Koja uuringud

Noorte tööle võtmist puudutav uuring

Seminaril „Noorte esimesed sammud tööelus“ tutvustati ettevõtjate seas tehtud küsitlust, kus püüti välja selgitada nende valmisolek alla 18-aastaste noortega töötamisel. Noorte edukaks sisenemiseks tööturule on vaja tõhustada koolide ja ettevõtete vahelist koostööd ning luua paremad praktikavõimalused juba põhikoolis. Seminar toimub SA Innove ja ettevõtete koostöövõrgustiku „Unistused ellu!“ koostöös.

Värskest Riigikontrolli raportist selgus, et Eestis on 34 000 noort vanuses 15-29 aastat, kes ei käi tööl ega koolis. Tänane konkurentsitihe keskkond nõuab noortelt oluliselt paremat ettevalmistust ning teadlikke valikuid karjääri planeerimisel. Praktika peaks olema üldharidussüsteemi loomulik osa.

Kaubanduskoja juht Mait Palts ütles, et noorte tööhõivele aitaks kaasa praktiline õppetöö ning koolipoolne toetus tööturule sisenemiseks. Paralleelselt tuleks üle vaadata ka tänane alaealiste tööregulatsioon. „Näiteks võiks kaotada nõude, mis lubab alaealistel töötada vaid kuni pool koolivaheaja kestusest. Paljud noored tahaksid isegi rohkem töötada, kuid selline nõue piirab nende võimalusi töö leidmiseks. Näeme ühe võimalusena ka teatud maksusoodustuste kehtestamist, näiteks osaline sotsiaalmaksu vabastus osalise tööaja korral julgustaks ettevõtjaid rohkem noori tööle võtma“, lisas Palts.
Küsitlusele vastas 170 ettevõtjat. Pisut alla poolte neist on noori juba tööle võtnud, ligikaudu pooltel see kogemus aga puudub. Mitmed ettevõtjad toovad koja korraldatud küsitluses välja, et noorte tööle võtmisel on üks suurimaid takistusi vähene töödistsipliin ja ranged piirangud tänases seadusandluses. Tavaliselt kutsutakse alaealisi noori abistavatele töödele, näiteks teenindajateks, haljastustöödele, aga appi ka ehitustele ning muudele hooajalise iseloomuga töödele. Alaealiste tööle võtmise peamise takistusena tõid vastajad kõige enam välja seda, et alaealiste töötamine on ülereguleeritud. Nõueteks, mille muutmine aitaks motiveerida noori tööle võtma, toodi välja, et noored võiksid töötada ka rohkem kui hetkel lubatud pool koolivaheaja kestusest. Samuti märgiti, et noortel võiks olla lubatud pikemad tööpäevad ning alaealise tööle võtmiseks vajaliku loa hankimise protsess võiks olla lihtsam.

 

Tutvu uuringuga (PDF versioon) »
 

 

Kohalike omavalitsuste ettevõtjasõbralikkuse uuring

Viimase aasta jooksul on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja  liikmete poolt tõstatatud küsimusi, mis seonduvad otsesemalt või kaudsemalt kohalike omavalitsuste (edaspidi KOV) ja nende ettevõtjasõbralikkuse teemadega. Enamasti on need küsimused olnud tingitud negatiivsetest kogemustest KOV-ga suhtlemisel, kuid samas on kindlasti ka positiivseid näiteid.

2013. aasta kevadel küsitlesime omavalitsusi, et  kaardistada nende  hoiak ja nende tegevused ettevõtluse toetamisel. Küsimustele vastas 161 omavalitsust, mis on 71% kogu omavalitsuste võrgustikust.

Tutvu uuringuga (PDF versioon) »

 

Ettevõtete arvamusest põhjalikuma ülevaate saamiseks viis Kaubanduskoda ajavahemikul 24. august 2012 – 13. september 2012 oma liikmete hulgas läbi kohalike omavalitsuste ettevõtjasõbralikkuse uuringu, mille eesmärgiks oli saada ettevõtetelt tagasisidet ja hinnangut KOV-ide ettevõtjasõbralikkuse kohta. Lisaks hetkeolukorra kaardistamisele soovisime uuringuga teada saada, kuidas on ettevõtete hinnangul viimaste aastate jooksul muutunud KOV-ide suhtumine ettevõtlusesse ning milliseid meetmeid oleks vaja kasutusele võtta suurendamaks KOV-ide motivatsiooni ettevõtluse arendamise vastu.

Tutvu uuringuga (PDF versioon) »