Kaubanduskoja esindajad nõukogudes, komiteedes ja töörühmades

Mait Palts - Peadirektor

Eesti StandardikeskusJuhatuse esimees
Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde KeskusJuhatuse liige
TarbijakaitseametTarbijakaebuste üldkomisjoni liige
Euroopa Majandus- ja SotsiaalkomiteeAsendusliige
Majandus- ja KommunikatsiooniministeeriumHalduskoormuse hindamise analüüsi juhtrühm – põhiliige
Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava seirekomisjoni liige
Metroloogianõukogu liige
RahandusministeeriumTulumaksusoodustusega ühingute nimekirja koostamise nõuandva komisjoni liige
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõukoda
SiseministeeriumEesti-Läti programmi 2014-2020 seirekomitee liige
Eesti KonjunktuuriinstituutNõukogu esimees
Kutsekoda SANõukogu esimees
OSKA koordinatsioonikogu
Haridus- ja TeadusministeeriumKutseõppekavade akrediteerimise hindamisnõukogu liige
Täiskasvanuhariduse nõukogu liige
Hariduse valdkondliku komisjoni liige
Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetsete suundade 4 ja 5 majanduse valdkondliku komisjoni liige
Eesti kõrghariduse ja teaduse rahvusvahelistumise
nõukogu liige
Eesti kvalifikatsiooniraamistiku rakendamise juhtkomisjoni liige
Riigikaitse Edendamise SAJuhatuse esimees
RiigikantseleiSäästva Arengu Komisjoni liige
Vabariigi ValitsusKohaliku omavalitsuse reformi ettevalmistamiseks moodustatud valitsuskomisjoni liige
Politsei- ja PiirivalveametElamislubade nõuandja komisjoni liige
SA InnoveKutsevõistluste nõukoja liige
Entrum SANõukogu liige
KeskkonnainspektsioonKeskkonnakaitse nõukoja liige
Eesti Konsultantide AssotsiatsioonEetikakomisjoni liige
Euroopa KomisjonKutseõppe nõuandva komitee liige (Advisory Committee on Vocational Training)
EurochambersDirektorite nõukogu liige
Baltic Sea Chambers of Commerce AssociationJuhatuse liige
Euroopa RändevõrgustikEesti rände- ja varjupaigaorganisatsioonide võrgustik – põhiliige
JustiitsministeeriumRiigikaitseõiguse revisjoni komisjoni liige

Marko Udras - Poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja 

StatistikaametStatistikanõukogu liige
Andmekaitse InspektsioonAndmekaitse Inspektsiooni nõukoja liige
Sihtasutus Eesti AkrediteerimiskeskusAkrediteerimisnõukoja liige
TarbijakaitseametTarbijakaebuste üldkomisjoni liige
JustiitsministeeriumRiigikaitseõiguse revisjoni komisjoni asendusliige
Ühinguõiguse revisjoni komisjoni liige 
Maksejõuetusõiguse revisjoni komisjoni liige
Kutsekoda SAOSKA nõunike kogu liige
Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu liige
SotsiaalministeeriumToitumise ja liikumise rohelise raamatu töörühma liige
Politsei- ja PiirivalveametElamislubade nõuandja komisjoni liige
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
„Work in Estonia – välisspetsialistide Eestisse kaasamise tegevuskava 2015–2016“ juhtgrupi liige
Tööstuspoliitika töörühma liige
Bürokraatia vähendamise rakkerühma liige
RahandusministeeriumTulumaksusoodustusega ühingute nimekirja koostamise nõuandva komisjoni asendusliige
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõukoja asendusliige
Haridus- ja TeadusministeeriumKõrgharidusseadustiku kaasajastamise juhtrühma liige

Ene Rammo - Finantsdirektor

Eesti Raamatupidajate KoguRaamatupidajate kutsekvalifikatsiooni omistamist
korraldava kutsekomisjoni liige
Finantskirjaoskuse ümarlaud (Rahandusministeerium)Eesti elanike  finantskirjaoskuse edendamise programmi elluviimise rakenduskomisjoni liige (01.07.2013-31.12.2020)
Eesti Maksekeskkonna Foorum (Eesti Pank, Rahandusministeerium, Eesti Pangaliit)Ühtse euromaksete piirkonna (SEPA - Single Euro Payments Area) eesmärkide elluviimise foorumi liige
Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide juhtkomisjonKomisjoni liige
Eesti Konsultantide AssotsiatsiooniKutsekvalifikatsiooni omistamist korraldava kutsekomisjoni
liige
Justiitsministeeriumi juurde moodustatud valitsuskomisjonAruandluskorralduse lihtsustamiseks moodustatud
valitsuskomisjoni liige
JustiitsministeeriumRaamatupidamiskeskkonna väljatöötamist koordineeriva juhtrühma liige (Registrite ja Infosüsteemides Keskus)
RahandusministeeriumEesti elanike finantskirjaoskuse edendamise programmi rahanduskomisjoni liige
Majandusaasta aruande taksonoomia töörühma liige
Raamatupidamise Toimkonna liige 2016–2019
KutsekodaOSKA majandusarvestuse valdkonna ekspertkogu liige
Liisi Hansen - Ettevõtlikkuse valdkonna projektijuht
SA InnoveKutsehariduse maine tõstmise ekspertgrupi liige
Haridus- ja TeadusministeeriumProgrammi „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ töörühmade liige
Inimressursi arendamise rakenduskava seirekomisjoni liige
Hariduse valdkondliku komisjoni asendusliige
Töökohapõhise õppe arendamise töörühma liige

Marju Männik - Väliskaubanduse vanemnõunik

ATA Carnet EestiJuhataja

Toomas Kuuda - Pärnu esinduse juhataja

Pärnumaa KutsehariduskeskusNõunike kogu esimees

Margus Ilmjärv - Jõhvi esinduse juhataja

Ida-Viru EttevõtluskeskusNõukogu liige
Ida-Virumaa KutsehariduskeskusNõukogu liige

Katre Rugo - Jurist

TarbijakaitseametTarbijakaebuste üldkomisjoni liige