Tähtajaline tööleping

Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt peab töötaja tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja korraldusele ning tööandja peab maksma töötajale selle eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppes ettenähtud töötingimused.
Leping sobib kasutamiseks, kui tegemist on tähtajalise töötamisega.

Millal on lubatud sõlmida tähtajaline tööleping?
Tööandjal on lubatud sõlmida tähtajaline tööleping töömahu ajutisel suurenemisel (nt osalemine tähtajalises projektis), hooajatöö korral (nt põllumajanduses), renditöö korral ning ajutiselt äraoleva töötaja (nt töötaja viibib lapsehoolduspuhkusel või ajateenistuses) asendamiseks. Muudel juhtudel tuleb sõlmida tähtajatu tööleping.

Kui kauaks võib sõlmida tähtajalise töölepingu?
Tähtajalise töölepingu võib sõlmida kuni 5 aastaks. Kui tähtajaline tööleping on sõlmitud ajutiselt äraoleva (nt lapsehoolduspuhkusel viibiv töötaja) asendamiseks, siis võib töölepingu sõlmida asendamise ajaks ehk lepingu lõppemise kuupäeva ei pea töölepingusse kirjutama.

Mille poolest erineb tööleping muudest teenuse osutamise lepingutest?
Tööleping erineb muudest teenuse osutamise lepingutest (nt käsundusleping, töövõtuleping) eelkõige selle poolest, et tööandja määrab töö tegemise aja, koha ja viisi.

Kui pikk võib olla katseaeg?
Töölepingu seaduses on kirjas, et katseaeg kestab 4 kuud. Samas on tööandjal ja töötajal lubatud kokku leppida lühemas katseajas, näiteks 2 kuud või 1 nädal. Samuti võivad pooled leppida kokku, et katseaega ei kohaldata. Selline kokkulepe peab sisalduma töölepingus.

Kuni 8 kuuks sõlmitud tähtajalise töölepingu puhul ei või katseaeg olla pikem kui pool lepingu kestusest. Näiteks kui leping on sõlmitud 2 kuuks, võiks katseaeg olla maksimaalselt 1 kuu.

Kui täpselt tuleb kokku leppida töö tegemise kohas?
Töölepingu seadus eeldab, et tööülesannete täitmise koht lepitakse kokku linna või valla täpsusega. Tööandja ja töötaja võivad töötamise asukoha märkida töölepingusse ka kitsamalt või laiemalt kui kohaliku omavalitsuse täpsusega. Töö tegemise koht võib olla konkreetne aadress (nt Toom-Kooli 17), maakond (nt Harjumaa), mitu maakonda (nt Harjumaa, Tartumaa), Eesti Vabariik, mitu riiki (nt Eesti, Soome) või veelgi laiem piirkond (nt Euroopa Liit).

  • Kui soovid teha lepingus muudatusi, siis võta ühendust meie juristiga e-posti aadressil juristid@koda.ee.
  • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
  • Tellitud lepinguid võib kasutada ainult mitteärilistel eesmärkidel ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Kaubanduskoja eelneva kirjaliku loata on keelatud.


Liitu meiega

0