Töötasu vähendamise teatis

Tööandja võib TLS § 37 alusel töötaja töötasu ühepoolselt vähendada, kuid seda üksnes teatud tingimustel. Seadus näeb ette võimaluse vähendada ajutiselt töötaja töötasu, kui tööandjal ei ole objektiivsetel majanduslikel põhjustel võimalik töötajale kokkulepitud mahus tööd anda. Töötasu vähendamine on erandlik ja äärmuslik meede, mille rakendamiseks peavad üheaegselt olema täidetud seadusest tulenevad eeldused:

  1. Töötasu vähendamise aluseks olev töömahu vähenemine peab olema ettenägematu, mis on praeguse eriolukorra juures tihti täidetud.
  2. Töötasu tavapärane maksmine peab olema tööandjale ebamõistlikult koormav. Nii ei saa öötasu vähendada näiteks juhul, kui tööandjal ei ole kokkulepitud ulatuses töö andmine võimalik, kuid samas on tal piisavalt rahalisi vahendeid töötasu maksmiseks ning puudub tegelik vajadus töötaja töötasu muutmiseks.

Töötasu vähendamiseks tuleb tööandjal esmalt vaadata, kas tal on töötajale võimalik pakkuda teist tööd. Kui teist tööd pakkuda ei ole või kui töötaja teise töö pakkumist vastu ei võta, tuleb tööandjal teavitada kavandatavast töötasu vähendamisest töötajate usaldusisikut või usaldusisiku puudumisel otse töötajaid vähemalt 14 kalendripäeva ette. Töötajatele peab seega jääma võimalus kaasa rääkida. Töötajatel tuleb oma arvamus esitada seitsme kalendripäeva jooksul arvates teate saamisest.

Milliste tingimuste täitmisel saab ettevõte taotleda töötasu hüvitist?
Tööandja saab taotleda töötajatele töötasu hüvitist, kui ta vastab kahele kriteeriumile kolmest:

  • käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30 protsendi võrra võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga (tingimus 1);
  • vähemalt 30 protsendile töötajatest ei ole kokkulepitud mahus tööd anda (tingimus 2);
  • vähemalt 30 protsendil töötajatest on vähendatud töötasu vähemalt 30 protsenti või alampalgani (tingimus 3).

Lisainfot saab ka töötukassa koduleheküljelt.

Millal on tööandjal õigus taotleda töötasu hüvitamist?
Tööandjal on õigus taotleda töötasu hüvitamist, kui tal ei ole töötajale tööd anda ja ta kohaldab töölepingu seaduse § 35 või § 37. See tähendab, et hüvitisele on õigus nii neil tööandjatel, kellel pole tööd anda ja kes on seetõttu töötajate palku vähendanud (§ 37 olukord), kui ka neil tööandjatel, kellel pole tööd anda, aga kes pole töötajate palka vähendanud (säilitavad keskmist töötasu, § 35 olukord).

Mõlemal juhul tuleks töö mitteandmisest töötajale teatada kirjalikult, et seda oleks võimalik töötukassale tagantjärele tõendada.

Täpsemalt töösuhete kohta eriolukorras saab lugeda Tööelu portaalist

Kas tööandjal on alati kohustus maksta töötajale töötasu vähemalt 150 eurot või sõltub see töötaja töökoormusest?
Tööandja maksab kuu töötasuna alati vähemalt 150 eurot (bruto).

Kui ettevõte vähendab 30 protsendil töötajatest tööaega näiteks ühe tunni võrra, kas siis tal on hüvitise tingimused täidetud?
Tingimus 2 on täidetud, kui sellise tööaja vähendamisega kaasneb ka töötasu vähendamine.

Kui suur on selle töötaja töötasu hüvitis, kelle palk peale töötasu ja töökoormuse vähendamist on üle 1000 euro?
Hüvitise saamine ei sõltu töötasu suurusest. Oluline on, et töötaja töötasu oleks vähendatud võrreldes töölepingus kokkulepituga. Töötukassa maksab 70% töötaja eelmise 12 kuu keskmisest töötasust, kuid mitte üle 1000 euro (bruto). Seega, kui inimese keskmine töötasu oli 3000 eurot, ei saa tema töötasu hüvitis olla üle 1000 euro. Tööandja peab maksma talle töötasu vähemalt 150 eurot (bruto), kuid võib võimalusel maksta ka rohkem. Kui tööandja maksab töötajale näiteks 1000 eurot, on töötaja töötasu kokku 2000 eurot (bruto) – 1000 eurot tööandjalt ja 1000 eurot töötukassalt.

Kas tööandja saab taotleda hüvitist, kui töötajate palk on vaid natuke kõrgem kui töötasu alammäär ning seda pole võimalik 30% võrra vähendada?
Tööandjal on õigus taotleda hüvitist ka siis, kui ta vähendab töötasu alammäärani. Näiteks, kui 30% töötajate palk on 700 eurot ning tööandja vähendab töölepingu seaduse § 37 kohaselt nende töötasu alampalgani (584 euroni ehk ligi 20% võrra), siis vastab ta tingimustele 2 ja 3.

Kuidas peab töötajatele teada andma, et tööandja kavatseb töötasu alandada?
Tööandja võib esitada töötasu vähendamise teatise e-kirja teel, kuid peab veenduma, et töötaja või usaldusisik selle kätte saab (nt küsib kinnitust e-kirja kättesaamise kohta). Vaidluse korral peab tööandja suutma tõendada millal ja mil viisil on teade töötajale või usaldusisikule kätte toimetatud.

Kui pikalt peab töötasu vähendamisest töötajaid ette teavitama?
Töölepingu seaduse § 37 lõige 4 sätestab, et tööandja peab kavandatavast töötasu vähendamisest töötajate usaldusisikut või usaldusisiku puudumisel otse töötajaid vähemalt 14 kalendripäeva ette teavitama. Töölepingu seadus ei sätesta erisusi, mille kohaselt on tööandjal võimalik töötasu ühepoolselt kohe vähendada.

Mis saab siis kui töötaja pole töötasu vähendamisega nõus?
Kui töötaja(d) ei ole nõus töötasu vähendamisega, on tal õigus tööleping üles öelda, teatades tööandjale sellest ette viis tööpäeva. Töötajale makstakse töölepingu lõppemisel lisaks väljateenitud töötasule ja aegumata ning kasutamata jäänud põhipuhkuse hüvitisele ka ühe kuu keskmise töötasu ulatuses hüvitist.

Kui pikaks perioodiks saab töötasu vähendada?
Töötasu ajutine vähendamine on lubatud kuni kolmeks kuuks 12-kuulise ajavahemiku jooksul. Näiteks, kui töötasu vähendamist alustatakse käesoleva aasta aprilli algusest, siis on see lubatud kolme kuu jooksul kuni järgmise aasta märtsi lõpuni.

Riigipoolse töötasu hüvitise kasutamiseks on mõistlik kaaluda vähemalt 2-kuulise töötasu vähendamise perioodi kasutamist.

Kui palju saab tööandja töötasu vähendada?
Töötasu võib vähendada kuni Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärani (584 eurot kuus või 3,48 eurot tunnis). Seejuures peab vähendamise proportsioon olema kooskõlas töötajale pakutava töö vähenemise proportsiooniga. Töötaja tunnipalka ei ole võimalik vähendada, küll saab vähendada tundide arvu, mille vältel töötaja töötab. Tulemusena vähenebki tunnipalga alusel töötava töötaja summaarne tasu.

  • Kui soovid teha lepingus muudatusi, siis võta ühendust meie juristiga e-posti aadressil juristid@koda.ee.
  • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
  • Tellitud lepinguid võib kasutada ainult mitteärilistel eesmärkidel ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Kaubanduskoja eelneva kirjaliku loata on keelatud.


Liitu meiega

0