Töölepingu ülesütlemise avaldus katseajal

TELLI LEPING

Tööandja ja töötaja võivad tähtajalise ja tähtajatu töölepingu üles öelda katseaja jooksul. Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 101 lg 1 kohasel on katseaeg töötajale rakenduv tööle asumise päevas arvates neljakuuline katseaeg, et hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel.
Ülesütlemisavalduse põhi sobib kasutamiseks olukordadeks, kus tööandja soovib töötajaga sõlmitud töölepingu katseajal üles öelda katseaja eesmärgi mittetäitmise tõttu.

Milline on etteteatamise tähtaeg?
Katseajal on töölepingu ülesütlemine lihtsustatud ning töölepingu ülesütlemisel katseajal ei pea järgima üldisi ülesütlemisi reegleid. TLS § 96 kohaselt võib töölepingu katseajal üles öelda vähemalt 15-kalendripäevase etteteatamistähtajaga. Katseaja eesmärgist lähtudes on ülesütlemisavaldus kehtiv, kui see on tehtud teisele poolele teatavaks hiljemalt katseaja viimasel päeval.
Kui rikutakse 15-kalendripäevast etteteatamistähtaega on poolel õigus nõuda kahju hüvitist ulatuses, mida tal oleks olnud õigus saada etteteatamistähtaja järgimisel (TLS § 100 lg 5).

Kuidas tuleb põhjendada töölepingu ülesütlemis katseajal?
Tulenevalt TLS § 86 lg-st 4 peab tööandja töölepingu ülesütlemisel katseajal põhjendama ülesütlemist ja järgima, et see ei oleks vastuolus katseaja eesmärgiga. Ülesütlemisel peab tööandja põhjendama, miks töötaja ei sobi oma teadmiste, oskuste, isikuomaduste või muude põhjuste tõttu kokkulepitud tööd tegema. Lisaks tuleks välja tuua asjaolud, mis näitavad, et töötaja ei saa katseajal töö tegemisega hakkama.

Millistel juhtudel ei või tööandja lepingut üles öelda katseaja eesmärgi mittetäitmise tõttu?
Tulenevalt TLS § 86 lg-st 4 saab tööandja põhjendada töölepingu ülesütlemist katseaja ebarahuldavate tulemuse tõttu üksnes asjaoludega, mis näitavad töö tegemisega toimetulekut. Asjaoludega, mis ei näita tööga hakkamasaamist, ei saa katseaja ebarahuldavaid tulemusi põhjendada ja töölepingut TLS § 86 lg 1 alusel üles öelda.
Näiteks ei ole tööandjal õigust öelda töölepingut üles katseaja eesmärgi täitmata jätmise tõttu, kui ülesütlemise põhjuseks on tegelikult töötaja lepingurikkumine või koondamine. Sellistel juhtudel on tööandjal õigus öelda tööleping üles töötajast tuleneval põhjusel TLS § 88 lg 1 järgi või tööandja majanduslikel põhjustel TLS § 89 lg-te 1 või 2 kohaselt, järgides TLS §-s 97 ettenähtud etteteatamistähtaega ning TLS §- des 88 või 89 ja 100 sätestatud muid nõudeid.

Kas tööandja peab ülesütlemisavalduse allkirjastama?
Ülesütlemisavaldus tuleb teha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt võib korrektselt põhjendatud avalduse edastada töötajale e-kirjaga), aga avalduse võib esitada ka kirjalikus vormis (nt omakäeliselt allkirjastatuna).

Hinnakiri


Liikmele


Mitteliikmele

Avalduse hind

TASUTA  

10 € + km

TELLI LEPING

  • Kui soovid teha lepingus muudatusi, siis võta ühendust meie juristiga e-posti aadressil juristid@koda.ee.
  • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
  • Tellitud lepingute ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja mis tahes muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eelneva kirjaliku loata on keelatud. Lepingu tellijal on lubatud lepingu sisu avaldada üksnes isikutele, kellega lepingu tellija käesolevat lepingupõhja aluseks võttes soovib lepingut sõlmida.


Liitu meiega

0