Ettevõtlusõppe edendamise kava "Olen ettevõtlik"


Ettevõtlusõppe Mõttekoda

Ühiskond kestab ja areneb tänu inimestele, kes julgevad unistada ning tahavad ja suudavad oma ideid tegudeks muuta. Selleks on vaja loovust, uuenduslikkust ja riskijulgust, aga samuti teadmisi ja oskusi, et oma eesmärkide saavutamiseks tegevusi ja ressursse kavandada ning juhtida. Sellised inimesed saavad hakkama nii enda kui ka kogukonna elu korraldamisega, oskavad töötajana oskuslikumalt märgata ja haarata võimalustest ning just selliste inimeste eestvedamisel luuakse ühiskonnas lisaväärtus, olgu siis ärilistes või sotsiaalsetes ettevõtmistes.

Eesti senise majanduskasvu allikad on ammendunud. Edasine edukus sõltub sellest, kui kiirelt me suudame selle teadmisega leppida, uusi võimalusi märgata ning need realiseerida. Selle sihi valguses on ettevõtliku meelelaadi ja ettevõtlusalaste teadmiste tähtsust raske üle hinnata.

Sõnal „ettevõtlus“ on hariduslikus kontekstis tavakõnest kasutatavast mõistest laiem tähendus. See hõlmab nii majanduslikke, sotsiaalseid kui ka kultuurilisi vaatenurki. Selliselt sõnastatuna on ka ettevõtlusõppe eesmärk märksa laiem kui nn. „ettevõtjate taastootmine“.

Ettevõtlusõppe eesmärk on tagada nii isikuomaduste ja hoiakute kujundamine kui ka ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste arendamine:

  • isikuomadused ja hoiakud, mis suurendavad indiviidi võimekust võimaluste märkamisel ja nende realiseerimisel: see on vundament, baas järgnevaks;
  • teadmised ja oskused, mida on vaja ideede edukaks teostamiseks – mida, millal ja kuidas teha?


Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on veendunud ettevõtlusõppe vajalikkuses. Oleme aastate jooksul teinud koostööd erinevate partneritega algatades või toetades erinevaid ettevõtlusõpet edendavaid projekte. Senisest tegevusest on selgeks saanud, et Eestis on palju ühes suunas mõtlevaid inimesi, aga enamasti toimetab igaüks omaette. Seetõttu oleme jõudnud arusaamisele, et mõistlik on jõud ühendada.

Koja eestvedamisel on Ettevõtlusõppe Mõttekotta koondunud lai ring ettevõtlusõppe alal tegutsejaid, ülikoolidest kuni ettevõtlike noorte organisatsioonideni. Mõttekoja tegevuse eesmärk on, et Eestis mõistetakse ettevõtliku hoiaku kujundamise olulisust nii riigi, regiooni kui ka indiviidi tasandil ning haridussüsteemis on loodud sidustatud ja struktureeritud võimalused ettevõtliku hoiaku kujundamiseks ning ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste omandamiseks. Mõttekoja ekspertide koostöös valmis üldhariduse riikliku õppekava raames koolides toimuval ning selle töö käegakatsutav väljund on 2010. aasta sügisel ettevõtlusõppe edendamise kava "Olen ettevõtlik!". Kavas on sõnastatud ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse edendamisega seotud mõisted ning ettevõtlusõppe olemus, kirjeldatud tänased probleemid ja esitatud neile lahendused ning kokku lepitud rollijaotus ning erinevate osapoolte tegevused lähitulevikus.

Ettevõtlusõppe edendamise kava allkirjastati Eesti Kaubandus-Tööstuskojas 7. oktoobril 2010. Allkirjastajateks olid:  majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman, Ettevõtluse Arendamise SA juhataja Ülari Alamets, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse direktor Robert Lippin.

Tutvu ettevõtlusõppe edendamise kavaga "Olen ettevõtlik!" siin.