Arvutiga töötamise ohutusjuhend

TELLI LEPING

Seadus näeb ette, et ettevõttes peavad olema ohutusjuhendid, mis näitavad töötajale, kuidas kasutada töövahendit ja töötada nii, et see ei ohustaks tema ega kaastöötajate tervist. Näiteks peab tööandja koostama ohutusjuhendi, kui töötaja töötab arvutiga. Kaubanduskoda koostas arvutiga töötamise näidisjuhendi, mida tööandjad saavad kasutada ja vajadusel enda ettevõttele sobivaks kohandada.

Milleks on ohutusjuhendit vaja?
Arvuti on muutunud tavapäraseks ja asendamatuks töövahendiks ja kuigi arvutiga töötamine (kontoritöö) võib näida ohutuna, võivad sellega töötajale kaasneda tegelikult olulised terviseriskid. Selleks, et terviseriske vältida või vähendada, peab tööandja korraldama (näiteks töökeskkonnaspetsialisti kaudu) töötajale vajaliku juhendamise ja väljaõppe enne, kui töötaja asub arvutiga tööle. See tähendab, et tööandja peab töötajale tutvustama ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid, terviseriske ja nende vältimiseks rakendatavaid abinõusid, ohutuid ja ergonoomiliselt õigeid töövõtteid jm. Juhendamise käigus tuleb tutvustada ka vastavaid ohutusjuhendeid, mh ohutusjuhendit töö ja kasutatava töövahendi kohta.

Tööandja peab registreerima ja küsima töötajalt kinnitust selle kohta, et töötajale on tehtud juhendamine ja väljaõppe, seal hulgas, et talle on tutvustatud ohutusjuhendit töö ja kasutatava töövahendi kohta. Registreerimine ja kinnitus võivad olla kas kirjalikud (nt paberkandjal allkirjastatud) või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-posti teel).

Mida arvutiga töötamise ohutusjuhend sisaldab?
Kaubanduskoda koostas arvutiga töötamise ohutusjuhendi näidise, mis sisaldab juhiseid selle kohta, milline peab olema arvutiga töötamise koht ja kuidas peab töötaja töötama arvutiga nii, et vältida ohtu ja tervise kahjustusi. Juhend sisaldab näiteks soovitusi arvuti paigutamisele ja tooli reguleerimisele, samuti juhiseid seoses puhkepauside ja töötaja istumisasenditega, et vähendada sundasendeid ja nende mõju tervisele. Antud ohutusjuhend sobib kasutamiseks eelkõige kontoritöö puhul.

Vajadusel kohanda juhendit oma töökeskkonnale sobivaks
Kuna töökeskkonnad, töö sisu ja töö maht on erinevates ettevõtetes erinevad, siis enne, kui võtate näidisjuhendi enda ettevõttes kasutusele ja  tutvustate oma töötajatele, tuleks teil siiski veenduda, et selles sisalduvad nõudmised vastavad teie ettevõttes tehtavale tööle, kasutatavale töövahendile, töökeskkonna sisekontrollile ja riskianalüüsile ning muudele töökeskkonnaga seotud olulistele asjaoludele. Vajadusel tuleks ohutusjuhendit kohandada enda ettevõtte jaoks sobilikuks.

Hinnakiri


Liikmele


Mitteliikmele

Ohutusjuhendi hind

TASUTA  

15 € + km

TELLI LEPING

  • Kui soovid teha lepingus muudatusi, siis võta ühendust meie juristiga e-posti aadressil juristid@koda.ee.
  • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
  • Tellitud lepingute ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja mis tahes muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eelneva kirjaliku loata on keelatud. Lepingu tellijal on lubatud lepingu sisu avaldada üksnes isikutele, kellega lepingu tellija käesolevat lepingupõhja aluseks võttes soovib lepingut sõlmida.

Liitu meiega

0