Töövõtuleping füüsilise isikuga põhjalik

TELLI LEPING

Töövõtulepinguga kohustub üks isik (töövõtja) valmistama asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse ning teine isik (tellija) peab maksma selle eest tasu. Töövõtulepinguks on näiteks ehitustööde teostamine, remonditööde läbiviimine, asjade hooldamisega seotud tööd. 

Leping sobib kasutamiseks järgmistel juhtudel:

 • leping sõlmitakse mingi asja valmistamiseks või muu kindla tulemuse saavutamiseks;
 • tellija on juriidiline isik ja töövõtja on füüsiline isik;
 • töövõtjale makstakse tasu;
 • töövõtja saab erinevalt töölepingu alusel töötavast inimesest paindlikumalt otsustada, kus, kuidas ja millal ta tööd teeb.

Leping sisaldab järgmiseid teemasid:

 • lepingu alusel tehtava töö kirjeldus
 • lepingupoolte kohustused
 • töö üleandmise ja vastuvõtmise kord
 • töö eest tasumine
 • lepingu kehtivus
 • konfidentsiaalsus
 • vääramatu jõud
 • lepingu muutmine
 • vaidluste lahendamine
 • lepingupoolte kontaktisikud

Mille poolest erineb töövõtuleping käsunduslepingust?
Töövõtuleping on suunatud tulemuse saavutamisele (nt sauna ehitamine, auto remontimine, raamatu tõlkimine, korstna pühkimine). Kui eesmärk jääb saavutamata (nt saun ei valmi õigeks ajaks), siis on tegemist lepingu rikkumisega.

Käsunduslepingu puhul on olulisem protsess ise ja teenuse osutaja (nt advokaat) peab täitma oma ülesandeid nõuetekohaselt ning tegutsema eesmärgi saavutamise nimel (nt klienti kohtus parimal viisil kaitsma). Kui eesmärk jääb saavutamata (advokaadi klient kaotab kohtus), siis ei ole tegemist lepingu rikkumisega.

Mille poolest erineb töövõtuleping töölepingust? 
Töövõtulepingu puhul on töövõtjal ehk töö tegijal suurem iseseisvus ülesannete täitmisel kui töötajal töölepingu alusel. Töövõtulepingu puhul saab töövõtja vabalt otsustada oma töö tegemise aja, koha ja viisi. Erinevalt töölepingu alusel töötavast töötajast on töövõtjal lubatud töö tegemine üle anda ka kolmandale isikule. Töövõtulepingu osas puuduvad ka seadusest tulenevad kohustuslikud tingimused (nt miinimumtasu, puhke- ja tööajareeglid).

Töölepingu puhul on töötajal suurem sõltuvus tööandjast ning ta peab alluma tööandja juhistele ja korraldustele. Tööülesandeid peab töötaja täitma isiklikult.

Kas töövõtja peab töövõtulepingust tulenevad kohustused täitma isiklikult?
Töövõtja peab lepingust tulenevaid kohustusi täitma isiklikult ainult siis, kui nii on töövõtulepingus kokku lepitud. Muudel juhtudel võib töövõtja anda töö tegemise täielikult üle kolmandale isikule (alltöövõtjale). Sellisel juhul vastutab töövõtja alltöövõtja tegevuse eest.

Kui ettevõte (tellija) sõlmib töövõtulepingu füüsilise isikuga (töövõtja), siis milliseid makse tuleb ettevõttel tasuda töövõtulepingu tasult?
Ettevõte peab väljamakstavalt tasult maksma tulumaksu, sotsiaalmaksu,   kogumispensioni makset (kui inimene on liitud II pensionisambaga) ning töötuskindlustusmakseid.

Hinnakiri


Liikmele


Mitteliikmele

Töövõtuleping füüsilise isikuga

25 € + km

50 € + km

TELLI LEPING

 • Kui soovid teha lepingus muudatusi, siis võta ühendust meie juristiga e-posti aadressil juristid@koda.ee.
 • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
 • Tellitud lepingute ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja mis tahes muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eelneva kirjaliku loata on keelatud. Lepingu tellijal on lubatud lepingu sisu avaldada üksnes isikutele, kellega lepingu tellija käesolevat lepingupõhja aluseks võttes soovib lepingut sõlmida.

 

Liitu meiega

0