Arhiiv

Kaubanduskoja uudised

09.10.2015 Indrek Ulst on noor ettevõtja 2015

President Toomas Hendrik Ilves kuulutas eile hilisõhtul toimunud Eesti parimate ettevõtete auhinnagalal välja noore ettevõtja 2015, kelleks on Indrek Ulst, ettevõttest Mooncascade OÜ. Konkursil kandideeris 21 ettevõtlikku inimest ning nominendid olid lisaks Indrek Ulstile Siim Nellis ettevõttest Huum ja Alissa Vassilkova ettevõttest Alfred &Partners.

08.10.2015 Aasta ettevõte 2015 on Kodumaja

07.10.2015 Keelustatakse perilla aldehüüdi kasutus toidus

28.09.2015 Estonian Export Directory 2016 - avalda väljaandes oma ettevõtte andmed!

22.09.2015 Euroopa Kohtu hinnangul võib tööle mineku ja tuleku aeg olla tööaja osaks

Euroopa Kohus tegi 10. septembril asjas nr C-266/14 otsuse, milles leidis, et aeg, mis kulub töötajatel, kel puudub fikseerimata töökoht, minekuks kodust esimese kliendini ning viimase kliendi juurest koju, tuleb arvestada tööaja hulka.

22.09.2015 Kaubanduskoda võtab tööle turunduse projektijuhi

17.09.2015 Kaubanduskoja juhatus: tahame näha ülikoolide panust spetsialistide koolitamisel Eesti majandusse

Täna toimus Kaubanduskoja juhatuse koosolek, kus arutati muuhulgas Eesti Teadus- ja Arendusnõukogu initsiatiivil koostatud raportit „Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundadest“. Kaubanduskoja juhatus rõhutas üksmeelselt, et raportis välja toodud teemad on ettevõtjate jaoks äärmiselt olulised ning kajastatud peamisi probleeme on erinevad huvigrupid juba varemgi välja toonud. Samuti arvati, et raportis toodud ettepanekute analüüsimiseks ja elluviimiseks on vaja kaasata ka eksperte väljaspoolt haridussüsteemi.

14.09.2015 Äridelegatsioon Taiwani

2.-8. novembrini 2015 sõidavad Riigikogu Taiwani toetusrühma liikmed visiidile Taiwani, delegatsiooni juhib Deniss Boroditš. Ettevõtjatel on võimalus osaleda Riigikogu liikmeid saatvas äridelegatsioonis, mille programm koostatakse vastavalt delegatsioonis osalevate ettevõtete profiilidele.

02.09.2015 Mida arvate tehnoülevaataja kutsestandardi kavandist?

Kaubanduskoda ootab ettevõtjate arvamusi tehnoülevaataja (tase 5) kutsestandardi kavandi kohta.

02.09.2015 Küsitlus Euroopa Liidu ühtse turu kohta

02.09.2015 Millised on Teie hinnangul probleemid Eesti maksejõuetusõiguses?

Justiitsministeerium on ette valmistamas maksejõuetusõiguse revisjoni, mille üldisemaks eesmärgiks on Eesti maksejõuetusõiguse konkurentsivõime tõstmine. Revisjoni käigus plaanitakse välja selgitada maksejõuetusmenetluste käigus tõusetunud praktilised probleemid, hinnata, kas esineb vajadus muuta kehtivat maksejõuetusõigust ning vajadusel viia seadustesse sisse muudatused. Hetkel on revisjon ettevalmistavas etapis, st toimub probleemide kaardistamine, mille pinnalt koostatakse revisjoni lähteülesanne ning otsustatakse edasised võimalikud tegevused.

26.08.2015 Lõhna- ja maitseühendi p-menta-1,8-dien-7-aal (Perilla aldehüüd) toidus kasutamise keelustamine

Põllumajandusministeerium anna teada, et et lõhna- ja maitseühend p-menta-1,8-dien-7-aal (Perilla aldehüüd) FL-numbriga 05.117 ning CAS-numbriga 2111-75-3 on hinnatud Euroopa Toiduohutusameti poolt genotoksiliseks in vivo. Sellest lähtuvalt ei vasta nimetatud ühendi kasutamine toidus lõhna- ja maitseainete valdkonna Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 artikli 4 nõuetele kujutades ohtu inimese tervisele. Inimese tervise kaitsmise eesmärgil keelatakse Euroopa Liidus nimetatud lõhna- ja maitseühendi lisamine toitu.

26.08.2015 Maksuauk oli üle poole miljardi euro

Maksu- ja Tolliameti hinnangul oli 2013. aastal Eesti maksuauk ca 548 mln eurot. Kõige suurema osa Eesti maksuaugust ehk saamata jäänud maksutulust moodustas käibemaks – ca 301 mln eurot.

18.08.2015 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kavandab energiaauditite korraldamise kohustust suurettevõtetele

17.08.2015 Kutsume vastama majandusküsitlusele

Kaubanduskoda koostöös Euroopa Kaubanduskodade Assotsiatsiooniga (Eurochambres) viib läbi ettevõtlust puudutava küsitluse, milles uuritakse siseriikliku müügi, ekspordi, töötajate arvu, ettevõtte investeeringute ning üldise majanduskeskkonna kohta.

12.08.2015 Töökohapõhine õpe saab hoo sisse!

5. augustil allkirjastas minister Jürgen Ligi toetuspaketi, millega hakatakse arendama praktikasüsteeme, töökohapõhist ehk õpipoisiõpet ning tegeletakse kutsehariduse maine tõstmisega ühiskonnas.

12.08.2015 Kuidas kaitsta ennast pettuste eest Hiina turul?

Hiina on oma suuruse tõttu ettevõtjatele atraktiivne, kuid kultuuriliste erinevuste tõttu suuresti tundmatu turg, mistõttu vajab seal äri alustamine põhjalikku eeltööd. Sealjuures on Hiinas suur oht sattuda erinevate petuskeemide ohvriks. Vältimaks sekeldusi äri ajamisel Hiinas, toome välja mõned aspektid, mida peaks Hiina ettevõtetega äri alustamisel silmas pidama.

12.08.2015 Küsime liikmete arvamust lairiba direktiivi ülevõtmise kohta

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on välja töötanud ehitusseadustiku ja riigilõivu seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu lairiba direktiiv. Direktiivi eesmärgiks on vähendada sidevõrgu kasutuselevõtu kulusid ja tagada paremad võimalused juurdepääsuks kiirele andmesidele. Muudatustega antakse muuhulgas sideettevõtjale õigus saada juurdepääs võrguvaldaja taristule, et olemasolevale taristule oleks võimalik paremini ligi pääseda ja seega vähendada elektroonilise side võrkude ehitamise kulusid.

07.08.2015 Õpipoisiõppe tähtsus ja maht kutsehariduses kasvab

Minister Jürgen Ligi allkirjastas kutsehariduse toetuspaketi, millega luuakse järgmise kolme aasta jooksul 4700 õpipoisi õppekohta, et anda õpilastele töökogemust ja siduda õpet tihedamalt tööturuga. Aastaks 2020 kavandab riik juba 8000 õpipoisi õppekohta.

05.08.2015 Uuring: maanteetranspordi maksustamise tulevik Eestis

Uuringufirma Ernst & Young Baltic AS viib Riigikantselei ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel läbi uuringut, mille eesmärgiks on välja selgitada, milliseid maanteetranspordi maksustamise lahendusi oleks võimalik / otstarbekas Eestis rakendada ning milline oleks erinevate alternatiivide rakendamise potentsiaalne sotsiaal-majanduslik mõju. Sellega seoses ootame ka oma liikmetelt tagasisidet selle osas, milline oleks kõige sobilikum transpordi maksustamise süsteem Eesti jaoks. Rohkem informatsiooni leiab siit.

05.08.2015 Küsime liikmete arvamust maksukorralduse seaduse muudatuste kohta

Rahandusministeerium on välja töötanud maksukorralduse seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise eelnõu. Muudatuste eesmärgiks on paremini avastada maksuõiguslikke rikkumisi, mille tarbeks laiendatakse eelnõuga maksuhalduri õigusi. Muuhulgas antakse maksuhaldurile õigus põhjendatud kahtluse korral läbi viia üksikjuhtumi kontroll ning laiendatakse maksuhalduri õigusi vaatluse läbiviimisel. Samuti sätestatakse eelnõuga õigus saada sideettevõtjatelt maksumenetluse käigus varasemalt rohkem andmeid. Soovime teada, mida arvavad muudatustest Kaubanduskoja liikmed. Rohkem infot eelnõu kohta leiab siit.

05.08.2015 Kutsume osa võtma jäätmeturgu puudutavast avalikust konsultatsioonist

Euroopa Komisjon on algatanud avaliku konsultatsiooni, mille eesmärk on teada saada, millised on õigusaktidest tulenevad tõrked, mis põhjustavad probleeme jäätmete taaskasutamisel, sh ringlussevõtul. Samuti oodatakse ka lahendusi, kuidas esile kerkinud tõrkeid oleks kõige mõistlikum lahendada.

29.07.2015 Lühinumbrite kasutamist puudutav juhis ettevõtjale

29.07.2015 Tallinna Halduskohus tegi otsuse Tallinna reklaamimaksuga seonduvalt

29.07.2015 Kaubanduskoda Arvamusfestivalil

101-125 (1337)
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | »»»