Garantiikiri

TELLI LEPING

Garantiikiri on ühe ettevõtte (garantii andja) ühepoolne ja tagatava nõudega mitteseotud kohustus teise ettevõtte (garantii saaja) suhtes, millega garantii andja tagab võlgniku kohustuse täitmist garantii saaja ees. Näiteks võib emaettevõte (garantii andja) väljastada pangale (garantii saaja) garantiikirja enda tütarettevõtte (võlgniku) laenukohustuste tagamiseks.

Kes saab garantiid välja anda? 
Garantiid saab välja anda iga ettevõte. Eraisik (näiteks ettevõtte omanik) garantiid välja anda ei saa, tema saab soovi korral tagada ettevõtte kohustusi käenduse abil. Käenduslepingu näidise leiab siit.

Mida tähendab, et garantii on ühepoolne kohustus?
Garantiikiri väljastatakse garantii andja poolt ja selle andmiseks ei ole vajalik võlgniku kooskõlastust ega nõusolekut. Toodud näite puhul väljastab emaettevõte pangale garantii ja selleks pole vaja tütarettevõtte nõusolekut. Garantiikiri jõustub selle väljastamisest ja kehtib kuni garantiikirjas toodud tähtpäevani, garantiikirja tagastamiseni garantii andjale, garantii saaja poolt garantiist loobumiseni või garantiisumma täieliku väljamaksmiseni garantii andja poolt.

Mida tähendab, et garantii ei ole tagatava nõudega seotud?
Erinevalt käendusest ei mõjuta garantii kehtivust tagatava nõude olemasolu, kehtivus ega selle täitmine. Garantii saaja ei pea garantiikirja alusel nõude esitamiseks tõestama, et võlgniku ja garantii saaja vahelist lepingut on rikutud. Meie näite puhul võib pank esitada emaettevõttele nõude ilma, et ta peaks tõestama, kas tütarettevõte on oma laenulepingust tulenevat kohustust panga ees rikkunud või mitte. Samuti tuleb silmas pidada, et garantiisumma suurust mõjutab ainult garantiikirja alusel väljamaksete tegemine, kuid ei mõjuta see, kas võlgnik on enda võlgnevust garantii saaja ees vähendanud. Toodud näite puhul, kui pank on esitanud emaettevõttele nõude ainult garantiisumma osaliseks väljamakseks, siis emaettevõtja poolt pangale tasutud summa võrra väheneb ka garantiisumma. Kui aga tütarettevõte on oma laenu panga ees vähendanud, siis see garantiisummat ei mõjuta – pangal on ikka õigus emaettevõttele esitada nõue kogu garantiikirjas toodud summa ulatuses. Garantiikirja alusel väljamakse kohustuse tekkimiseks piisab ainult garantii saaja kirjalikust nõudest garantii andjale.

Mida teha, kui garantii saaja esitab alusetu nõude?
Kui garantiisumma väljamaksmise järel selgub, et garantii saaja nõue oli alusetu (näiteks tütarettevõte oli oma kohustused panga ees korrektselt täitnud, kuid pank oli sellest hoolimata emaettevõttele nõude esitanud), tuleb pöörduda kohtusse. Kui kohus tuvastab, et garantii saaja esitas nõude alusetult, on garantii andjal õigus garantiisumma koos viiviste ja võimalike kahjudega tagasi nõuda.

Mida tuleb garantii saaja nõude puhul kontrollida?
Garantii andja on kohustatud garantii saaja nõude tasuma ainult juhul, kui nõue vastab garantiikirjas toodud tingimustele. Seega tuleb kontrollida, kas garantiisumma on õige (st. ega see pole suurem kui garantiikirjas fikseeritud summa), kas nõue esitati tähtaegselt (st. garantiikirjas toodud kehtivusaja jooksul) ja kas nõue on allkirjastatud selleks õigustatud isiku (st. garantii saaja juhatuse liikme või volitatud isiku) poolt.

 

Hinnakiri

 

Liikmele

 

Mitteliikmele

Garantiikirja hind

25 € + km

50 € + km

TELLI LEPING

  • Kui soovid teha lepingus muudatusi, siis võta ühendust meie juristiga e-posti aadressil juristid@koda.ee.
  • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
  • Tellitud lepingute ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja mis tahes muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eelneva kirjaliku loata on keelatud. Lepingu tellijal on lubatud lepingu sisu avaldada üksnes isikutele, kellega lepingu tellija käesolevat lepingupõhja aluseks võttes soovib lepingut sõlmida.


Liitu meiega

0