Käendusleping üüri tagamiseks

TELLI LEPING

Käendusleping üüri tagamiseks
Käenduslepinguga vastutab isik ettevõtte üürikohustuse täitmise eest käenduslepingus kokkulepitud summa ulatuses.

Millistel juhtudel saab käenduslepingu põhja kasutada?
Käesoleva lepingupõhja kohaselt on käendajaks eraisik (näiteks ettevõtte juhatuse liige) ja üürnikuks, kelle kohustusi tagatakse, ettevõte. Käendajaks võib olla ka ettevõte, kuid sellise käenduslepingu vormistamiseks pöörduge meie juristide poole e-posti aadressil juristid@koda.ee. Samuti võib käenduslepingu sõlmida ka muude kohustuse täitmise tagamiseks. Näiteks saab sellega tagada müügilepingust tuleneva arve tasumise kohustust. Ka sellise lepingu koostamise juhul aitavad teid meie juristid.

Mis vahe on käendusel ja garantiil?
Käendus on seotud tagatava nõudega, see tähendab muuhulgas, et kui tagatav üürileping lõpeb, siis lõpeb ka käendusleping. Garantii on aga eraldiseisev kohustus, mille kehtivuse tingimused (näiteks garantii tähtaeg ja garantii lõppemise alused) on märgitud garantiikirja endasse ja ei sõltu üürilepingu kehtivusest.

Käendust võivad anda nii eraisikud kui ettevõtted, garantiid aga ainult ettevõtted.

Mida tuleb käenduslepingu puhul silmas pidada?
Käendaja on üürnikuga kohustuse täitmisel solidaarne. See tähendab, et üürileandjal on üüri tähtaja saabudes õigus nõuda üüri osaliselt või täielikult nii üürnikult kui käendajalt.

Füüsilise isiku poolt antud käendus peab olema alati kirjalik või digitaalselt allkirjastatud. E-posti teel kirjavahetust ei peeta kirjalikuks vormiks.

Käenduslepingusse tuleb kindlasti märkida ka vastutuse rahaline maksimumsumma. Ilma selleta on käendusleping tühine. Vastutuse rahaline maksimumsumma suurus ei pea võrduma üürisummadega kuni üürilepingu kehtivuse lõpuni, vaid sinna võib lisada ka võimalikud intressid, viivised, trahvid.  

 

Hinnakiri

 

Liikmele

 

Mitteliikmele

Käenduslepingu hind

25 €

50 €

TELLI LEPING

  • Kui soovid teha lepingus muudatusi, siis võta ühendust meie juristiga e-posti aadressil juristid@koda.ee.
  • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
  • Tellitud lepingute ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja mis tahes muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eelneva kirjaliku loata on keelatud. Lepingu tellijal on lubatud lepingu sisu avaldada üksnes isikutele, kellega lepingu tellija käesolevat lepingupõhja aluseks võttes soovib lepingut sõlmida.


Liitu meiega

0