Juhatuse koosolekud 2015. aastal

15. jaanuar 2015

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 1. Ülevaade ühinguõiguse kodifitseerimisest
 2. Makstud maksude avalikustamine ja andmete täiustamine
 3. Riigireformi teemad

12. märts 2015

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 1. Ettepanek tõsta välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära 50€ peale
 2. Ettepanekud seoses töötajate tervisekontrolli ja tööohutusega
 3. Riigihangete alapakkumiste temaatika
 4. Töötamise registri täiendamine kahe statistilise tunnusega: töötamise asukoht ja ametikoht
 5. Huvide esindamise hea tava ülevaade
 6. Investori elamisloa tingimuste esitamise ülevaade
 7. Tööstuse rohelise raamatu koostamine
 8. Pakendiaruandlus ja auditeerimine
 9. Majandusaasta aruande kinnitamine ja üldkoosolekule saatmine

22. aprill 2015

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 1. Noorte töötamist puudutav regulatsioon
 2. Toiduainete jaekaubanduse tarneahelas heade tavade koostamine ja levitamine
 3. Tarbijakaitseseadus
 4. Töötervishoidu puudutavad ettepanekud
 5. Kutseõppe rahastusmudeli väljatöötamine

Maksu- ja Tolliameti tegevusest ja tegutsemissuundadest andis ülevaate Marek Helm.


6. mai 2015

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 1. Riigihanked ja alapakkumised
 2. Tulumaksuseaduse muutmise eelnõu
 3. Arengufondi tegevused

17. september 2015

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 1. Maksukorralduse seaduse muudatused
 2. Maksukuritegude menetluspraktika
 3. Välisüliõpilaste töötamisvõimalused
 4. Eesti Euroopa Liidu raamdokument aastateks 2015-2019
 5. Nullbürokraatia projekt

Külaline Henry Kattoga Riigikantseleist andis ülevaate „Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade“ raportist ning ja majandus- ja taristuminister Kristen Michal ministeeriumi valitsemisala tegevustest ja prioriteetidest.


8. oktoober 2015

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 1. Jäätmeseaduses kavandatavad muudatused
 2. Autode maksustamine
 3. Riigi poolt erasektori tegevuste dubleerimine

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligiga arutati raporti „Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundadest“ seonduvatel teemadel.


12. november 2015

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 1. Haldusreform
 2. Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise eelnõu
 3. Näiliku teenuse osutamine töösuhte varjamiseks
 4. Välislähetuse minimaalse päevaraha tõstmine
 5. Karistusseadustiku muutmine

Külalisena osales ettevõtlusminister Liisa Oviir, teemaks ettevõtlustoetused ja tugistruktuur.


15. detsember 2015

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 1. Bürokraatia vähendamise ettepanekud ja nullbürokraatia projekt
 2. Sotsiaalmaksu jagamine töötaja ja tööandja vahel
 3. Majutusasutuste ööbijatele riikliku registri loomine
 4. Alaealiste tööle võtmine ja sellega seonduvad probleemid