Arhiiv

Koja arvamus

01.09.2016 Kaubanduskoja arvamus vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi analüüsi kohta

Kaubanduskoda esitas sotsiaalkaitseminister Margus Tsahknale oma arvamuse vanemapuhkuste- ja hüvitiste süsteemi analüüsi kohta.

11.08.2016 Kaubanduskoja arvamus tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta

Kaubanduskoda esitas rahandusministeeriumile oma arvamuse seoses tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga. 

22.07.2016 Kaubanduskoda toetab spordikulutuste vabastamist erisoodustusmaksust

Kaubandus-tööstuskoda toetab rahandusministeeriumi ettepanekut kaotada erisoodustusmaks töötaja tervise edendamise ja sportimiseks tehtud kulutuste puhul. Ettepaneku kohaselt on kulude maksuvaba hüvitamise piirmäär kuni 100 eurot kvartalis ehk 400 eurot aastas iga töötaja kohta, mis on kaubanduskoja hinnangul esialgu piisav. Peale mõjuanalüüsi on võimalik selle suurendamist ka arutada.

18.05.2016 Kaubanduskoja arvamus ühingute kaugjuhtimise kohta

Kaubanduskoda esitas Justiitsministeeriumile seisukoha äriseadustiku muudatuste kohta, mis puudutab e-residentsust ning ühingute kaugjuhtimist. Leiame, et Eesti ettevõtluskeskkonna atraktiivsemaks muutmise eesmärgil on äriseadustiku täiendamine ja seadusandlusesse paindlikkuse lisamine vajalik ning seetõttu toetame võimalust Eestis asuvaid äriühinguid distantsilt juhtida. Rõhutasime samas, et ühingute kaugjuhtimise võimaldamine ei tohi muuta ettevõtte asutamist ega toimimist bürokraatlikumaks ning et kuritarvituste vältimiseks peab olema tagatud pidev ja reaalne võimalus ettevõttega ühenduses olla.

26.04.2016 Kaubanduskoja ettepanek pensionifondide varadest Eestisse suunatud investeeringute suurendamiseks

Pöördusime rahandusminister Sven Sesteri poole seoses ettepanekutega Eesti pensionifondide investeeringutest. Täpsemalt teeb meile muret Eesti pensionifondide varadest tehtavate investeeringute madal osatähtsus Eesti majanduse arengu toetamisel. Potentsiaalselt on pensionifondide vara hea siseriikliku ettevõtluse ja taristu arendamise allikas, kuid Eestis pensionifondid seda funktsiooni sisuliselt ei täida.

20.04.2016 Kaubanduskoja pöördumine seoses välismaalaste seadusega

Pöördusime peaminister Taavi Rõivase poole seoses välismaalaste seadusega ning selles kavandatavate muudatustega. Viimastel aastatel on jõustunud mitmeid olulisi ja väga vajalikke välismaalaste seaduse muudatusi, mis lihtsustavad kolmandatest riikidest pärit inimeste Eestis elamist ning siin töötamist, õppimist või ettevõtlusega tegelemist. Oleme olnud nende väljatöötamisse aktiivselt kaasatud ning esitanud omapoolseid ettepanekuid täiendavate muudatuste tegemiseks.

18.04.2016 Kaubanduskoja arvamus Eesti välisesinduste võrgu tulevikusuundade kohta

Kaubanduskoda esitas välisministeeriumile oma arvamuse Eesti välisesinduste võrgu tulevikusuundade kohta. Toetame saatkondade võrgustiku ülevaatamist ning vajadusel muudatuste sisse viimist, et suurendada Eesti välisesinduste võrgu efektiivsust. Mõistame, et selle protsessi tulemusena võib tekkida vajadus sulgeda teatud saatkonnad. Samas peame oluliseks, et ka tulevikus oleks tagatud Eesti majandushuvide esindamine ettevõtjate jaoks olulistel turgudel ja piirkondades. Leiame, et äridiplomaatia arendamine ja tähtsus ei tohi muudatuste läbi nõrgeneda ning peab jääma välisministeeriumi selgeks prioriteediks ka edaspidi. Äridiplomaatia arendamine on ettevõtjate üldistes huvides ning sellest lähtuvalt tuleb valdkonda ministeeriumi poolt ka tulevikus panustada.

04.04.2016 Kaubanduskoja arvamus töö- ja puhkeaja regulatsiooni kohta

Kaubanduskoda esitas sotsiaalministeeriumile oma arvamuse töö- ja puhkeaja muutmisvajaduse kohta. Oleme seisukohal, et töösuhete erinevad aspektid peaksid arvestama muutuva ühiskonna vajadusi ning seetõttu toetame ideed kaardistada töö ja puhkeajaga seonduvad probleemid.

25.01.2016 Kaubanduskoja arvamus e-sigarettide maksustamise kohta

Kaubanduskoda esitas Rahandusministeeriumile oma arvamuse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse (VTK) kohta. Esitasime oma seosukohad e-sigarettide maksustamise ning sigarettide ja sigarillode aktsiisimäära muudatuste kohta.

05.11.2015 Kaubanduskoja tagasiside haldusreformile

Kaubanduskoda saatis haldusreformi eelnõu kohta arvamuse, milles tunnustas valitsuse samme ettevalmistustööde algatamisel. Oleme aastaid rõhutanud vajadust viia Eestis läbi haldusreform, mis vaataks üle omavalitsuste funktsioonid, tulubaasi süsteemi ja nende võimekuse pakkuda kvaliteetseid teenuseid. Omavalitsuste killustatuses on näinud probleemi nii meie ettevõtjad kui ka välisinvestorid. Üheks takistuseks peetakse omavalitsuste vähest ettevõtlusmotivatsiooni, mis võib oluliselt takistada uute töökohtade loomist. Ettevõtluskeskkonna jätkusuutlik arendamine oma vallas peaks olema omavalitsuste seaduslik ülesanne ning ka finantsiline võimekus seda juhtida ja arendada. Tuletame meelde oma aastate tagust ettepanekut, milles leidsime, et kuni pool omavalitsuse tulubaasist võiks laekuda töökohtadest ja teine pool elukohtade alusel. Ilmselt nõuab haldusreformi edukas käivitamine ka kohalike maksude põhjalikumat analüüsi, mille käigus tuleks aru saada, kas tänane kohalike maksude süsteem end õigustab või mitte. Haldusreformi näol on tegu Eesti arengu jaoks ühe tähtsaima protsessiga ning see peab olema läbi viidud piisava intensiivsusega. Tänases olukorras on oluline aluspõhimõtetes kokku leppida, alustada õigusliku raamistiku ettevalmistamisega ning aruteludega kohalikul tasandil. Väga oluline roll kogu protsessis peab olema ka avalikul kommunikatsioonil.

04.11.2015 Kaubanduskoja arvamus alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muudatuste kohta

Kaubanduskoda ei toeta tanklates alkoholi müügi keelamist, läbipaistmatu vaheseina ehitamist jaekauplustesse ning põhjendamatult rangeid piiranguid alkoholireklaamile. Leiame, et neil muudatustel võib küll olla teatav mõju alkoholi tarbimisele, kuid milline ja kui mõjus, on selgusetu. 

14.10.2015 Kaubanduskoja arvamus maksejõuetusõiguse revisjoni kohta

14.10.2015 Kaubanduskoja arvamus pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta

14.10.2015 Kaubanduskoja arvamus õigusloome mahu vähendamise kava kohta

Kaubanduskoda esitas justiitsministeeriumile oma ettepanekud õigusloome mahu vähendamise kava kohta. Leidsime, et sageli ei ole õigusaktide muutmine hädavajalik, piisaks ka järelevalve tõhustamisest, olemasolevate normide paremast rakendamisest või õigusteadlikkuse tõstmisest. Lisaks toetasime põhimõtet, et Eesti ei võtaks ilma mõjuva põhjuseta siseriiklikusse õigusesse üle Euroopa Liidu direktiivist rangemaid nõudeid.

08.10.2015 Kaubanduskoja arvamus Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade raporti kohta

Kaubanduskoda esitas Riigikantseleile oma arvamuse raporti „Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundadest“ kohta ning rõhutasime seal vajadust parandada ülikoolides tehtava teaduse ning ettevõtluse sisulist koostööd. Leiame, et paljudel juhtudel ei muutu koostöö enne reaalseks, kui ei toimu muutust suhtumises. Ülikooli peamine eesmärk peab olema ühiskonnale ja ettevõtlusele vajalike inimeste koolitamine.

07.10.2015 Kaubanduskoja ettepanek taastada maksuvaba siseriikliku päevaraha maksmise regulatsioon

Seoses sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamisega  tegi Kaubanduskoda rahandusministeeriumile ettepaneku taastada siseriikliku töölähetuse päevaraha maksuvaba määr. Rahandusministeerium oli seisukohal, et riigisisese lähetuse päevaraha taastamine peaks saama alguse tööõiguse muudatusest. Kaubanduskoja pöördumise eesmärk on küsida Sotsiaalministeeriumi arvamust, kas siseriikliku töölähetuse päevaraha maksuvaba määra taastamine peaks saama alguse tööõiguse muutmisest või kuulub see pigem maksuõiguse reguleerimisalasse.

14.08.2015 Kaubanduskoja ettepanekud maksukorralduse seadusesse

Eile saatis Kaubanduskoda Rahandusministeeriumile oma arvamuse maksukorralduse seaduse muudatuste kohta, milles plaanitakse laiendada maksuhalduri õigusi. Kaubanduskoda küsis arvamust ka soovitud muudatuste kohta oma liikmetelt ning saadud tagasiside põhjal analüüsis eelnõud.

17.06.2015 Kaubanduskoda tegi ettepaneku kaotada nn tühja kasseti tasu

Kaubanduskoda tegi justiitsministeeriumile saadetud kirjas ettepaneku kaotada tänane tühja kasseti tasu süsteem ning maksta edaspidi autoritele, esitajatele ja fonogrammitootjatele õiglast hüvitist riigieelarve kaudu. Selline lahendus võimaldab meie hinnangul kõige efektiivsemalt maksta õiguste omajatele hüvitist ning vähendab samal ajal ettevõtjate halduskoormust.

21.05.2015 Kaubanduskoja seisukohad maksumuudatuste kohta

Kaubanduskoda esitas Rahandusministeeriumile arvamused aktsiisiseaduse muudatuste, käibemaksuseaduse muudatuste ning sotsiaalmaksuseaduse muudatuste kohta.

21.05.2015 Kaubanduskoja ettepanek tõsta välislähetuse maksuvaba määra kiideti heaks

Hiljuti tegi Kaubanduskoda Rahandusministeeriumile ettepaneku tõsta välislähetuse päevaraha maksuvaba määra. Kuigi elukallidus on vahepeal oluliselt tõusnud, siis pole päevaraha maksuvaba piirmäära muudetud 14 aastat. Meil on hea meel teatada, et Kaubanduskoja ettepanekut on kuulda võetud ning Rahandusministeeriumil on kavas tõsta välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära praeguselt 32 eurolt 50 euroni. Siinkohal kehtib erisus, et kuni 50 eurot võib päevaraha maksuvabalt maksta vaid iga välislähetuse esimese 15 päeva eest ning mitte rohkema kui 15 päeva eest kokku ühes kalendrikuus. Ülejäänud lähetuses viibitud päevade eest on õigus maksuvabalt päevaraha maksta kuni 32 eurot.

06.05.2015 Kaubanduskoda tegi ettepaneku loobuda pakendiaruande topeltauditeerimisest

Kaubanduskoda tegi keskkonnaministeeriumile ja Riigikogu keskkonnakomisjonile ettepaneku loobuda pakendiaruande topeltauditeerimisest. Auditeerimise kohustus jõustus juba käesoleva aasta 1. jaanuaril. Uue kohustusega nõutakse, et pakendiaruanne tuleb auditeerida ka juhul, kui ettevõtja on pakendite käitlemise üle andnud taaskasutusorganisatsioonile. Varasemalt selline topeltauditeerimise kohustus puudus.

02.04.2015 Kaubanduskoda ei toeta soopõhiste andmete kogumise eelnõud

Kaubanduskoda saatis täna hommikul sotsiaalministeeriumile oma seisukohad eelnõu kohta, mille järgi peaksid ettevõtjad hakkama koguma soopõhiselt tööalaseid andmeid (nt töötasu, puhkus, koolitused).
Oma hinnangu koondamiseks küsisime arvamust ka oma liikmetelt, kes ütlesid et soopõhiste andmete kogumise korra täpsustamisega kaasneb oluline halduskoormuse kasv. Kaubanduskoja hinnangul on määruse rakendamisega kaasnev iga-aastane kulu ettevõtjate jaoks üle 6 miljoni euro aastas.

11.03.2015 Kaubanduskoja ettepanekud seoses töötajate tervisekontrolli ja tööohutusega

18.02.2015 Kaubanduskoja ettepanekud seoses tööaja regulatsiooniga

Eelmisel nädalal saatsime oma ettepanekud Sotsiaalministeeriumile, milles tõime välja tööaja regulatsiooni kitsaskohad. Ettepanekute tegemisel juhindusime Koja liikmete seas läbi viidud küsitluse tulemustest.

12.02.2015 Kaubanduskoda esitas arvamuse Starditoetuse määruse kohta

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on välja töötanud määruse „Starditoetus“ eelnõu, millega kehtestatakse alused toetuse andmiseks alustavatele ettevõtetele (rohkem infot määruse kohta siin).

1-25 (61)
1 | 2 | 3 | »»»