Koostööleping

TELLI LEPING

Koostöölepingu eesmärgiks on reguleerida poolte vahelisi suhteid ja koostööd mingi ühise eesmärgi nimel. Koostöölepingu tulemuseks on mõlemale poolele kasu tekkimine.

Mida tuleks koostöölepingus kokku leppida?
Lepingus tuleks kokku leppida koostöö eesmärgi saavutamiseks ja lepingu täitmiseks vajalikud kohustused ja tegevused, vastutus, rahalised kokkulepped jm.  Samuti on pooltel lepingus võimalik kokku leppida, kas lepingut võib üles öelda ilma teise poole rikkumiseta või kehtib leping rikkumiste puudumisel kuni koostööprojekti lõpuni. Mõlemal poolel on siiski õigus leping üles öelda erakorraliselt, kui ilmneb, et kõiki asjaolusid arvesse võttes ja mõlema lepingupoole huvisid kaaludes ei või oodata, et lepingut üles öelda sooviv pool jätkaks lepingu täitmist kuni koostööprojekti lõpuleviimiseni.

Lepinguosalistel on õigus valida, millise riigi õigust nad lepingule kohaldavad. Kui valitakse välisriigi õigus, tuleks hinnata poolte valmisolekut välisriigi õiguse kohaldamiseks.

Lepinguosalised võivad otsustada, millises vaidluste lahendamise institutsioonis nende vaidlused lahendatakse. Vaidlused võidakse lahendada kohtus või vahekohtus (Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohutus).

Hinnakiri

Liikmele

Mitteliikmele

Koostöölepingu hind

25 € + km

50 € + km

TELLI LEPING

  • Kui soovid teha lepingus muudatusi, siis võta ühendust meie juristiga e-posti aadressil juristid@koda.ee.
  • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
  • Tellitud lepingute ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja mis tahes muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eelneva kirjaliku loata on keelatud. Lepingu tellijal on lubatud lepingu sisu avaldada üksnes isikutele, kellega lepingu tellija käesolevat lepingupõhja aluseks võttes soovib lepingut sõlmida.


Liitu meiega

0