Eesti Kaubandus-Tööstuskoda strateegia

Strateegia olemus

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja (Kaubanduskoja) strateegia määratleb organisatsiooni missiooni, visiooni, prioriteedid ja strateegilised eesmärgid neljaks aastaks, samuti nende eesmärkide saavutamiseks valitud teed ja kasutatavad ressursid.

Määratleb
Strateegia määratleb Kaubanduskoja eesmärgid ja tegevuspõhimõtted, lähtudes põhikirjast ja missioonist.

Kestvus
Käesolev strateegia on koostatud ajavahemikuks 2012 - 2015. Strateegia vaadatakse läbi, hinnatakse tulemusi, vajadusel korrigeeritakse ja esitatakse juhatusele vastavalt vajadusele.

Kellele?
Kaubanduskoja töötajad arvestavad ja järgivad Strateegiat ning Kaubanduskoja väärtuseid ja põhimõtteid oma igapäevases töös. Kaubanduskoja Strateegia põhimõtteid tutvustatakse Kaubanduskoja liikmetele.

Kaubanduskoja strateegia omapära
Kaubanduskoja iseärasus võrreldes äriühingutega on see, et Kaubanduskoda on moodustatud oma liikmete ühishuvide kaitseks ning nende teenindamiseks. Seega on liikmed moodustanud organisatsiooni, mille klientideks nad ise on ja mis on huvitatud oma liikmeskonna kui klientuuri pidevast laiendamisest.

Missioon
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on vabatahtlikul liikmelisusel põhinev ettevõtjate esindusorganisatsioon, mille missioon on ettevõtluse edendamine Eestis ettevõtjasõbraliku keskkonna arendamise ja äriklientidele kvaliteetsete, ajakohaste ning praktiliste teenuste osutamise kaudu.

Visioon
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on mõjukaim, tuntuim ja suurima liikmeskonnaga ettevõtjate esindusorganisatsioon Eestis, millel on lisaks siseriiklikule tuntusele ka väga hea rahvusvaheline maine.

Tuumkompetents
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja spetsiifilisteks tuumkompetentsideks on tulemuslik osalemine ettevõtluskeskkonna kujundamisel ning ettevõtete kasvuplaane toetavate teenuste pakkumine, mida toetavad suur liikmeskond, oskuslik info levitamine ning laialdane koostöö. Eduka tegutsemise tagab professionaalne, arenev ja motiveeritud meeskond, liikmete vajaduste ja tagasiside pidev kogumine ja analüüsimine ning majanduslik sõltumatus.


Väärtused ja põhimõtted

 • Kaubanduskoja tegevus on suunatud ettevõtjate ühishuvide esindamisele ja kaitsmisele sõltumata ettevõtete suurusest, tegevusalast või asukohast.
 • Kaubanduskoda on apoliitiline organisatsioon. Osalemine poliitikakujundamises lähtub ettevõtjate ühishuvidest, on ettevõtjat ja ettevõtlust väärtustav ning on alati argumenteeritud ning võimalikult teadmistepõhine.
 • Kaubanduskoda lähtub teenuste osutamisel liikmete vajadustest, teenindus on alati professionaalne ja sõbralik ning reeglina liikmeid eelistav sh teenuste hinnastamisel. Teenuste ajakohastamine lähtub liikmetelt kogutud tagasiside ja ettevõtluskeskkonnas toimuva analüüsimisel.
 • Poliitikakujundamisprotsessis, informeerimisel ning teenuste osutamisel tegeletakse esmajärjekorras liikmetega ning nende huve kaitstes ja arvesse võttes.
 • Liikmete informeerimine teenustest ja poliitikakujundamisega seotud tegevustest peab olema asjakohane (sh liikmete teadaolevat tegevusala, –spetsiifikat ja huve arvestav), võimalikult operatiivne ja avalik.
 • Kaubanduskoda püüab vältida konkurentsi oma liikmetega.
 • Kaubanduskoja edu põhineb koostööl teiste ettevõtlusorganisatsioonide, riigiasutuste, ettevõtjate, isikute ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kes jagavad samu eesmärke, sõltumata nende tegevuskohast.
 • Kaubanduskoda väärtustab nii oma tegevuses kui laiemalt avalikku ja argumenteeritud dialoogi ja huvitatud isikute kaasamist otsustusprotsessidesse.

Prioriteedid ja eesmärgid

Stabiilne majanduskasv ja heaolu suurendamine

 • Kaubanduskoda jätkab liikmete üldiste huvide esindamist ja kaitsmist ning ettevõtjasõbraliku keskkonna arendamist, lähtudes põhimõttest säilitada liberaalne ja stabiilne majanduskeskkond ning mõõdukas arengutempo.
 • Kaubanduskoda esindab Eesti ettevõtjate üldiseid huve Eestis ja võimalusel rahvusvahelisel tasandil.
 • Kaubanduskoda suudab sekkuda ettevõtluse jaoks kahjulike regulatsioonide väljatöötamisse ning takistab nende jõustumist.
 • Kaubanduskoda teeb ettepanekuid ettevõtluskeskkonda puudutavate regulatsioonide muutmiseks lähtuvalt oma liikmetelt laekunud üldise iseloomuga probleemidest, mille lahendamine lähtub ettevõtjate üldisest huvist.
 • Kaubanduskoda toetab vastutustundlike ettevõtluspraktikate ja ärieetikaalaste teadmiste levikut.
 • Kaubanduskoda aitab kaasa Eesti haridus- ja tööhõivepoliitika kujundamisele tööturu vajadustele vastavaks.
 • Kaubanduskoda väärtustab ettevõtlikkust ja aitab kaasa ettevõtja kui karjäärivaliku populariseerimisele ning ettevõtlusalaste teadmiste ja hoiakute levikule ühiskonnas.
 • Kaubanduskoda väärtustab ja aitab levitada ettevõtjate algatusi ettevõtlusalaste hoiakute väärtustamisel ning suunab neid ühistegevustele.
 • Kaubanduskoja regionaalsed esindused osalevad aktiivselt piirkondlikult oluliste ettevõtlust puudutavate küsimuste käsitlemisel ning liikmetega suhtlemisel.

Ettevõtete võimekus rahvusvahelistumisel (kasv)

 • Kaubanduskoda aitab tõsta ettevõtete konkurentsivõimet pakkudes kvaliteetseid, operatiivseid, aja- ja asjakohaseid kaupade ja teenuste rahvusvahelise müügi ja pakkumisega seotud teenuseid ja informatsiooni.
 • Kaubanduskoda aitab kaasa ettevõtjate teadlikkuse suurendamisele mh läbi asjakohase informatsiooni, konsultatsiooni ja teenuste pakkumise.
 • Kaubanduskoda pakub väliskaubandustegevust lihtsustavaid teenuseid ja konsultatsioone: dokumente, raamatuid, näidislepinguid jms.
 • Kaubanduskoda osaleb rahvusvahelistes koostöövõrgustikes ja projektides, eesmärgiga pakkuda oma liikmetele täiendavaid arenguvõimalusi, teenuseid ja informatsiooni.
 • Kaubanduskoda aitab lahendada ettevõtete vahelisi tsiviilvaidlusi (Arbitraažikohus) ning vajadusel aitab leida asjakohase vaidluseid lahendava organi.

Teadlik ja informeeritud ettevõtja

 • Kaubanduskoda hoolitseb, et majanduskeskkonna kujundamisel osaleks ja olulistest protsessidest oleks teavitatud võimalikult paljud ettevõtjad sh eelkõige Kaubanduskoja liikmed.
 • Kaubanduskoja liikmetele on kättesaadavad mitmekülgsed infoallikad ärikontaktidest ja -võimalustest - Kaubanduskoda aitab oma liikmetel sellist infot leida ja kontakte vahendada.
 • Kaubanduskoda pakub liikmetele ajakohast informatsiooni ja koolitusi, mis lähtuvad liikmete ootustest, üldisest vajadusest, majanduskeskkonnas asetleidvatest muutustest ning väärtustavad ettevõtjat.
 • Teenuste pakkumisel ja projektides osalemisel arvestab Kaubanduskoda liikmete teadaolevate vajadustega ning meeskonna kompetentsidega, et tagada tegevuste kõrge kvaliteet ning olulisus ettevõtjatele.

Tugev organisatsioon

 • Suur liikmeskond – Kaubanduskotta kuulub enam kui 10% kõigist aktiivselt tegutsevatest Eestis registreeritud ettevõtetest, kes moodustavad majanduslikus tähenduses suurema osa Eesti ettevõtetest.
 • Inimressursi arendamine – Kaubanduskojas töötavad võimekad, haritud, motiveeritud ning laia silmaringiga ja vajalike sotsiaalsete kompetentsidega inimesed, kes omavad vähemalt üldiseid teadmisi ettevõtlusest, ettevõtete toimimisest ja/või erasektoris töötamise kogemust.
 • Üle-eestiline esindatus – Kaubanduskoda esindab ja on toeks ja nähtav kõikidele Eesti ettevõtetele, pakkudes geograafilist lähedust ja aktiivselt teenuseid ka oma regionaalsete esinduste kaudu.
 • Kaubanduskoja edasikestmise garanteerib stabiilne finantseeritus, finantsiline sõltumatus, piisavad reservid ja konservatiivne eelarvepoliitika.
 • Koostöö – Kaubanduskoda on ühtne organisatsioon, tugeva sisemise kommunikatsiooni ja koostöövõimega nii Eestis kui rahvusvaheliselt, omades kontakte kaubanduskodadega välisriikides, rahvusvaheliste kaubanduskodasid või ettevõtlusorganisatsioone koondavate ühendustega ning rahvusvaheliste organisatsioonidega, kes toetavad Kaubanduskojaga sarnaseid eesmärke.
 • Kaubanduskoda esindab Eesti ettevõtjate huve võimalusel rahvusvahelisel tasemel läbi aktiivse osalemise ja infovahetuse partnerorganisatsioonides.
 • Kaubanduskoda, tema juhatust ja juhte peetakse ettevõtlusküsimustes arvamusliidriteks.