Tööandja hoiatus

Hoiatusega juhib tööandja töötaja tähelepanu töökohustuse rikkumisele ning annab teada, et kui töötaja jätkab kohutuse rikkumist või rikub uuesti töökohustust, siis on tööandjal õigus tööleping üles öelda.

Millises vormis peab olema hoiatus
Töölepingu seadus ei näe ette, millises vormis peab olema hoiatus. Seega on tööandjal lubatud hoiatust teha nii suuliselt, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kui ka kirjalikult. Kuna vaidluse korral peab tööandja tõendama hoiatuse tegemist, siis on soovitatav hoiatus vormistada kirjalikult. Lisaks on soovitatav küsida hoiatusele töötaja allkirja, et tööandja saaks vajaduse korral tõendada, et töötaja on hoiatuse kätte saanud.

Millistel juhtudel on tööandjal õigus hoiatust teha?
Tööandja võib teha töötajale hoiatuse igas olukorras, kus töötaja rikub oma töökohustust.

Mis on hoiatuse tegemise eesmärk?
Hoiatuse eesmärk ei ole töölepingu ülesütlemine, vaid anda töötajale võimalus oma käitumist parandada.

Kas ilma hoiatuseta on lubatud töölepingut lõpetada?
Üldreeglina võib tööandja töölepingu töötaja kohustuse rikkumise või tema töövõime vähenemise tõttu üles öelda, kui ülesütlemisele on eelnenud tööandja hoiatus. Eelnevat hoiatamist ei ole ülesütlemise eeldusena vaja, kui töötaja ei saa kohustuse rikkumise erilise raskuse tõttu või muul põhjusel seda hea usu põhimõtte järgi tööandjalt oodata (töölepingu seaduse § 88 lõige 3).

Hinnakiri

Liikmele

Mitteliikmele

Hoiatuse maht 1 lk ja hind

Tasuta

10 € + km

TELLI LEPING

  • Kui soovid teha lepingus muudatusi, siis võta ühendust meie juristiga e-posti aadressil juristid@koda.ee.
  • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
  • Tellitud lepingute ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja mis tahes muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eelneva kirjaliku loata on keelatud. Lepingu tellijal on lubatud lepingu sisu avaldada üksnes isikutele, kellega lepingu tellija käesolevat lepingupõhja aluseks võttes soovib lepingut sõlmida.


Liitu meiega

0