Võlgniku pankrotiavaldus

TELLI LEPING

Juhul, kui võlgnik on muutunud püsivalt maksejõuetuks, siis on tal võimalus (ja teatud juhtudel ka kohustus) esitada kohtule pankrotiavaldus enda suhtes pankrotimenetluse alustamiseks. Võlgnik on maksejõuetu siis, kui ta ei suuda rahuldada võlausaldaja nõudeid ja see suutmatus ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine.

Kuidas esitada pankrotiavaldus?
Selleks, et kohus võtaks pankrotiavalduse menetlusse, peab võlgnik avalduse esitamisel põhistama oma maksejõuetuse. Maksejõuetuse põhistamine tähendab võlgniku maksejõuetust kinnitavate asjaolude väljatoomist ja tõendamist. Selleks tuleb pankrotiavaldusele lisada seletus maksejõuetuse põhjuste kohta ja võlanimekiri.

Seletuses peab välja tooma maksejõuetuse põhjused ning näitama, miks maksejõuetus on püsiv.

Võlanimekirjas tuleb märkida oma vara ning võlgade koosseis (võlausaldajate nimed, aadressid ja nõuded).

Kes peab allkirjastama?
Seaduse kohaselt peab seletuse ja võlanimekirja allkirjastama võlgnik ise (juriidilise isiku puhul tema seaduslik esindaja).

Kuhu esitada pankrotiavaldus?
Pankrotiasju menetlevad maakohtud. Eestis on neli maakohut: Harju Maakohus, Viru Maakohus, Tartu Maakohus ja Pärnu Maakohus. Pankrotiavaldus esitatakse selle maakohtu kohtumajale, millise tööpiirkonnas ettevõte asub või füüsilisest isikust võlgnik elab (kohtute kontaktandmed ).

Kui palju tuleb tasuda pankrotiavalduse esitamisel riigilõivu?
Võlgniku pankrotiavalduse esitamisel tasutakse riigilõivu 10 eurot (RLS § 59 lg 8).
 

Hinnakiri

Liikmele

Mitteliikmele

Võlgniku pankrotiavalduse hind

15 €+ km

30 € + km

TELLI LEPING

  • Kui soovid teha lepingus muudatusi, siis võta ühendust meie juristiga e-posti aadressil juristid@koda.ee.
  • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
  • Tellitud lepingute ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja mis tahes muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eelneva kirjaliku loata on keelatud. Lepingu tellijal on lubatud lepingu sisu avaldada üksnes isikutele, kellega lepingu tellija käesolevat lepingupõhja aluseks võttes soovib lepingut sõlmida.


Liitu meiega

0