Töövõtuleping

Töövõtulepinguga kohustub üks isik (töövõtja) valmistama asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse ning teine isik (tellija) peab maksma selle eest tasu. Töövõtulepinguks on näiteks ehitustööde teostamine, remonditööde läbiviimine, asjade hooldamisega seotud tööd.

Mille poolest erineb töövõtuleping käsunduslepingust?
Töövõtuleping on suunatud tulemuse saavutamisele (nt sauna ehitamine, auto remontimine, raamatu tõlkimine, korstna pühkimine). Kui eesmärk jääb saavutamata (nt saun ei valmi õigeks ajaks), siis on tegemist lepingu rikkumisega.

Käsunduslepingu puhul peab teenuse osutaja (nt advokaat) täitma oma ülesandeid nõuetekohaselt ning tegutsema eesmärgi saavutamise nimel (nt klienti kohtus parimal viisil kaitsma). Kui eesmärk jääb saavutamata (advokaadi klient kaotab kohtus), siis ei ole tegemist lepingu rikkumisega.

Mille poolest erineb töövõtuleping töölepingust?
Töövõtulepingu puhul on töövõtjal ehk töö tegijal suurem iseseisvus ülesannete täitmisel kui töötajal töölepingu alusel. Töövõtulepingu puhul saab töövõtja vabalt otsustada oma töö tegemise aja, koha ja viisi. Erinevalt töölepingu alusel töötavast töötajast on töövõtjal lubatud töö tegemine üle anda ka kolmandale isikule. Töövõtulepingu osas puuduvad ka seadusest tulenevad kohustuslikud tingimused (nt miinimumtasu, puhke- ja tööajareeglid).

Töölepingu puhul on töötajal suurem sõltuvus tööandjast ning ta peab alluma tööandja juhistele ja korraldustele. Tööülesandeid peab töötaja täitma isiklikult.

Kas töövõtja peab töövõtulepingust tulenevad kohustused täitma isiklikult?
Töövõtja peab lepingust tulenevaid kohustusi täitma isiklikult ainult siis, kui nii on töövõtulepingus kokku lepitud. Muudel juhtudel võib töövõtja anda töö tegemise täielikult üle kolmandale isikule (alltöövõtjale). Sellisel juhul vastutab töövõtja alltöövõtja tegevuse eest.

Kui ettevõte (tellija) sõlmib töövõtulepingu füüsilise isikuga (töövõtja), siis milliseid makse tuleb ettevõttel tasuda töövõtulepingu tasult?
Ettevõte peab väljamakstavalt tasult maksma tulumaksu, sotsiaalmaksu,   kogumispensioni makset (kui inimene on liitud II pensionisambaga) ning töötuskindlustusmakseid.

Lepingu näidis on koostatud kasutamiseks lihtsamate tehingute puhul, mis ei vaja põhjalikumat analüüsi või tehingu iseärasustega arvestamist.  Juhul kui kavandatav tehing on aga komplitseeritum, tasuks enne näidise lõplikku kasutamist kindlasti konsulteerida juristiga, et saavutada just Teile sobiv ja tehingu iseärasusi arvestav lahendus

  • Kui soovid teha lepingus muudatusi, siis võta ühendust meie juristiga e-posti aadressil juristid@koda.ee.
  • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
  • Tellitud lepinguid võib kasutada ainult mitteärilistel eesmärkidel ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Kaubanduskoja eelneva kirjaliku loata on keelatud.


Liitu meiega

0