Arhiiv

Euroopa uudised

26.06.2015 EEN: Eesti ettevõtted on Horisont 2020 SME instrumendi rahastusmeetme edukamate taotlejate hulgas

Eesti ettevõtjad on ühed edukamad rahataotlejad Euroopa väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) innovatsioonile suunatud Horisont 2020 SME instrumendi raames, mille eesmärgiks on toetada innovaatiliste lahendustega VKE-de innovatsiooniprojekte, mis aitavad neil kasvada ja laiendada tegevust teistesse riikidesse, sh nii Euroopasse kui ka kaugemale.

26.06.2015 Euroopa uudised: Energiavõrkude arendamine – eluküsimus meie kõigi jaoks

Alljärgnevas on allikana kasutatud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) omaalgatuslikku arvamust „Euroopa koostöö energiavõrkude valdkonnas“.

19.05.2015 Euroopa uudised: Euroopa klaasitööstus on ohus

Alljärgnev tugineb Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) omaalgatuslikule arvamusele „Tööstuspoliitika Euroopa klaasisektoris“.

19.05.2015 Kesk-Läänemere programm: 115 miljonit paremaks tulevikuks

Kesk-Läänemere programm investeerib 115 miljonit eurot piirkonna arengut ja koostööd toetavate piiriüleste projektide ellu viimiseks.

17.04.2015 Euroopa uudised: Kas meie toit on ikka piisavalt ohutu?

See on küsimus, mida küsitakse järjest sagedamini. Seda küsib ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) oma omaalgatuslikus arvamuses „ELis toiduohutuse ja toiduga varustatuse tagamise praegune süsteem ning selle parandamise võimalused.“ Alljärgnev kirjutis tuginebki nimetatud arvamusele.

17.04.2015 Ettevõtted alustavad Eesti esimesi Horisont 2020 II faasi projekte

Invent Balticsi konsultandid aitasid Eesti ettevõtetel Keel24 ja Sentab koostada edukad projektitaotlused Horisont 2020 väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) loodud tootearenduse toetusfondi teise faasi. Tegemist on seni ainukeste Eesti ettevõtetega, kes on VKE instrumendi teise faasi taotlusvooru raames rahastatud projekti koordinaatoritena. Mõlemad ettevõtted kandideerisid VKE instrumendi informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogiate valdkonna kutses, mis on ühtlasi kõige kõrgema konkurentsiga valdkond: 191 esitatud taotlusest valiti rahastamiseks 14 projekti.

11.03.2015 Euroopa uudised: Ohtlik aine asbest

Asbesti on maailmas, ka Euroopas ja Eestis, laialdaselt. Seda leidub ehitusmaterjalides, kodumasinates, ka näiteks autopidurites ja termospudelite sisepindades. Ja eterniitkatuseid võib leida Eestis igal pool. Samas on see äärmiselt ohtlik aine.

11.03.2015 EEN: Energiatõhusa ehituse alane nõustamine Tartu Ülikooli energiatõhusa ehituse tuumiklaborist

Tartu Ülikooli (TÜ) energiatõhusa ehituse tuumiklabor pakub ettevõtetele hoone piirete soojusläbivuse modelleerimist. Labor on välja arendanud 2D lõplike elementide meetodil baseeruva detailse analüüsimetoodika, mille eeliseks on analüüsi kiirus ja täpsus.

11.02.2015 Euroopa uudised: Ärisaladuse kaitse vajab üle Euroopa ühtlustamist

Euroopa Liit liigub teadus- ja innovatsioonipõhise majanduse ning ühiskonna suunas, kus informatsiooni kasutamine on võtmetähtsusega. Hiljutine rahvusvaheline uuring näitas, et pea kolmveerand organisatsioonide väärtusest on mittevaraline. Kõige arenenumates majandustes kasutatakse väga tõhusalt teadmistele põhinevat kapitali. Mõnedes riikides, näiteks Rootsis, Suurbritannias või USAs ületavad investeeringud teaduspõhisesse kapitali investeeringuid füüsilistesse varadesse.

11.02.2015 Euroopa uudised: Euroopa Liit ja Kesk-Aasia

ELis algas Läti Vabariigi eesistumine. Üks Läti väljakuulutatud välispoliitika alaseid prioriteete on ELi suhete arendamine viie Kesk-Aasia riigiga. Eesistujamaa taotlusel koostas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) ettevalmistava arvamuse teemal „Kodanikuühiskonna panus ELi Kesk-Aasia strateegia läbivaatamisse. Brüssel plaanib 2015. aasta alguses võtta vastu sellekohased nõukogu järeldused.

21.01.2015 Euroopa uudised: Elektromagnetiline ülitundlikkus ehk kas leviala peaks piirama

Mobiiltelefonide ja traadita interneti võrkude laial levikul on ka oma varjukülg. Vähemalt nii väidab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) oma praegu väljatöötamisel olevas omaalgatuslikus arvamuses „Elektromagnetiline ülitundlikkus“. Algatuseks tuleb küll kohe öelda, et tegemist on töödokumendiga, mille osas vaidlused alles käivad. Näitamaks aga, millistel teemadel tuleb arutleda ja mida ning kuidas tahetakse reguleerida, tutvustangi kõnealuse arvamuse sisu.

17.12.2014 Euroopa uudised: Ringmajandusest. EMSK vaade

Euroopa Komisjon (EK) küsis tavapäraselt, nagu ikka oma väljatöötatavate ettepanekute osas, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) arvamust teatise kohta „Keskkonnahoidlik tegevuskava VKEde jaoks. Kuidas võimaldada VKEdel muuta keskkonnaalased väljakutsed ärivõimalusteks”. Ehk teisisõnu küsis komisjon arvamust ringmajanduse ja VKEde kohta.

03.12.2014 Euroopa uudised: Intellektuaalomandi õiguskaitse tegevuskavast

Alljärgnev põhineb Euroopa Komisjoni teatisel „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Muudetud konsensuse poole intellektuaalomandi õiguskaitsel: ELi tegevuskava”. See hõlmab kümmet meedet, millega „visandatakse uus poliitika selliste vahendite loomiseks ja kasutamiseks, mille abil käsitleda eelkõige kaubandustasandil intellektuaalomandi õigusi rikkuvaid tegevusi ja seda läbi rahavoost lähtuva käsitluse“. Et üleüldse aru saada, millest jutt käib, tuleb esmalt selgitada, mis on „kaubandustasand“ ja mis on „rahavoost lähtuv käsitlus“. „Kaubandustasandi“ mõistet kasutab direktiiv 2004/48 intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta ning see on aluseks tsiviilõiguse teatud õiguskaitsevahendite kasutamisele. ELi teistes õigusaktides, (ja ka liikmesriikides, sh Eestis) kasutatakse „kaubandustasandiga“ sarnaseid mõisteid nagu „äriline iseloom”, „kaubanduslik eesmärk”, „otsene või kaudne majanduslik või kaubanduslik tulu” ja „ärilisel eesmärgil kasutamine”. Kui nüüd intellektuaalomandi õiguste rikkumine toimub kaubandustasandil ehk ärilisel eesmärgil, on õiguskaitsevahendina võimalik näiteks väidetava õigusrikkuja kinnis- ja vallasvara ennetav konfiskeerimine, sealhulgas ka õigusrikkuja pangakonto ja muu vara külmutamine.

19.11.2014 Ettevõtja küsib: Mida tuleb arvesse võtta töötajaga varalise vastutuse kokkuleppe sõlmimisel?

Üldreeglina vastutab töötaja tööandja ees kohustuse rikkumise eest, kui töötaja on rikkumises süüdi. Teatud juhtudel on tööandjal mõistlik sõlmida töötajaga varalise vastutuse kokkulepe, mille kohaselt vastutab töötaja oma süüst sõltumata, kui tema vastutuse all olev vara on hävinud, kadunud või selle väärtus vähenenud. Selline kokkulepe aitab tagada töötaja kätte usaldatud vara säilimise ning lihtsustada tööandja tõendamiskoormist, kuna puudujäägi korral ei ole vaja töötaja süüd tõendada.

19.11.2014 Euroopa uudised: Õigusloome kvaliteedist ja tulemuslikkusest

Alljärgnev tugineb Euroopa Komisjoni (EK) teatisel „Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm (REFIT). Hetkeseis ja tulevikuväljavaated“.

05.11.2014 EEN: Eskaro väärtustab keskkonnasäästlikkust

Ettevõte Eskaro oli esimene värvitootja Eestis, kes sai 2008. aastal oma tootele Primo2 spetsiaalse ökomärgise. Lille kujund tootel ütleb tarbijale, et tegu on keskkonnasõbraliku tootega. See on märk usaldusväärsusest ja kvaliteedist. Rääkisime tänasest ettevõtluskeskkonnast ja edusammudest keskkonnaprojektis EDE CON ettevõtte juhi Eduard Shtivelmani, kvaliteedijuhi Anni Turro ning keskkonnakonsultant Tarmo Tähega.

05.11.2014 Euroopa uudised: Sotsiaalsest ettevõttest. EMSK soovitused

Alustan subjektiivse kõrvalepõikega. Näib nii, et kui Brüsselis räägitakse ettevõtlusest, siis tehakse seda kuidagi vabandavalt, stiilis, et „Küll on piinlik, et ettevõtjad kasumit ka saavad, aga sellegipoolest on esmatähtis solidaarsus ja sidusus ja sotsiaalsus jne …“. See, mitte retoorika, vaid selle taga seisev suhtumine mõjub mitmeti. Ühelt poolt ei pruugi paljudes riikides ettevõtlusega alustamine olla üldsegi mitte lihtne, teisalt annab see vägagi positiivse fooni igasugusele sotsiaalsele ettevõtlusele.

22.10.2014 Kontaktvisiidil Belgias

16.-19. septembrini viibis Kaubanduskoja korraldatud kontaktvisiidil Belgias Antverpenis kaheksaliikmeline Eesti ettevõtjate delegatsioon. Visiidi raames toimus Belgiat tutvustav äriseminar, kahepoolsed kontaktkohtumised Belgia ettevõtetega ning ekskursioon Antverepeni sadamasse. Visiidi toimumist kaasrahastas EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

22.10.2014 Euroopa uudised: Äriteenustest

Alljärgnev tugineb Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) omaalgatuslikule arvamusele „Äriteenuste mõju tööstusele“. Väljakujunenud majanduses annavad üle 70% väljundist ja tööhõivest teenused. Teenuste osakaal ning nende keerukus on kasvamas kõikjal maailmas. Äriteenused on üks oluline kasvutegur. Euroopa Komisjoni andmete kohaselt oli ajavahemikus 1999–2009 äriteenuste keskmine kasvumäär 2,38%, samas kui ELi kõigi majandussektorite keskmine oli 1,1%. Samal perioodil oli tööhõive kasvumäär selles sektoris 3,54%, kui ELi kõigi majandussektorite keskmine oli kõigest 0,77%. ELi üldises majandustegevuses ületab teenustesektori kasv (ehk nn tertsiariseerumine) tootmise oma. Sellele staadiumile järgneb nn kvarteriseerumine, mis on seotud teabe- ja teadmistepõhiste teenuste üha suurema levikuga. Samas, kuigi me räägime äriteenustest, ei ole päris selge, millest me räägime.

18.06.2014 Euroopa uudised: Hüdrofrakkimine. Kas ka meil asjakohane?

Asi on energias. Järgnev põhineb ühel Euroopa Komisjoni (EK) teatisel „Süsivesinike (näiteks kildagaas) uurimine ja tootmine Euroopa Liidus suuremahulise hüdrofrakkimise teel“ ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) selle kohta koostatud arvamusel.

04.06.2014 Euroopa uudised: Edasised sammud ehk mida peaks Euroopa Liit tegema

Euroopa Liidu tulevikust ja võimalikest arengutest räägitakse viimasel ajal palju. Täiesti selgelt on siin nii isikutel, ettevõtetel, institutsioonidel kui riikidel omad seisukohad. Järgnevalt tutvustan mõningaid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) ettepanekuid ELi järgmiseks õigusloomeperioodiks.

20.05.2014 EEN: Eksportivatel ettevõtetel tasub üle vaadata pakutavad maksetingimused

Tänases majandusolukorras dikteerivad tehingute tingimusi peamiselt ostjad ning konkurentsis püsimiseks peavad ettevõtjad olema paindlikud maksetähtaegade võimaldamisel. Uuringud Euroopa ettevõtete hulgas näitavad, et 80-90% ettevõtetest annavad oma klientidele arvete maksmiseks aega.

20.05.2014 Euroopa uudised: Kas tööstuse tagasitoomine Euroopasse on võimalik?

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) arvab, et on. Järgnevalt tutvustan mõningaid mõtteid EMSK omaalgatuslikust arvamusest „ELi tööstusharude tagasitoomine taasindustrialiseerimise raamistikus“, kus lahatakse tööstuse Euroopast lahkumise põhjuseid ja pakutakse vahendeid selle kursi muutmiseks.
Viimase kahekümne aasta jooksul on tööstuse roll Euroopa Liidu majanduses pidevalt kahanenud − põhjuseks äritegevuse ümberpaiknemine Aasia riikidesse. Seda protsessi, milleks on rikkuste ümberpaigutamine OECD riikidest suurtesse, suure elanike arvu ja keskmise sissetulekuga riikidesse, on suures osas juhtinud Hiina ja India, kuid mitte ainult. Tööstus (ja rikkuse loomine) on liikunud ka Brasiiliasse ja Lõuna-Aafrikasse. Maailma 20 suurimas tööstusriigis, sh USAs ja ELis (Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Hispaania ja Madalmaad), on 1990. aastast toimunud töötleva tööstuse väga suur allakäik. Näiteks on USAs alates 1987. aastast vähenenud erasektori tööhõive tootmissektoris 21%-lt vähem kui 11%-le. Ettevõtete Euroopast Aasiasse ümberpaiknemise protsess jätkub. Ajavahemikul 2007–2009 paigutas ligi 40% rohkem kui 50 töötajaga ettevõtetest vähemalt osa oma tootmistegevusest ümber, eelkõige siis, kui tegemist oli kõrge energiatarbimisega tootmisega. Selle liikumise tõttu on tööstuses kaotatud 20 aasta jooksul umbes kuus miljonit töökohta (alates 2008. aastast 3,5 miljonit). Tööstuse osakaal on Euroopa SKPs vähenenud mõne aastaga 20%-lt 15%-le.

07.05.2014 Euroopa uudised: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee? Mis ja milleks?

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) on Euroopa Liidu institutsionaalne konsultatiivorgan ehk lühidalt öeldes ametlik lobiorganisatsioon. See on nõuandev organ, mis esindab tööandjaid, töövõtjaid, ametiühinguid, tarbijaid ja teisi huvirühmi ning esitab nende vaateid poliitilistes aruteludes Euroopa Komisjoni, nõukogu ja Euroopa Parlamendiga. EMSK tegevus on osa Euroopa Liidu otsustusprotsessist ning enne majandus- ja sotsiaalpoliitikat puudutavate otsuste tegemist tuleb vastavalt siis Euroopa Komisjonil, nõukogul või parlamendil EMSKga konsulteerida. EMSK võib aga esitada ka omaalgatuslikke arvamusi. Kõik see tähendab, et komiteest käivad läbi nii direktiivide ja määruste eelnõud kui ka erinevad ideed ja Euroopa tasandi algatused.

07.05.2014 Kaubanduskoja liikmed: Loodusvägi laiendab turgu Skandinaavias

Kuus aastat tagasi loodud mahetoodete tootmise ettevõtte Loodusvägi edulugu algas lihtsa metsmustika glögi müümisest Raekoja platsi jõuluturul. Tänaseks on kasvanud firma personal ja välja arendatud juba 40 uut toodet, mida müüakse Eesti jaekettides ning ka lähiriikides Rootsis ja Taanis. Eesti mahetoodete seas on Loodusväel välja käia tõeline trump – LOOV on esimene Eesti mahetoote bränd Euroopas.

1-25 (140)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | »»»