Agendileping põhjalik

Agendilepinguga kohustub üks isik (agent) teise isiku (käsundiandja) jaoks ja tema huvides iseseisvalt ja püsivalt lepinguid vahendama või neid käsundiandja nimel ja arvel sõlmima. Käsundiandja kohustub maksma talle selle eest tasu.

Agent tegutseb iseseisvalt, kui tal on õigus kujundada oma tegevust põhiliselt vabalt ja määrata oma tegutsemisaeg (VÕS-i § 670 lg 2). Käsundiandjal on õigus anda agendile teatud juhiseid, kuid nende andmisel tuleb silmas pidada, et juhised ei tohi ohustada agendi iseseisvust agendilepingu täitmisel.

Millistel juhtudel kasutatakse agendilepingut?
Agendilepinguid kasutakse peamiselt toodete ja teenuste turustamisel. Agendilepingute sõlmimist eelistavad näiteks  reisibürood, kindlustuslepingute vahendajad, kodumasinate müüjad.

Mida tuleb agendilepingus kindlasti kokku leppida?
Agendilepingus peaksid sisalduma vähemasti kokkulepe agenditasu maksmiseks, lepingu tähtaeg, kohaldatava õiguse ning kohtualluvuse valik, agendi tegevusele seatavad piirangud (territoorium, kliendid, tooted) jne.

Mis on lepingute sõlmimise ainuõigus?
Agent võib olla tegev ka teiste käsundiandjate jaoks, kui kirjalikult ei ole kokku lepitud teisiti.

Käsundiandja võib käsundada ka teisi isikuid täitma agendiga samu ülesandeid. Kui käsundiandja on agendi määranud teatud piirkonda või on määratlenud klientide ringi, kellega agent lepinguid vahendab või sõlmib, on agendil selles piirkonnas või nende klientide suhtes käsundiandjale lepingute vahendamise või käsundiandja nimel ja arvel lepingute sõlmimise ainuõigus, kui kirjalikult ei ole kokku lepitud teisiti.

Seega, kui soovitakse samas piirkonnas või samade klientide osas kasutada ka teisi agente, siis tuleb lepingus määrata, et tegemist ei ole agendile ainuõigust andva lepinguga.

Millised kulud peab käsundiandja agendile hüvitama?

Agendileping peetakse nõuetekohaselt täidetuks, kui agent on teinud mõistlikke pingutusi lepingute sõlmimiseks ja vahendamiseks. Seega tuleb tasu maksta ka juhul, kui soovitud tulemust ei ole saavutatud. Samuti kohustub käsundisaaja tasuma lepingute eest, mis sõlmiti pärast agendilepingu lõppemist, kuid mille põhilise eeltöö tegi agent. 

Lisaks agenditasule, võib agent käsundiandjalt nõuda agendilepingu täitmisel tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist, kui need ületavad tavaliselt sellise agendilepingu täitmisel tehtavaid kulutusi. Agendilepingu täitmisel tavaliselt tekkivate kulutuste hüvitamist võib agent nõuda üksnes juhul, kui selles on kokku lepitud või on asjaolude kohaselt tavaline (VÕS § 684).

Agendi kulutuste hüvitamise nõue ei sõltu sellest, kas agendil on õigus saada agenditasu.

Millistel tingimustel saab agendilepingut lõpetada?
Tähtajatu agendilepingu võib kumbki lepingupool üles öelda, teatades sellest vähemalt ühe kuu ette. Kui leping on kestnud üle aasta ja agendina tegutsemine on isikule olnud põhitegevuseks, peab käsundiandja agendilepingu ülesütlemisest ette teatama vähemalt kaks kuud. Kui leping on kestnud üle kahe aasta ja agendina tegutsemine on isikule olnud põhitegevuseks, peab käsundiandja agendile lepingu ülesütlemisest ette teatama vähemalt kolm kuud. Lepingu võib üles öelda üksnes kuu lõpuks.

Lepinguga saab etteteatamistähtaegu pikendada. Kuid arvestama peab sellega, ülesütlemistähtajad oleksid nii agendile kui käsundiandjale ühesugused.

Lepingu ennetähtaegne erakorraline lõpetamine poole poolt on lubatud üksnes mõjuval põhjusel. Mõjuvaks põhjuseks loevad pooled asjaolu, mida arvesse võttes ja mõlema lepingupoole huvisid kaaludes ei või oodata, et lepingut üles öelda sooviv pool jätkaks lepingu täitmist kuni selle korralise lõppemiseni.  Kokkulepe agendilepingu mõjuval põhjusel ülesütlemise õiguse välistamise või piiramise kohta on tühine.

 

HINNAKIRI

 

 

Liikmele

 

Mitteliikmele

Agendilepingu hind

25 € + km

50 € + km Astu liikmeks

Kui soovid agendilepingu põhja osta, siis anna sellest teada aadressile juristid@koda.ee. Saadame sulle seejärel lepingupõhja koos arvega.