Võlausaldaja pankrotiavaldus

TELLI LEPING

Võlausaldaja pankrotiavalduse eesmärgiks on pankrotimenetluse algatamine ja võlausaldaja nõuete rahuldamine võlgniku pankrotivara arvelt.

Kuidas esitada ettevõtte vastu pankrotiavaldust?

Selleks, et esitada kohtule ettevõtte vastu pankrotiavaldust, tuleb kontrollida järgmiste oluliste asjaolude esinemist. Esiteks peaksite olema veendunud, et ettevõtte võlg ületab pankrotiseaduses (PankrS § 15 lg 3 p3) nõutud summat, mis on aktsiaseltsi puhul 12500 eurot; OÜ, tulundusühingu ja usaldusühingu puhul 2500 eurot; teiste juriidiliste isikute puhul 1000 eurot.

Teiseks peaks nõude tasumise tähtaeg olema kätte jõudnud st rahaline nõue on muutunud sissenõutavaks.

Kolmandaks peate faktidega veenvalt põhjendama, et võlgnik on maksejõuetu. Teisisõnu seda, et  ettevõte ei suuda enda võlga tasuda ja see suutmatus ei ole ajutise iseloomuga. Selleks tuleb kohtule vastav avaldus esitada ning selles avalduses välja tuua, et esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest: 

  1. ettevõte ei ole tasunud võlgnevust 30 päeva jooksul pärast võlgnevuse sissenõutavaks muutumist. Võlausaldajana olete teda kirjalikult hoiatanud kavatsusest esitada pankrotiavaldus (tuleb esitada ettevõttele pankrotihoiatus) ning ettevõte ei ole seejärel võlgnevust tasunud 10 päeva jooksul;
  2. ettevõtte suhtes käib täitemenetlus, kuid selle käigus ei ole kolme kuu jooksul vara puudumise tõttu suudetud nõuet rahuldada või kui täitemenetluses ilmneb, et ettevõttel ei jätku vara kõigi kohustuste täitmiseks;
  3. ettevõte hävitab, peidab või raiskab oma vara või ettevõtte juht teeb raskeid juhtimisvigu, mille tagajärjel ettevõte on muutunud maksejõuetuks;
  4. ettevõte teatab võlausaldajale, kohtule või avalikkusele, et ta ei suuda oma kohustusi täita;
  5. ettevõtte juht on lahkunud Eestist eesmärgiga hoiduda oma kohustuste täitmisest või varjab end samal eesmärgil.

Kuhu esitada pankrotiavaldus?
Pankrotiasju menetlevad maakohtud. Eestis on neli maakohut: Harju Maakohus, Viru Maakohus, Tartu Maakohus ja Pärnu Maakohus. Pankrotiavaldus esitatakse selle maakohtu kohtumajale, millise tööpiirkonnas ettevõte asub või füüsilisest isikust võlgnik elab (kohtute kontaktandmed ).

Kui palju tuleb tasuda pankrotiavalduse esitamisel riigilõivu?
Võlausaldaja pankrotiavalduse esitamisel tasutakse riigilõivu 300 eurot (RLS § 59 lg 9). Riigilõivuseadusega saate tutvuda siin.

Hinnakiri

Liikmele

Mitteliikmele

Võlausaldaja pankrotiavalduse hind

15 €+ km

30 € + km

TELLI LEPING

  • Kui soovid teha lepingus muudatusi, siis võta ühendust meie juristiga e-posti aadressil juristid@koda.ee.
  • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
  • Tellitud lepingute ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja mis tahes muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eelneva kirjaliku loata on keelatud. Lepingu tellijal on lubatud lepingu sisu avaldada üksnes isikutele, kellega lepingu tellija käesolevat lepingupõhja aluseks võttes soovib lepingut sõlmida.


Liitu meiega

0