Arhiiv

Kaubanduskoja uudised

18.03.2015 Nõuded energiamärgisele ja energiatõhususele

Kaubanduskoda juhib tähelepanu, et seoses 2015. aasta 1. juulil jõustuva ehitusseadustikuga on välja töötatud uued hoonete energiatõhusust ja energiamärgist puudutavad määrused „Nõuded hoone energiamärgise väljaandmisele ja energiamärgisele“ ning „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“. Määrustega ei nähta võrreldes kehtiva regulatsiooniga ette sisulisi muudatusi, kuid määruse rakendamiseks võib uute normitehniliste muudatustega kurssiviimine nõuda määrusega kokkupuutuvatelt erialaspetsialistidelt mõningast ajaressurssi.

18.03.2015 Mida arvate maakorralduse kutseala kutsestandardi kavanditest?

Kaubanduskoda ootab ettevõtjate arvamusi maamõõtja (tase 5), maakorraldaja (tase 6) ja maakorraldaja (tase 7) kutsestandardite kavandite kohta. Nimetatud kutsestandardid kirjeldavad maakorralduse kutsealal töötavate inimeste tegevusi ja vajalikke teadmisi. Kutsestandardeid plaanitakse hakata kasutama valdkonnas töötavate inimeste kutsealase kompetentsuse hindamisel, neid võetakse arvesse koolide õppkavades ning kasutatakse erinevate ametikirjelduste ja personaliotsingute abiallikana.

18.03.2015 Tööandjad peavad koguma soopõhiseid tööalaseid andmeid

Sotsiaalministeerium on koostanud määruse eelnõu, millega täpsustatakse ettevõtjate kohustust koguda oma töötajate kohta soopõhiselt tööalaseid andmeid (nt töötasu, puhkus, koolitused).

18.03.2015 Peagi keelatakse tubakatoodetega seonduvate toodete reklaam

22. märtsil jõustuvad tubakaseaduse ja reklaamiseaduse muudatused, millega keelatakse tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodete, tubakatootega sarnaselt kasutatavate toodete või selle osiste reklaam. Muu hulgas keelatakse e-sigareti ja vesipiibu ning nende tarvitamiseks vajaminevate kõikvõimalike toodete reklaam.

16.03.2015 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 16. – 22. märts

11.03.2015 Euroopa Komisjon võtab aruka reguleerimise tegevuskava tõsiselt

Paistab, et Euroopa Komisjon võtab tõsiselt nn aruka reguleerimise tegevuskava. Lühidalt ja lihtsustatult äraseletatuna tähendab arukas reguleerimine Euroopa Komisjoni (EK) õigusloomes uute õigusaktide produtseerimise vähenemist.

11.03.2015 Uus pakendiauditi kohustus koormab ettevõtjaid

10. märtsil toimus Kaubanduskojas pakendiauditeerimise teemaline kohtumine, millest võtsid osa nii ettevõtjad, Keskkonnaministeerium kui ka Audiitorkogu.

11.03.2015 13. märtsil jõustub uus starditoetuse määrus

Väliskaubandus- ja ettevõtlusminister on allkirjastanud Starditoetuse määruse, mis määrab kindlaks alustavale ettevõtjale starditoetuse maksmise tingimused. Euroopa Regionaalfondist rahastatav toetus on mõeldud vähese ettevõtluskogemusega alustavate ettevõtjate toetamiseks.

05.03.2015 Ettevõtjad ja ametiühingud: järgmine suur ülesanne on otsustav riigireform

Eesti ettevõtjate ühendused ja ametiühingud rõhutavad, et järgmise valitsemisperioodi olulisim väljakutse on riigi toimimise oluline tõhustamine ja kaasajastamine.

02.03.2015 Mait Palts: ettevõtjad ootavad uuelt valitsuselt evolutsiooniliste muutuste toetamist, mitte revolutsioonilisi samme

Raadiosaates Ettevõtlusminutid ütles Kaubanduskoja peadirektor Mait Palts, et ettevõtjad ootavad uuelt valitsuselt evolutsiooniliste muutuste toetamist, mitte revolutsioonilisi samme. Ideaalseid asju ei ole olemas ja nii ei ole kindlasti näiteks ka ideaalset maksusüsteemi, mis kõigile meeldiks ja sobiks. Eesti süsteem on lihtne ja läbipaistev ja kui tahaksime seda põhimõtteliselt muuta, oleks tulemuseks märksa keerulisem ja ettearvamatu süsteem. Miks teha asju keerulisemateks, kui need täna on?

23.02.2015 Ukraina-Eesti ärifoorum: Vaatamata raskele olukorrale peab majandus edasi toimima

Kaubanduskoja, Riigikogu ja Ukraina saatkonna Eestis koostöös toimunud ärifoorumil räägiti ausalt ja avatult Ukraina praegusest olukorrast ning Eesti ettevõtjate võimalustest sealsel turul. Tõdeti, et olukord Ukrainas on väga keeruline, kuid majandus peab edasi toimima. Osalejatele sai selgeks, et väga ruttu seda süsteemi muuta on keeruline, kuna Ukraina riik on olnud 23 aastat konserveeritud. Samas on tahe ukrainlastel väga suur.

19.02.2015 Kaubanduskoja algatatud maksuseaduse eelnõu võeti vastu

Täna hommikul kell 10.11 võttis Riigikogu vastu maksukorralduse seaduse muutmise eelnõu. Ettepaneku maksuseaduse eelnõuks tegi Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos 1300 ettevõtja ja ettevõtliku inimesega.

19.02.2015 Tallinna Ettevõtlusameti vastus Kaubanduskoja pöördumisele

Kaubanduskoda pöördus aasta alguses Tallinna Ettevõtlusameti poole seoses reklaamimaksu kitsaskohtadega. Juhtisime ettevõtlusameti tähelepanu erinevatele probleemidele. Muu hulgas tegime ettepaneku, et lisaks liiklusmärgile võiks reklaamimaksu vabalt saada paigaldada ka suunatähist, mis aitaks kliendil varjatud asukohas olevat ettevõtet paremini üles leida. Ettevõtlusamet Kaubanduskoja ettepanekuga ei nõustunud ning leidis, et varjatud kohas asuva ettevõtte leidmiseks on võimalik paigaldada liiklusmärk.

18.02.2015 Mida arvate uuest omanikujärelevalve tegemise korrast?

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on seoses uue ehitusseadustikuga välja töötanud määruse „Omanikujärelevalve tegemise kord“. Määrusega soovitakse omanikujärelevalve teostamise regulatsioon viia kooskõlla kehtiva praktikaga. Sealjuures täpsustatakse ning täiendatakse selles omanikujärelevalve tegija kohustusi. Määruse eelnõuga nähakse ette, et omanikujärelevalve kohustus ei kujuta endas vaid kitsalt kohustust kontrollida ehitamise vastavust seadusest tulenevatele nõuetele, vaid üldisemat kohustust järgida, et tagatud oleks nii seadusest kui ehitaja ja kliendi vahelisest lepingust tulenevad nõuded. Määrusega on täiendatud omanikujärelevalve teostaja ülesandeid ning laiendatud teavitamiskohustuse ulatust. Uus määrus plaanitakse jõustada 1. juulil 2015. a koos uue ehitusseadustiku jõustumisega.

18.02.2015 Kaubanduskoja ettepanekud seoses tööaja regulatsiooniga

Eelmisel nädalal saatsime oma ettepanekud Sotsiaalministeeriumile, milles tõime välja tööaja regulatsiooni kitsaskohad. Ettepanekute tegemisel juhindusime Koja liikmete seas läbi viidud küsitluse tulemustest.

11.02.2015 Kaubanduskoda kutsub osalema pakendiauditi teemalisel kohtumisel Keskkonnaministeeriumiga

Liikmed on viimasel ajal sageli pöördunud Kaubanduskoja poole seoses käesoleva aasta 1. jaanuaril jõustunud pakendiseaduse muudatustega, millega täpsustati pakendiaruande auditeerimise nõudeid. Nimelt täpsustati nõuet, et ettevõtja, kes laseb turule üle 100 kg plastpakendeid või üle 200 kg muid pakendeid, peab pakendiaruande laskma auditeerida ka juhul, kui ta on kohustused üle andnud taaskasutusorganisatsioonile.

11.02.2015 Lühinumbrite kasutamisest tarbijatega seotud küsimustes

Paljud ettevõtjad pakuvad oma klientidega sõlmitud lepingutega seotud küsimustes ühenduse võtmiseks klienditeeninduse numbrit.

29.01.2015 Riigikogu rahanduskomisjon algatas Kaubanduskoja ja ettevõtjate pöördumise eelnõuks

Täna toimunud erakorralisel Riigikogu rahanduskomisjoni koosolekul otsustati algatada eelnõu, mille kohaselt peab maksuseaduse, samuti selle muudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele üldjuhul jääma vähemalt kuus kuud.
Ettepaneku muudatuseks tegi möödunud sügisel Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos 1300 ettevõtjaga esitatud ühispöördumises. Seaduse jõustumine on kavandatud käesoleva aasta 1. juulile.

26.01.2015 Mida arvate tööaja regulatsioonist?

Kaubanduskojal on valminud küsitlus, mille eesmärk on teada saada, kas tööaja regulatsioon vastab täna ettevõtete ja töötajate tegelikele vajadustele.

21.01.2015 Kaubanduskoda otsib rõõmsat ja toimekat assistenti

21.01.2015 Ettevõtjate ühispöördumist arutati Riigikogus

21.01.2015 Ametlikke tõlkeid eesti keelest võõrkeelde võib teha ainult vandetõlk

Selle aasta alguses jõustus seadusemuudatus, mille kohaselt võib ametlikke tõlkeid eesti keelest võõrkeelde teha ainult vandetõlk. See tähendab, et alates 1. jaanuarist ei tegele notarid enam tõlkija allkirja õigsuse kinnitamisega.

21.01.2015 Starditoetus alustavatele ettevõtjatele

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on välja töötanud Starditoetuse määruse eelnõu, mis kehtestab alused toetuse andmiseks uutele kõrge kasvupotentsiaaliga ettevõtetele. Määruse eesmärgiks on pakkuda vajalikku abi inimestele, kes ei ole varasemalt ettevõtlusega tegelenud, kuid kel on olemas äriplaan ja vajalikud oskused ning teadmised ettevõtlusega tegelemiseks.

19.01.2015 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 19. – 25. jaanuar

12.01.2015 Lenda soodsalt Tartu ja Helsingi vahel – ainult Kaubanduskoja liikmetele!

101-125 (1259)
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | »»»