Unistused Ellu!

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos kuue aktiivse ettevõttega kutsuvad kõiki ettevõtteid ühinema „Unistused ellu!“ koostöövõrgustikuga. Koostöövõrgustiku eesmärk on jagada ja saada infot Eesti ettevõtete noortele suunatud toetustegevustest (teadmised/oskused või raha või aeg) ja selles valdkonnas laiemalt riigi tasandil toimuvast. Ühistegevuse südameks on veebipõhine andmebaas www.unistusedellu.ee

Mis see on?
„Unistused ellu!“ on ettevõtete koostöövõrgustik, kuhu on koondunud need ettevõtted ja organisatsioonid, kes aitavad ise kaasa, et Eesti noorte silmad säraksid. Üksteisega kogemusi jagades ja teemakohast infot vahetades on igal võrgustiku partneril võimalik oma toetustegevusi üldiste arengutega paremini sidustada ning ühiskonnas suuremat lisaväärtust luua.

Miks ja kellele me seda teeme?
Soovime luua toimiva koostöövõrgustiku ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse kujundamise toetuseks Eestis. Partnerite esmane toetustegevuste fookus on suunatud ettevõtlikkuse kasvule laste ja noorte seas kuni elluastuja vanuseastmeni. Toetame 2010. aastal kinnitatud ettevõtlusõppe edendamise kava „Olen ettevõtlik!” elluviimist.

Ühiskond kestab ja areneb tänu inimestele, kes julgevad unistada ning tahavad ja suudavad oma unistusi tegudeks muuta. Need on ettevõtlikud inimesed. Nad saavad hakkama nii enda kui ka kogukonna elu korraldamisega, oskavad märgata ja haarata võimalustest ning just selliste inimeste eestvedamisel luuakse ühiskonnas lisaväärtus, olgu siis ärilistes või sotsiaalsetes ettevõtmistes.

Samas peab iga inimene aina kiirenevas digiajas olema valmis pidevateks muutusteks - püsivad töökohad on asendumas projektipõhiste ettevõtmistega, erialad tekivad ja kaovad, töö- ja pereelu tõttu sageneb kolimine ühest riigist teise. Enam ei piisa vaid väljapaistvatest erialastest teadmistest, kaalu annavad pigem interdistsiplinaarsed oskused ja hoiakud - loovus ja ettevõtlikkus, võimaluste märkamisele ja nende elluviimisele suunatud käitumine. Tuleb osata ja tahta edasi minna ka siis, kui lihtsam on paigale jääda. Ühiskonna jätkusuutlikkuse huvides on oma eluga hakkamasaamisel oluline iga inimese ettevõtlik eluhoiak.

Ühise tegutsemise põhimõtted

  1. Partnerina võivad liituda kõik ettevõtted ja organisatsioonid, kes tahavad panustada noorema põlvkonna ettevõtlikkuse suurendamisse ja ettevõtlusõppe arendamisse – kas siis raha, aja või teadmiste-kogemuste kujul. Liitumine on prii. Iga algatuse puhul kavandatakse eraldi võimalikud ühiskulud ja lepitakse kokku nende katteallikad.
  2. Partnerid lähtuvad toetustegevustes vastutustundliku ettevõtluse põhimõtetest.
  3. Partnerid saavad partneritunnistuse ja võimaluse osaleda Ettevõtlusõppe Mõttekoja infovõrgustikus. Ühised arutelud toimuvad kuni kaks korda aastas.
  4. Partnerid aitavad levitada infot ettevõtlusõppe ja/või ettevõtlikkuse teemadel, ka oma ettevõtte kommunikatsioonikanaleid kasutades.
  5. Partneril on õigus kasutada Unistused ellu! sümboolikat oma visuaalse identideedi osana.

Töökorraldus:

  • ettevõtete koostöövõrgustiku tegevust koordineerib Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
  • koordinaator pakub partneritele tuge asjakohase süsteemse info näol: kuidas Eestis läheb ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse vallas, mis on selle ala valukohad ühiskonnas, kuhu tuleks panustada, kuidas ettevõtted saaksid siin kaasa aidata, jne. Koordinaatori ülesanne on teabe koondamine ja analüüsimine, info liikumise korraldamine ning vajadusel teemakohaste ja ühishuvisid esindavate ettepanekute viimine poliitika kujundajateni ja seadusandjateni
  • koordinaatori ülesannetega kaasnevate kulude katmist taotletakse riigieelarve vahenditest