Summeeritud tööajaga tööleping

Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt peab töötaja tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja korraldusele ning tööandja peab maksma töötajale selle eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppes ettenähtud töötingimused. 

Leping sobib kasutamiseks, kui tööaeg jaguneb ebaühtlaselt ning töötamine toimub graafiku alusel.

Mida tähendab summeeritud tööaja arvestus? 
Summeeritud tööaja puhul jaguneb tööaeg teatud ajaperioodi ehk arvestusperioodi (nt kaks kuud) jooksul ebaühtlaselt. Summeeritud tööaega kasutatakse graafiku alusel töötamise puhul. Näiteks ühel nädalal tuleb töötada 6 tundi päevas ning teisel nädalal 10 tundi päevas. Samuti võib nädalate lõikes erineda tööpäevade arv. Summeeritud tööaja periood ehk arvestusperiood võib olla kuni 4 kuud.

Kuidas toimub töötasu maksmine summeeritud tööaja korral?
Summeeritud tööaja korral võib töötasu arvestuse sõlmida kahel viisil. Pooled võivad kokku leppida tunnitasus ning sellisel juhul makstakse iga kuu töötasu vastavalt kuus töötatud tundide arvule. Teine võimalus on leppida kokku kuutasus ning sellisel juhul makstakse iga kuu kokkulepitud töötasu, mis ei sõltu tegelike töötundide arvust.

Mille poolest erineb tööleping muudest teenuse osutamise lepingutest?
Tööleping erineb muudest teenuse osutamise lepingutest (nt käsundusleping, töövõtuleping) eelkõige selle poolest, et tööandja määrab töö tegemise aja, koha ja viisi.

Kui pikk võib olla katseaeg?
Töölepingu seaduses on kirjas, et katseaeg kestab 4 kuud. Samas on tööandjal ja töötajal lubatud kokku leppida lühemas katseajas, näiteks 2 kuud või 1 nädal. Samuti võivad pooled leppida kokku, et katseaega ei kohaldata. Selline kokkulepe peab sisalduma töölepingus.

Kui täpselt tuleb kokku leppida töö tegemise kohas?
Töölepingu seadus eeldab, et tööülesannete täitmise koht lepitakse kokku linna või valla täpsusega. Tööandja ja töötaja võivad töötamise asukoha märkida töölepingusse ka kitsamalt või laiemalt kui kohaliku omavalitsuse täpsusega. Töö tegemise koht võib olla konkreetne aadress (nt Toom-Kooli 17), maakond (nt Harjumaa), mitu maakonda (nt Harjumaa, Tartumaa), Eesti Vabariik, mitu riiki (nt Eesti, Soome) või veelgi laiem piirkond (nt Euroopa Liit).

  • Kui soovid teha lepingus muudatusi, siis võta ühendust meie juristiga e-posti aadressil juristid@koda.ee.
  • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
  • Tellitud lepinguid võib kasutada ainult mitteärilistel eesmärkidel ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Kaubanduskoja eelneva kirjaliku loata on keelatud.


Liitu meiega

0