Töölepingu sõlmimine

Kas kehtivad töölepingud tuleb ümber vormistama, et märkida kroonides toodud palgad  eurodes? Mis aja jooksul peab seda tegema?

Ei ole sätestatud tööandja kohustust olemasolevad töölepingud ümber vormistada, kõik kroonides väljendatud summad kuuluvad automaatselt ümberarvestamisele vastavalt euro ja krooni ametlikule fikseeritud kursile (15,6466EEK=1EUR). Ümberarvutused tehakse ühe sendi täpsusega kolmanda komakoha järgi, nt. 5000 :15,6466=319,55824, st 5000 krooni palk on 319,56 eurot


Loe veel

Töötajate õigused ja kohustused

Kuidas pikendada tähtajalist töölepingut hooaja korral?

Töölepingu muutmine käib poolte kokkuleppe (TLS § 12) ning tähtajalist töölepingut saab sõlmida samalaadse töö tegemiseks järjestikku (järjestikku tähendab, kui lepingu lõppemise ja uue sõlmimise vahl on vähem kui kaks kuud) kuni kaks korda või pikendada üks kord viie aasta jooksul (TLS § 10).


Loe veel

Tööandjate õigused ja kohustused

Kas tööandjal on õigus küsida töötajalt teavet tema haiguse kohta, et välja selgitada, kas sage haigestumine võib tingitud olla töökohast või tööülesannete täitmisest, s.t töötaja töövõimetus on põhjustatud tööst?

Töötajalt võib küll küsida haigestumise põhjust, kuid tööandja ei tohi nõuda töötajalt teavet tema haiguse kohta.  TLS § 15 lg punkt 8 ütleb küll, et tööandja soovil teavitab töötaja tööandjat kõigist  töösuhtega seotud asjaoludest, mille vastu tööandjal on õigustatud huvi aga see punkt ei anna tööandjale õigust  haiguste kohta ei ole küsida, kuna see läheb delikaatsete isikuandmete kaitse alla. Juhul, kui töötajal on vajadust kergematele töötingimustele (nt rasedal), siis hindab seda arst. Töötajalt saab küll nõuda tervisekontrolli läbimist töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 14 lg 1 p 3 alusel ning sel juhul  saab tööandja saab tugineda töötervishoiu arsti otsusele.


Loe veel

Töölepingu alusel makstavad hüvitised

Kas vabahridusliku koolituse peab töötajale hüvitama?

Lühidalt öeldes - kehtiva täiskasvanute koolituse seaduse (TäKS) alusel - ei pea. TäKS ütleb (§ 3 lg 4) mis on  vabahariduslik koolitus - see on koolitus, mis võimaldab isikuse, tema loovuse, annete, initsiatiivi ja sotsiaalse vastutustunde arengut ning elus vajalike teadmiste, oskuste  ja võimete lisandumist. Õpe võib toimuda kursuste, õpiringi vms õppijale sobivas vormis. Töötajad võivad koolitustel osalemiseks võtta õppepuhkust, mis teatud juhtudel kuulub tööandja poolt hüvitamisele. Koolitusel osalemiseks võib koolitusasutuse teatise alusel võtta õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul. Tasemekoolituse ja tööalase koolituse ajal makstakse keskmist töötasu 20 kalendripäeva eest  ja lisaks on võimalik võtta 15 kalendrigpäeva õppepuhkust tasemekoolituse lõpetamisel, mille eest makstakse töötasu alammäär.


Loe veel

Puhkused

Kuidas aeguvad puhkusenõuded?

Kõik nõuded, mis tekkisid enne 1.juulit 2009.a, aeguvad 4 aasta jooksul arvates 1.juulist 2009.a. Iga töötaja jaoks eraldi nõude aegumist välja ei arvutata ehk kõik, mis oli väljatöötatud ja aegumata 30.06.2009.a seisuga, aegub 01.07.2013.a. Näiteks kui 30.06.09 seisuga on töötaja  välja teeninud 10 puhkuse päeva, mida ta ei ole ära kasutanud ning mis ei ole aegunud, siis puhkuse nõue aegub 01.07.2013.a ehk 01.07.2013 enam nõuda ei saa.
Seega 01.07.2013.a on aegunud:
1. Enne puhkuseseaduse jõustumist (01.01.2002.a) tekkinud puhkusenõuded;
2. Nõuded, mis tekkisid 01.07.2005-30.06.2009.
Puhkust ei saa nõuda selle aja eest, mis puhkuseseaduse järgi oli uue TLS jõustumise ajaks juba aeguda jõudnud.


Loe veel

Töölepingu lõppemine

Kas töölepingu seaduse alusel võib tööandja töötajale töölepingu üles öelda (lõpetada) ka haiguslehe või puhkuse ajal?

Erinevalt varem kehtinud regulatsioonist ei ole töölepingu ülesütlemine piiratud tulenevalt sellest, kas töötaja on parasjagu puhkusel, ajutiselt töövõimetu, osaleb seaduslikus streigis. Tööandja ei või töölepingut üles öelda § 92 põhjustest ajendatuna, kuid nende esinemise ajal töölepingu ülesütlemine enam keelatud ei ole (tähelepanu tuleb pöörata§ 93 ja 94 töölepingu ülesütlemise erisustele - töölepingu ülesütlemine rasedaga, väikelast kasvatava isikuga ning töötajate esindajaga)


Loe veel

Välisriikide tööõigust puudutavad õigusaktid

Kust leida infot erinevate riikide tööõiguse kohta?


Loe veel

Eesti ettevõtete töötajate töötamine välismaal

Kuidas on reguleeritud Soomes Eesti renditöötajate registreerimine ja maksustamine?

2007. aasta alguses jõustunud seadusemuudatuse alusel kuulub kuni kuus kuud Soomes viibivate välismaise tööandja teenistuses olevate renditöötajate palgatulu Soomes maksustamisele, kui töötaja asukohariigiga sõlmitud kahekordse maksustamise vältimise leping lubab maksustamist. Alates 2007. aastast kahekordse maksustamise vältimise lepingud lubavad maksustamist ka Eesti tööandjate renditöötajaid.


Loe veel