Riigihanke mõiste ja infoteenused

Riigihanke mõiste

Riigihange ehk hankekonkurss korraldatakse asjade, teenuste või ehitustööde ostmiseks - riigiasutuste või teiste avaliku sektoriga seotud või finantseeritud asutuste poolt (riigihangete korraldamise kohustus on reguleeritud riigihangete seadusega ja EL direktiividega) ning eesmärgiks on välja selgitada soodsaima hinnaga kvaliteetseim pakkumine.

Riigihanke korraldamise üldpõhimõtteks on rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine. Võimaluse korral on eelistatavad keskkonnasäästlikud lahendused.

Riigihanke korraldamise puhul mängib tähtsat rolli ostetava objekti/teenuse rahaline maksumus – mis jaotab riigihanke vastavalt siseriiklikuks ja rahvusvaheliseks riigihankeks.

Kõik Eesti siseriiklikku piirmäära ületavad riigihanked avaldatakse Eesti Riigihangete Registris https://riigihanked.riik.ee


Eesti siseriiklikud rahalised piirmäärad:

  • 40 000 eurot asjade ja teenuste hankimise korral.
  • 250 000 eurot ehitustööde hangete korral.

Rahvusvahelist rahalist piirmäära ületavad riigihanked avaldatakse Euroopa Liidu ühtses riigihangete andmebaasis Tenders Electronic Daily (TED).
TED andmebaasis avaldavad kohustuslikus korras rahvusvahelist rahalist piirmäära ületavaid riigihanketeated kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, Euroopa Liidu institutsioonid ja Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad riigid (Norra, Island ja Lichtenstein) jt.


Rahvusvahelised rahalised piirmäärad (2016-2017):

  • 135 000 eurot asjade ja teenuste riigihangete korral, kui hankijaks on riik või riigiasutus.
  • 209 000 eurot kui hankijaks on linna- või vallavalitsus või kohaliku omavalitsuse asutus ja teised.
  • 418 000 eurot kui hankijaks on võrgustiku sektori hankija.
  • 5 225 000 eurot ehitustööde hangete korral.


Riigihangete infoteenused Kaubanduskojas

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda pakub riigihangetega seonduvalt nii konsultatsioone, koolitusi ning praktilisi infoteenused. Pakume järgnevaid praktilisi infoteenuseid:

Värsked riigihanketeated
Avaldame 2x kuus riigihankepakkumisi Euroopast ja kaugemalt. Avaldatud teated pärinevad ELi liikmesriikidest (TED andmebaas), NATO Agentuuridest, Euroopa Kaitseagentuurist ning Eesti Saatkondadest.
Infot avaldame Koja häälekandjas Teataja (ilmub 1x kuus), Koja kodulehel. Vt viimaseid pakkumisi

Riigihangete monitooringu teenus
Individuaalne profiilipõhine infoteenus, otsingut teostame spetsiifilise tarkvara abil ning avaldatud infost teavitame ettevõtjat igapäevaselt (või vastavalt avaldamise sagedusele) saates e-posti teel ülevaatliku raporti. Info pärineb rahvusvahelisi riigihankeid koondavast andmebaasist TED (kõik ELi rahvusvahelised hanked), Eesti Riigihangete Registrist, NATOst ja Eesti Saatkondadest.

Lisainfo teenuse kohta siin »


Lisainfo:
Lea Aasamaa
E-post: lea dot aasamaa at koda dot ee
Tel: +372 604 0081