Võlgnevuse tasumise kokkulepe

TELLI LEPING

Võlgnevuse tasumise kokkuleppega fikseeritakse poolte vahel sõlmitud lepingust tulenevad võlgniku kohustused võlausaldaja ees ja nende tasumise aeg. Näiteks kui poolte vahel on sõlmitud ostu-müügileping ja ostja ei ole müüjale võlgnevust tasunud, fikseeritakse selleks hetkeks kogunenud võlajääk, viivised ja muud kõrvalnõuded, mille tasumiseks määratakse uus tähtpäev või maksegraafik.

Millistel juhtudel saab võlgnevuse tasumise põhja kasutada?
Käesolevat näidist saab kasutada juhul, kui võlgnikul on poolte vahelise lepingu alusel tasumata rahasumma ja sellelt on kogunenud lepingujärgsed viivised, sissenõutavaks on muutunud leppetrahv ja muud kõrvalkulud. Vastavalt lepingule saab võlga tagastada kas ühekordse maksena või vastavalt maksegraafikule, mis lisatakse lepingu juurde. Kui aga soovite lepingut, millega fikseeritakse ainult mingi osa võlgniku tasumata kohustustest (näiteks on pikaajaline tarneleping, millest osade kaupade eest on tasumise tähtaeg saabunud, aga teiste kaupade eest veel mitte vmt), siis sellise kokkuleppe vormistamiseks pöörduge meie juristide poole juristid@koda.ee kaudu. Samuti on võimalik sõlmida kokkulepe, mille kohaselt loobub võlausaldaja viivistest ja muudest kõrvalkuludest, kui võlgnik tasub võlgnevuse põhiosa hiljemalt konkreetseks kuupäevaks. Ka sellisel juhul on vaja lepingut täiendada ja selles aitavad teid meie juristid.

Kuidas mõjutab võlgnevuse tasumise kokkulepe poolte vahel sõlmitud algset lepingut?
Võlgnevuse tasumise kokkulepe fikseerib ainult hetkel olemasolevad võlgniku võlgnevused võlausaldaja ees ja muudab poolte vahel olevat algset lepingut ainult tasumisele kuuluvate summade tähtaegade osa. Kõik muud algse lepingu tingimused jäävad kehtima sh. õigus jätkata viiviste ja muude kõrvalnõuete arvestamist, kui võlgnevuse tasumise kokkulepet ei täideta. Samuti ei mõjuta võlgnevuse tasumise kokkulepe muid võlgniku poolt tulevikus tasumisele kuuluvate tasumise kohustust (näiteks kui osade kaupade eest tuleb alles tulevikus tasuda, siis neid kohustusi antud kokkulepe ei mõjuta).

Hinnakiri

 Liikmele

 Mitteliikmele

Võlgnevuse tasumise kokkuleppe hind

15 € + km

30 € + km

TELLI LEPING

  • Kui soovid teha lepingus muudatusi, siis võta ühendust meie juristiga e-posti aadressil juristid@koda.ee.
  • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
  • Tellitud lepingute ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja mis tahes muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eelneva kirjaliku loata on keelatud. Lepingu tellijal on lubatud lepingu sisu avaldada üksnes isikutele, kellega lepingu tellija käesolevat lepingupõhja aluseks võttes soovib lepingut sõlmida.


Liitu meiega

0