Eelised

Otsus on pooltele lõplik ja siduv. Arbitraažikohtu otsused on lõplikud ja pooltele siduvad ning otsuse sisu vaidlustada ei saa. Küll aga annab seadus võimaluse esitada taotlus Tallinna Ringkonnakohtule arbitraažikohtu otsuse tühistamiseks, kui menetluse kestel on rikutud protsessinorme.

Eestis tehtud vahekohtu otsust on kerge täita välisriikides. Arbitraažikohtu otsuse täitmisele pööramiseks välisriigis tuleb esitada taotlus kohtuotsuse tunnustamiseks ja täitmisele pööramiseks vastava välisriigi riiklikku kohtusse. Kohus kontrollib protsessinormide täitmist ning täidetava kohtuotsuse vastavust selles riigis kehtivale seadusele. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohtu otsus on täidetav kõikides riikides, kes on ühinenud 1958. aasta New Yorgi Konventsiooniga (142 riiki – nimekiri). Eestis tehtud riikliku kohtu otsuseid ei saa üldjuhul sama lihtsalt välisriikides täitmisele pöörata.

Menetluse neutraalsus. Vaidlustes, kus pooled on pärit erinevatest riikidest, võivad küsimused keele, erapooletuse, kultuuriliste erinevuste osas avaldada negatiivset mõju erimeelsuste lahendamisel.  Lisades arbitraažiklausli lepingusse, saavad pooled eelnevalt kokku leppida kõigis vaidluse võtmeküsimustes, näiteks, millises riigis/linnas toimuvad kohtuistungid, milline on menetluse keel, millise riigi materiaalõigust rakendatakse, arbiteride rahvus või eriala  jne.

Arbitraažimenetluse konfidentsiaalsus. Arbitraažikohtu menetlus on konfidentsiaalne. Asja arutamine toimub alati kinnisel istungil. Arbitraažikohtu otsust võib avalikustada vaid poolte kirjalikul nõusolekul. Paljudel juhtudel on menetluse absoluutne konfidentsiaalsus poolte jaoks oluline, vältimaks näiteks ärisaladuste paljastamist konkurentidele või liigset meedia tähelepanu. Arbitraažikohus teeb kõik endast oleneva, et pooled saaksid tulemuse, mis rahuldab mõlemaid ehk eelistatuim viis menetluse lõpetamiseks oleks win-win situatsioon, kus pooled saaksid ka edasi koostööd teha, mitte ei läheks lõplikult riidu. Parem võimalus jätkata peale otsuse tegemist teise poolega tööalast suhet.

Menetluse kiirus. Tänu mitteformaalsele iseloomule ning arbiteride professionaalsusele võib otsuseni jõudmine minna väga kiiresti. Vahekohtu menetlus toimub tunduvalt kiiremini võrreldes menetlusega tavakohtus. Vaidlust lahendav arbitraažikohus peab tegema otsuse hiljemalt 6 kuu jooksul arvates hagiasja materjalide üleandmisest. Enamikel juhtudel tehakse vahekohtu otsus 3–4 kuu jooksul olenevalt istungite vajalikkusest ning poolte taotlustest.

Vahekohtunike asjatundlikkus. Vahekohus annab unikaalse võimaluse valida arbiterideks isikud vastavalt hetkevajadusele ja vaidluse iseloomule. Kui tavakohtus peab spetsiifilise teema lahtirääkimiseks, analüüsimiseks kaasama eksperdi, siis arbitraažikohtus on võimalik kaasata ekspert juba arbiterina ning hoida sellega eraldi eksperditasu võrra menetluskulud madalamad. Loomulikult tuleb ka siin järgida järgmist kriteeriumit –arbiter peab olema sõltumatu/erapooletu. Sellega annab arbitraažikohus poolele eelise – pooltevaheline vaidlus saab lahendatud isikute poolt, kes on spetsialistid vaidlusaluses valdkonnas.

Menetluse mitteformaalne iseloom. Enamus arbitraažikohtute reeglitest on lühikesed, lihtsad ja paindlikud. Vahekohus lähtub vaidluse lahendamisel lisaks vastavatele materiaalõiguse normidele ka headest kaubandustavadest. Pooled saavad osaleda arbitraažikohtu moodustamisel, omades sealjuures võimalust valida sellise vahekohtuniku, kelle teadmised ja kogemused on poolele teada ning hädavajalikud just selle konkreetse vaidluse lahendamiseks, mis tagab aga suurema usalduse ja rahulolu kohtu kui institutsiooni ning loomulikult ka kohtuotsuse vastu.

Suuremate summade hagemisel on arbitraažimaks väiksem kui riigilõiv hagi esitamisel tavakohtusse.