Töötasu vähendamise teatis

TELLI LEPING

Tööandja võib TLS § 37 alusel töötaja töötasu ühepoolselt vähendada, kuid seda üksnes teatud tingimustel. Seadus näeb ette võimaluse vähendada ajutiselt töötaja töötasu, kui tööandjal ei ole objektiivsetel majanduslikel põhjustel võimalik töötajale kokkulepitud mahus tööd anda. Töötasu vähendamine on erandlik ja äärmuslik meede, mille rakendamiseks peavad üheaegselt olema täidetud seadusest tulenevad eeldused:

  1. Töötasu vähendamise aluseks olev töömahu vähenemine peab olema ettenägematu, mis võib mitmetel eri juhtudel olla täidetud.
  2. Töötasu tavapärane maksmine peab olema tööandjale ebamõistlikult koormav. Nii ei saa töötasu vähendada näiteks juhul, kui tööandjal ei ole kokkulepitud ulatuses töö andmine võimalik, kuid samas on tal piisavalt rahalisi vahendeid töötasu maksmiseks ning puudub tegelik vajadus töötaja töötasu muutmiseks.

Töötasu vähendamiseks tuleb tööandjal esmalt vaadata, kas tal on töötajale võimalik pakkuda teist tööd. Kui selgub, et teist tööd pakkuda ei ole või kui töötaja teise töö pakkumist vastu ei võta, tuleb tööandjal teavitada kavandatavast töötasu vähendamisest töötajate usaldusisikut või usaldusisiku puudumisel otse töötajaid vähemalt 14 kalendripäeva ette. Töötajatele peab seega jääma võimalus kaasa rääkida. Töötajatel tuleb oma arvamus esitada seitsme kalendripäeva jooksul arvates teate saamisest.

Kuidas peab töötajatele teada andma, et tööandja kavatseb töötasu alandada?
Tööandja võib esitada töötasu vähendamise teatise e-kirja teel, kuid peab veenduma, et töötaja või usaldusisik selle kätte saab (nt küsib kinnitust e-kirja kättesaamise kohta). Vaidluse korral peab tööandja suutma tõendada millal ja mil viisil on teade töötajale või usaldusisikule kätte toimetatud.

Kui pikalt peab töötasu vähendamisest töötajaid ette teavitama?
Töölepingu seaduse § 37 lõige 4 sätestab, et tööandja peab kavandatavast töötasu vähendamisest töötajate usaldusisikut või usaldusisiku puudumisel otse töötajaid vähemalt 14 kalendripäeva ette teavitama. Töölepingu seadus ei sätesta erisusi, mille kohaselt on tööandjal võimalik töötasu ühepoolselt kohe vähendada.

Mis saab siis kui töötaja pole töötasu vähendamisega nõus?
Kui töötaja(d) ei ole nõus töötasu vähendamisega, on tal õigus tööleping üles öelda, teatades tööandjale sellest ette viis tööpäeva. Töötajale makstakse töölepingu lõppemisel lisaks väljateenitud töötasule ja aegumata ning kasutamata jäänud põhipuhkuse hüvitisele ka ühe kuu keskmise töötasu ulatuses hüvitist.

Kui pikaks perioodiks saab töötasu vähendada?
Töötasu ajutine vähendamine on lubatud kuni kolmeks kuuks 12-kuulise ajavahemiku jooksul. Näiteks, kui töötasu vähendamist alustatakse käesoleva aasta aprilli algusest, siis on see lubatud kolme kuu jooksul kuni järgmise aasta märtsi lõpuni.

Kui palju saab tööandja töötasu vähendada?
Töötasu võib vähendada kuni Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärani (584 eurot kuus või 3,48 eurot tunnis). Seejuures peab vähendamise proportsioon olema kooskõlas töötajale pakutava töö vähenemise proportsiooniga. Töötaja tunnipalka ei ole võimalik vähendada, küll saab vähendada tundide arvu, mille vältel töötaja töötab. Tulemusena vähenebki tunnipalga alusel töötava töötaja summaarne tasu.

Hinnakiri


Liikmele


Mitteliikmele

Lepingu hind

TASUTA  

15 € + km

TELLI LEPING

  • Kui soovid teha lepingus muudatusi, siis võta ühendust meie juristiga e-posti aadressil juristid@koda.ee.
  • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
  • Tellitud lepingute ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja mis tahes muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eelneva kirjaliku loata on keelatud. Lepingu tellijal on lubatud lepingu sisu avaldada üksnes isikutele, kellega lepingu tellija käesolevat lepingupõhja aluseks võttes soovib lepingut sõlmida.


Liitu meiega

0