Käsundusleping

Käsunduslepinguga kohustub üks isik (käsundisaaja) osutama teisele isikule (käsundiandja) teatud teenust (nt konsultatsioon, õigusabi, koolitus) ning teine isik maksab enamikel juhtudel selle eest tasu.

Mille poolest erineb käsundusleping töölepingust?
Käsunduslepingu puhul on teenuse osutajal suurem iseseisvus oma ülesannete täitmisel kui töötajal töölepingu alusel. Käsunduslepingu puhul saab teenuse osutaja vabalt otsustada oma töö tegemise aja, koha ja viisi. Käsunduslepingu osas puuduvad seadusest tulenevad kohustuslikud tingimused (nt miinimumtasu, puhke- ja tööajareeglid).

Töölepingu puhul on töötajal suurem sõltuvus tööandjast ning ta peab alluma tööandja juhistele ja korraldustele.

Mille poolest erineb käsundusleping töövõtulepingust?
Käsunduslepingu puhul peab teenuse osutaja (nt advokaat) täitma oma ülesandeid nõuetekohaselt ning tegutsema eesmärgi saavutamise nimel (nt klienti kohtus parimal viisil kaitsma). Kui eesmärk jääb saavutamata (advokaadi klient kaotab kohtus), siis ei ole tegemist lepingu rikkumisega.

Töövõtuleping on suunatud tulemuse saavutamisele (nt sauna ehitamine). Kui eesmärk jääb saavutamata (nt saun ei valmi õigeks ajaks), siis on tegemist lepingu rikkumisega.

Kas teenuse osutaja peab teenust osutama isiklikult?
Lepingupooled võivad käsunduslepingus kokku leppida, kas teenuse osutaja peab teenust osutama isiklikult või võib ta teenuse osutamise üle anda kolmandale isikule.

Kui lepingus puudub kokkulepe selle kohta, kas teenust tuleb osutada isiklikult, siis tuleb lähtuda võlaõigusseaduses olevast reeglist, mille kohaselt eeldatakse, et teenuse osutaja peab teenust osutama isiklikult. Teenuse osutaja võib teenuse osutamisel kasutada kolmanda isiku abi.

Kas teenuse osutamise eest peab tasu maksma?
Pooled saavad käsunduslepingus kokku leppida, kui suurt tasu tuleb maksta teenuse osutamise eest. Võlaõigusseadus võimaldab käsunduslepingu puhul ka sellist kokkulepet, et teenuse osutamine on tasuta.

Kui pikaks ajaks võib käsunduslepingu sõlmida?
Käsunduslepingu võib sõlmida tähtajaliselt (nt 2-tunnise koolituse läbiviimiseks), kui ka tähtajatult. Pooled saavad ise otsustada lepingu kestuse üle.

Millistel tingimustel on lubatud käsunduslepingut lõpetada?
Pooled võivad käsunduslepingus kokku leppida, millistel tingimustel on lubatud käsunduslepingut üles öelda. Näiteks võib lepingus sisalduda kokkulepe, et kumbki lepingupool võib käsunduslepingu igal ajal ja ilma põhjuseta üles öelda, teatades sellest teisele poolele näiteks seitse päeva ette.

Kui leping ei sisalda kokkulepet lepingu ülesütlemise kohta, siis tuleb lähtuda võlaõigusseaduse reeglitest. Võlaõigusseaduse (§ 630 lõige 1) kohaselt võib kumbki pool tähtajatu käsunduslepingu kuni teenuse osutamiseni igal ajal ja ilma põhjuseta üles öelda. Teenuse osutaja ehk käsundisaaja võib tähtajatu käsunduslepingu siiski üles öelda üksnes tingimusel, et käsundiandja võib teenuse saada või tehingu teha muul viisil. Kui teenuse osutaja ütleb lepingu üles seda arvestamata, peab ta hüvitama käsundiandjale sellest tekkinud kahju (§ 630 lõige 2).

Kui käsundusleping on sõlmitud lepingupoole eluajaks või pikemaks ajaks kui viieks aastaks, võib teenuse osutaja selle üles öelda pärast viie aasta möödumist lepingu sõlmimisest, teatades sellest vähemalt kuus kuud ette (§ 630 lõige 3).

Kumbki lepingupool võib nii tähtajalise kui tähtajatu käsunduslepingu üles öelda ilma eelnevaid põhimõtteid  järgimata, kui ilmneb, et kõiki asjaolusid arvesse võttes ja mõlema lepingupoole huvisid kaaludes ei või oodata, et lepingut üles öelda sooviv pool jätkaks käsunduslepingu täitmist kuni ülesütlemistähtaja või lepingu tähtaja möödumiseni või käsundi täitmiseni (§ 631).

 

Kui ettevõte sõlmib käsunduslepingu füüsilise isikuga, siis milliseid makse tuleb ettevõttel tasuda teenuse osutamise tasult?
Ettevõte peab väljamakstavalt tasult maksma tulumaksu, sotsiaalmaksu,   kogumispensioni makset (kui inimene on liitud II pensionisambaga) ning töötuskindlustusmakseid.

HINNAKIRI

  Liikmele Mitteliikmele
Käsunduslepingu eesti keeles 25 € + km 50 €  + km Astu liikmeks
Käsunduslepingu vene keeles 50 € + km 100 €  + km Astu liikmeks


Kui soovid käsunduslepingu põhja osta, siis anna sellest teada aadressile juristid@koda.ee. Saadame sulle seejärel lepingupõhja koos arvega.