindaja teeb tehingu esindatava nimel, siis kehtib volituse alusel tehtud tehing esindatava suhtes täpselt selliselt nagu oleks esindatav ise selle tehingu teinud.

Mis vormis tuleb volitus anda?
Põhimõtteliselt võib anda volituse vabas vormis (suulises, kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas, elektroonilises, notariaalselt kinnitatud või notariaalselt tõestatud vormis). Kuid kui seaduses on tehingu tegemiseks ette nähtud teatud kindel vorm, peab tehingu tegemiseks antud volitus olema samas vormis. Nii näiteks võib vallasasja müümiseks anda volituse suulises vormis. Volitaja esindamiseks kohtus tuleb volitus vormistada vähemalt kirjalikus vormis. Kui aga volitaja soovib anda volitust näiteks kinnistu müügiks, peab volitus olema notariaalselt tõestatud vormis.

Milline on volituse sisu ja ulatus?
Volituse sisu ja ulatuse määrab esindatav volituse andmisel. Üldvolituse puhul eeldatakse, et see puudutab kõiki esindatava asjade tegemist. Reeglipäraselt puudutab see ainult varalisi asju. Isiklikele asjadel laieneb üldvolitus siis, kui see on volituses selgesõnaliselt välja toodud.
Esindajal võib lubada teha tehinguid tema äranägemise kohaselt, kuid vajadusel on võimalik esindaja õigusi tehingute tegemisel piirata esindatava poolt määratud tingimustega (tehingu tegemise tähtaeg, tehingu hind, muud tingimused).

Millal volitus lõppeb?
Volitus lõppeb, kui esindaja on teinud tehingu, milleks volitus oli antud või volituses soovitud tehingu tegemine on muutunud võimatuks. Kui volitus oli antud kindlaksmääratud tähtajaks, siis lõpeb volitus selle tähtaja möödudes. Volitus lõpeb ka siis kui esindatavaks või esindajaks olev juriidiline isik lõpeb või kui esindatav sureb või kui kuulutatakse välja esindatava pankrot. Volitus lõpeb ka volituse tagasivõtmisel. Esindatav võib volituse igal ajal tagasi võtta, ja seda isegi siis kui volitus on tähtajaline. Volituse tagasivõtmine toimub tahteavalduse tegemisega esindajale või kolmandale isikule, kellega tehingu tegemiseks oli volitus antud, või avalikkusele.
Pärast volituse lõppemist tuleb esindajal volikiri esindatavale tagastada.
Kui volituse kohta on antud volikiri, siis loetakse, et volitus kehtib seni, kuni volikirja ei ole esindatavale tagasi antud või kehtetuks kuulutatud. Notariaalsete volikirjade kehtivust saab kontrollida  väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Hinnakiri

Liikmele

Mitteliikmele

Inglisekeelse volikirja hind

15 € + km

30 € + km

TELLI LEPING

  • Kui soovid teha lepingus muudatusi, siis võta ühendust meie juristiga e-posti aadressil juristid@koda.ee.
  • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
  • Tellitud lepingute ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja mis tahes muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eelneva kirjaliku loata on keelatud. Lepingu tellijal on lubatud lepingu sisu avaldada üksnes isikutele, kellega lepingu tellija käesolevat lepingupõhja aluseks võttes soovib lepingut sõlmida.


Liitu meiega

0