Määruse ettepanek Euroopa ühise müügiõiguse kohta

Euroopa Komisjon soovib elavdada ja lihtsustada kauplemist EL siseturul. Selleks on välja töötatud ja kavatsetakse peagi kehtestada uus Euroopa ühine müügiõigus. See on ühtne normide kogum, süsteem, mida kauplejad võivad piiriülese kauplemise korral valida. Seda kohaldatakse piiriüleses kaubanduses kas kauplejate omavaheliste või kaupleja – tarbija lepingute suhtes. Reguleerimisala on samasugune kogu Euroopa Liidus ja see hakkab kehtima kõrvuti juba kehtivate siseriiklike lepinguõiguse sätetega. Euroopa ühist müügiõigust kohaldatakse piiriülese lepingu puhul vabatahtlikult, lepingupoolte selgelt väljendatud kokkuleppel. Sellega ei asendata siseriiklikku lepinguõigust. Seetõttu oleks kauplejate jaoks tegemist valikuga, mille puhul ei ole enam vaja tutvuda erinevate teiste riikide siseriiklike õigusnormidega. Määruse ettepanekuga ja Euroopa ühise müügiõiguse tekstiga saab tutvuda siin: