Arhiiv

Kaubanduskoja uudised

27.05.2015 Kutsume ettevõtjaid vastama riigihankeid puudutavale küsitlusele

Euroopa Komisjon viib läbi riigihangete teemalisi konsultatsioone, mille eesmärgiks on hinnata, kuidas on Euroopa Liidu riigihankeid käsitlev regulatsioon rakendunud liikmesriikides ning kas esineb vajadus Komisjoni poolsete juhendmaterjalide koostamiseks. Käesoleval juhul keskenduvad konsultatsioonid intellektuaalomandi ja ärisaladuse kaitsele riigihangetes ning direktiivile 2007/66/EÜ (õiguskaitsemeetmete direktiiv).

27.05.2015 Küsime ettevõtjate arvamust uue riigihangete seaduse kohta

Rahandusministeerium on välja töötanud ning saatnud arvamuste avaldamiseks laiali uue riigihangete seaduse eelnõu.

27.05.2015 Kutsume osalema juhatuse liikmete teemalises küsitluses

Oleme mures juhatuse liikmete õigusliku staatuse pärast. Seaduslik regulatsioon juhatuse liikme õiguslike garantiide osas (puhkus, lõpetamishüvitis, etteteatamistähtajad, tasu saamine konkurentsikeelu eest jne) on sisuliselt olematu ning kõik sellised esmapilgul tavapärased teemad tuleb eraldi kokku leppida juhatuse liikme lepingus. Kohtame oma tegevuses sageli olukordi, kus sellist vajadust ei teata või ei osata taolist kokkulepet sõlmida kummaltki poolelt. See aga tekitab pikki kohtuvaidlusi või usaldamatust poolte vahel.

21.05.2015 Kaubanduskoja ettepanek tõsta välislähetuse maksuvaba määra kiideti heaks

Hiljuti tegi Kaubanduskoda Rahandusministeeriumile ettepaneku tõsta välislähetuse päevaraha maksuvaba määra. Kuigi elukallidus on vahepeal oluliselt tõusnud, siis pole päevaraha maksuvaba piirmäära muudetud 14 aastat. Meil on hea meel teatada, et Kaubanduskoja ettepanekut on kuulda võetud ning Rahandusministeeriumil on kavas tõsta välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära praeguselt 32 eurolt 50 euroni. Siinkohal kehtib erisus, et kuni 50 eurot võib päevaraha maksuvabalt maksta vaid iga välislähetuse esimese 15 päeva eest ning mitte rohkema kui 15 päeva eest kokku ühes kalendrikuus. Ülejäänud lähetuses viibitud päevade eest on õigus maksuvabalt päevaraha maksta kuni 32 eurot.

19.05.2015 Kutsume ettevõtjaid vastama riigihankeid puudutavale küsitlusele

Euroopa Komisjon viib läbi riigihangete teemalisi konsultatsioone, mille eesmärgiks on hinnata, kuidas on Euroopa Liidu riigihankeid käsitlev regulatsioon rakendunud liikmesriikides ning kas esineb vajadus Komisjoni poolsete juhendmaterjalide koostamiseks. Käesoleval juhul keskenduvad konsultatsioonid intellektuaalomandi ja ärisaladuse kaitsele riigihangetes ning direktiivile 2007/66/EÜ (õiguskaitsemeetmete direktiiv).

13.05.2015 Tõusevad alkoholi, tubaka ja energiatoodete aktsiisimäärad

Rahandusministeerium planeerib tõsta alkoholi ning tubaka- ja kütusetoodete aktsiisimäärasid. Aktsiiside tõstmise eesmärgiks on suurendada riigi maksutulusid ning mõjutada tarbimist vähenemise suunas.

13.05.2015 Uued ehitusvaldkonna määrused

Seoses uue ehitusseadustiku vastuvõtmisega on välja töötatud ehitusvaldkonda puudutavad määrused.

06.05.2015 Kaubanduskojas toimus e-sigarettide teemaline ümarlaud

Kaubanduskojas toimus e-sigarettide teemaline ümarlaud, kus arutleti selle üle, kuidas peaks Eesti maksustama e-sigarette. Teema on hetkel aktuaalne, sest e-sigarettide maksustamine aktsiisiga on üheks koalitsioonileppe katteallikaks.

06.05.2015 Avati uus välisspetsialistide värbamise portaal Work in Estonia

Eelmisel teisipäeval, 28. aprillil, avati uus portaal, mille eesmärgiks on lihtsustada välisspetsialistide värbamist. Uus portaal on mõeldud nii tööandjatele, kes soovivad tööle võtta välisspetsialiste, kui ka välismaalt tulevatele tööotsijatele.

30.04.2015 Kaubanduskoja ettepanek alternatiivsete katteallikate leidmiseks

Esmaspäeval saatis Kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman Eesti Vabariigi Valitsusele seisukohad seoses nii majutusasutuste käibemaksuerandi kaotamise, kui ka kavandatavate kütuseaktsiisi tõstmistega. Lisaks mõlema kavandatud muudatuse mõjude analüüsi kriitilist tähtsuse rõhutamisele pani Kaubanduskoda ette kaaluda ka teisi katteallikaid tööandjate jaoks olulisest, tööjõumaksude langetamisest, tuleneva eelarvepuudujäägi katmiseks. Üheks selliseks alternatiiviks, mida analüüsida on ettepanek tõsta üldist käibemaksumäära 1 protsendi võrra, mis kasvataks riigieelarve tulusid 2016. aastal hinnanguliselt ca 85 - 100 miljonit eurot. See võiks olla üks konkreetne alternatiiv täna laual olevatele katteallikatele, mille mõju just ettevõtlusele ja eriti eksportivatele sektoritele oleks väiksem.

29.04.2015 Avalda arvamust: Nõuded ehitusprojektile

Seoses uue ehitusseadustiku vastu võtmisega on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium välja töötanud määruse „Nõuded ehitusprojektile“.

22.04.2015 Avalda arvamust: Muutub hoiuseid puudutav regulatsioon

22.04.2015 Avalda arvamust: Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile

22.04.2015 Avalda arvamust: Euroopa Liidu poliitika raamdokument

21.04.2015 Kaubanduskoda kutsub osalema e-sigarettide teemalisele ümarlauale

13.04.2015 Tule kohtuma Taiwani ettevõtjatega

13.04.2015 Kaubanduskoja juhatuse esimehe kõne Kevadballil

Ettevõtjate keskset rolli riigi ülesehituses tuleks rohkem teadvustada

Tänane 19. Kevadball viitab selgelt tugevale traditsioonile, sest Kaubanduskoja taasasutamisest möödus äsja 26 aastat. Tänavune aasta on Kaubanduskoja väärikat ajalugu arvestades olulise tähtsusega. Nimelt võttis 11. detsembril 1924 toonane Eesti Riigikogu, pärast aastaid kestnud vaidlusi, vastu Kaubandus-Tööstuskoja seaduse. Pea 11 kuud hiljem – 10. novembril 1925 avas Kaubanduskoda oma uksed tegevuseks. Usun, et just Kaubanduskoja liikmete jaoks võiks see päev sümboliseerida ettevõtjate päeva.

13.04.2015 Kaubanduskoja liikmete üldkoosolek 22. aprillil

13.04.2015 Eesti suurim ettevõtluskonkurss kutsub osalema

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)  ja Eesti Tööandjate Keskliit alustavad taaskord „Aasta ettevõtte“ otsinguid. Tegu on Eesti suurima ettevõtluskonkursiga, mis toimub era- ja avaliku sektori koostöös.

09.04.2015 Sotsiaalministeeriumi vastus Kaubanduskoja töötervishoiuvaldkonna ettepanekutele

Veebruaris esitas Kaubanduskoda sotsiaalministeeriumile kaks töötervishoidu puudutavat ettepanekut. Neist esimesega käisime välja idee, mille kohaselt võiks töötervishoiukontrolle teatud juhtudel viia läbi ka perearstid. Teise ettepaneku kohaselt leidsime, et tööandjat peaks teavitama, kui töötajale kirjutatakse välja ravimeid või raviprotseduure, mis võivad mõjutada tema võimet tööülesandeid sooritada. Ettepanekutega saab tutvuda siin.

08.04.2015 Väärtpaberituruseaduse muudatused

Rahandusministeerium on algatanud väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse. Seadusemuudatusega soovitakse viia siseriiklik õigus vastavusse Euroopa Liidu direktiivis 2001/34/EÜ (läbipaistvusdirektiiv) tehtud muudatustega. EL liikmesriigina on Eesti kohustatud läbipaistvusdirektiivis tehtud muudatused üle võtma hiljemalt 26. novembril 2015. a. Muudatused puudutavad juba börsil tegutsevaid või sinna siseneda soovivaid ettevõtteid.

08.04.2015 Millistes tööturusektorites vajatakse hooajalist lisatööjõudu?

Siseministeerium küsib ettevõtjate arvamust, millised on need tööturusektorid Eestis, kus vajatakse mõnel hooajal, näiteks suvel, täiendavat tööjõudu ka välisriikidest. Samuti ootab ministeerium ettevõtjate arvamusi ja ettepanekuid küsimuses, kui kaua hooajalist lisatööjõudu konktreetses tööturusektoris tavaliselt vaja läheb, näiteks, kas terve suve või ainult ühe kuu vms.

02.04.2015 Kaubanduskoda ei toeta soopõhiste andmete kogumise eelnõud

Kaubanduskoda saatis täna hommikul sotsiaalministeeriumile oma seisukohad eelnõu kohta, mille järgi peaksid ettevõtjad hakkama koguma soopõhiselt tööalaseid andmeid (nt töötasu, puhkus, koolitused).
Oma hinnangu koondamiseks küsisime arvamust ka oma liikmetelt, kes ütlesid et soopõhiste andmete kogumise korra täpsustamisega kaasneb oluline halduskoormuse kasv. Kaubanduskoja hinnangul on määruse rakendamisega kaasnev iga-aastane kulu ettevõtjate jaoks üle 6 miljoni euro aastas.

01.04.2015 Komisjoni ettepanek tõhustada liikmesriikide maksualast koostööd

25.03.2015 Paraneb Ametlike Teadaannete infosüsteem

Aprillis jõustub uus Ametlike Teadaannete põhimäärus, mille eesmärk on toetada uue infosüsteemi kasutuselevõtmist, kehtestades Ametlike Teadaannete väljaandmise täpsema korra ja tööjaotuse ning uute võimaluste kasutamise. Positiivne on muudatus, et erinevalt tänasest ei näe uus põhimäärus enam ette Ametlike Teadaannete tasulisi teenuseid. See tähendab näiteks, et tulevikus ei pea enam maksma e-posti aadressile saadetud teavituse eest, vaid teavitus teadande kohta saadetakse tasuta, kas eesti.ee portaali isiklikule e-posti aadressile suunatud või äriregistris märgitud e-posti aadressile. Ametlike Teadaannete põhimääruse muudatuste kohta saate lähemalt lugeda siit.

101-125 (1289)
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | »»»