Juhatuse koosolekud 2012. aastal

 16. veebruar 2012

 • Ülevaade Arbitraažikohtu nõukogu tegemistest ja ülesannetest

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 • Alkoholipoliitika rohelise raamatu koostamise hetkeseis ja arutelu
 • Hilinenud maksetega võitlemise direktiivi (2011/7/EL) ülevõtmine
 • Ülevaade gümnaasiumivõrgu ühtsetest lähtealustest
 • Siseministri määruse «2012. Aasta sisserände piirarvu ajalise jaotuse aasta piires ja jagunemise kehtestamine elamisloa taotlemise põhjuse ja elamisloa andmise aluse järgi» eelnõu arutelu
 • Autoriõiguse teemade arutelust Justiitsministeeriumis
 • Ettevõtete rahvusvahelistumisest ja välisesinduste töö tõhustamisest

14. märts 2012

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 • Alkoholipoliitika rohelise raamatu ettevalmistus
 • Välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu tutvustus
 • Ettevalmistamisel oleva uuringu arutelu, mida soovitakse korraldada kohalike omavalituste seas, et saada teada nende ettevõtluse toetamise võimalustest
 • Aasia programmi arutelu
 • Noorte ettevõtlikkuse toeks loodud algatuse „Unistused ellu“ avaüritusest ülevaade 

12. aprill 2012

 • Ülevaade Praxise uuringust „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumused“

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 • Tubakatoodete direktiivi 2001/37/EÜ ülevaatamine
 • Euroopa Komisjoni isikuandmete kaitse reformi arutelu
 • EL ühise müügiõigusega seotud kohtumine ja teema arutelu
 • Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse eelnõu teemaline arutelu

15. mai 2012

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 • Maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu tutvustus
 • Euroopa ühtse müügiõiguse eelnõu tutvustus
 • Väärtpaberite registripidamise korraldusalase uuringu tutvustus
 • Koostamisel hea tava huvide esindamise põhimõtted
 • Järelhaagiste registreerimise riigilõivust
 • Välismaalaste seaduse muutmise eelnõu kavandamisest

16. juuni 2012

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 • Digitaalsete teenuste kättesaadavus EL-is ja liikmesriikides ja ettevõtjate probleemid selles valdkonnas
 • Eesti välisinvesteeringute ja ekspordi tegevuskava 2012-2014 „Made in Estonia 2.0“ arutelu
 • Eesti Innovatsiooni- ja ettevõtlusstrateegia 2014-2020 arutelu

13. september 2012

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 • Eesti viisa taotlemise võimalused ja probleemid Moskvas
 • Tööstusheite seaduse eelnõu tutvustus
 • Ehitusõiguse kodifitseerimine
 • Maksu- ja Tolliametile pöördumise koostamine KMD INF 2 lisalehe kohta
 • Korruptsioonivastase strateegia „Aus riik 2013-2017“ koostamise ettepanek
 • Alkoholipoliitika rohelise raamatu koostamine

11. oktoober 2012

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 • Maksukorralduse seaduse muutmise eelnõu tutvustus
 • Tubakapoliitika rohelise raamatu arutelu
 • Riigihangete direktiivi konsolideeritud teksti muudatuste arutelu

16. november 2012

 • Uueks Arbitraažikohtu nõukogu liikmeks nimetati Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna asekantsler Kai Härmand

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 • Järgmise perioodi EL toetuste kavandamine
 • Pankrotiseaduse jt seaduste muutmine (maksejõuetuse kompetentsikeskused)
 • Väliskaubanduse ümarlaud – tulemuste ülevaade ja arutelu
 • Eesti-Hiina majanduskoostöö ühiskomisjoni istung ja tulemuste arutelu
 • Turismiseaduse muudatused

13. detsember 2012

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 • Intellektuaalomandi kodifitseerimise arutelu
 • Pakendiseaduse muutmise eelnõu tutvustus
 • Meresõiduohutuse seaduse muutmise eelnõu tutvustus
 • Turismiseaduse muutmise eelnõu tutvustus
 • Alkoholi- ja tubakapoliitika roheliste raamatute tutvustus
 • EL direktiivi eelnõu äriühingute nõukogu sookvootide osas arutelu
 • Korduvate maksuvõlglastega tegelemise võimaluste arutelu
 • Välismaalaste seaduse regulatsiooni arengutest ülevaade