Juhatuse koosolekud 2013. aastal

17. jaanuar 2013

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 1. Statistikaameti ettepanek lühendada majandusaasta aruande esitamise tähtaega;
 2. Huvigruppide kaasamise põhimõtete arutelu Riigikantseleis;
 3. Ülevaade toimunud paberdokumentide digitaliseerimise ja arhiveerimise ümarlauast;
 4. Ülevaade toimunud alkoholi- ja tubakapoliitika rohelise raamatu ümarlauast. Arvamused ministeeriumile edastatud;
 5. Tutvuti Justiitsministeeriumi 2013. aasta peamiste tegevuste ja plaanidega
 6. Tutvuti 2013. aasta peamiste Koja majanduspoliitiliste teemade ja seisukohtadega

14. märts 2013

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 1. Maksupettuste teemaline arutelu;
 2. Ülevaade võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse eelnõust;
 3. Hea õigusloome teema ülevaade ning Justiitsministeeriumi tegevused selles valdkonnas;
 4. Käibemaksupettustega võitlemise meetmete üle arutlemine;
 5. Ülevaade välismaalaste seadusandluse probleemsetest kohtadest;
 6. Esitati seisukoht dividendide sotsiaalmaksuga maksustamise idee kohta, mida Kaubanduskoda ei toeta.

11. aprill 2013

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 1. Ülevaade Euroopa Liidu direktiivi eelnõust, millega soovitakse tõhustada koostööd finantstehingute maksu valdkonnas;
 2. Ülevaade kohtumisest Eesti Maaomavalitsuste Liiduga;
 3. Ülevaade välismaalaste seaduse eelnõu arengutest;
 4. Korruptsioonivastase strateegia koostamine;
 5. Raamatupidamisdirektiivide muutmine;
 6. Tutvuti investorite residentsuse kohustuse uuringuga.

16. mai 2013

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 1. Tutvuti ravikindlustuse seaduse muudatustega;
 2. Ülevaade 1. juulil jõustuvast alkoholi seaduse muudatustest;
 3. Koostöös Majandus – ja Kommunikatsiooniministeeriumiga on käsil tarbijavaidluste lahendamise küsimused;
 4. Ettepanek esitada Rahandusministeeriumile Kaubanduskoja seisukohad riigihangetel ilmnenud probleemide kohta;
 5. Arutati maksupettuste valdkonna hetkeseisu;
 6. Ettepanek esitada seisukoht koostöös Tööandjate Keskliiduga tulumaksuvaba miinimumi tõstmiseks.

15. august 2013

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 1. Ettepanek planeerida kohtumised osapooltega avaliku sektori suuruse ja efektiivsuse teemal;
 2. Uurida SEPA rakendumist.

12. september 2013

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 1. Riigipidamise reformi temaatika;
 2. Tutvustati liikmeküsitluse tulemusi majandusaasta aruannete esitamise kohta ning kujundati teemas seisukoht;
 3. Arutati suurinvestori elamisloa teemaga seonduvat ning otsustati jääda varasemalt tehtud ettepanekute juurde;
 4. Käsitleti kartellide dekriminaliseerimist.

14. november 2013

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 1. Külaline Taavi Laur andis ülevaate EAS-i tegevusest ning plaanidest;
 2. Ülevaade aktuaalsetest majanduspoliitilistest valukohtadest: sõiduautode maksustamine, käibedeklaratsiooni lisa ja töötajate registreerimine;
 3. Hetkeseis majandusaasta aruannete esitamise tasulisuseks muutmise kohta;
 4. Ülevaade arengutest välismaalaste seaduse ja suurinvestorite elamislubade osas. Mait Palts tutvustas antud teemas toimunud arenguid.

12. detsember 2013

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 1. Külaline Elmar Vaher andis ülevaate Politsei- ja Piirivalveameti tegevusest ning plaanidest;
 2. Ülevaade aktuaalsetest majanduspoliitilistest valukohtadest: sõiduautode maksustamine, käibedeklaratsiooni lisa ja kartellikokkulepete dekriminaliseerimine;
 3. Hetkeseis majandusaasta aruannete esitamise tasulisuseks muutmise kohta;