Arhiveeritud eelnõud

Vabariigi Valitsuse määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord ” muutmise eelnõu

Eelnõu
Seletuskiri
Arvamused ja kommentaarid palume saata e-postiga mait at koda dot ee
Kontaktisik: Mait Palts

Ehitustööde riigihanke piirmäära ületavate ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamise eeskiri

Eelnõu
Seletuskiri
Arvamused ja kommentaarid palume saata e-postiga mait at koda dot ee
Kontaktisik: Mait Palts

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse eelnõu

Eelnõu
Eelnõu on Riigikogu menetluses. Arvamusi ja kommentaare ootame e-posti aadressile mait at koda dot ee
Kontaktisik: Mait Palts

Vabariigi Valitsuse määruse „Probleemtoodetele kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning ohtlike ainete piirnormid probleemtoodetes” eelnõu

Eelnõu
Seletuskiri
Arvamused ja kommentaarid palume saata e-postiga koidu at koda dot ee
Kontaktisik: Koidu Mölderson

Keskkonnaministri määruse „Teabe esitamise tähtaegade täpsustatud loetelu elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriate kaupa“ eelnõu

Eelnõu
Seletuskiri
Arvamused ja kommentaarid palume saata e-postiga koidu at koda dot ee
Kontaktisik: Koidu Mölderson

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse „Ehituse omanikujärelevalve tegemise kord” eelnõu

Määruse eelnõu
Seletuskiri
Kommentaaride tabel
Arvamused ja kommentaarid palume saata e-posti aadressile koidu at koda dot ee
Kontaktisik: Koidu Mölderson

Euroopa lepinguõiguse ühtlustamise roheline raamat (CFR)

Roheline raamat
Arvamused ja kommentaarid palume saata e-posti aadressile mait at koda dot eemait at koda dot eemait at koda dot ee
Kontaktisik: Mait Palts

Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu "Konkurentsi kahjustavate või kahjustada võivate spetsialiseerumiskokkulepete sõlmimiseks loa andmine (grupierand)"

Eelnõu
Seletuskiri
Kontaktisik: Mait Palts

Vabariigi Valitsuse määruse „Konkurentsi kahjustavate või kahjustada võivate teadus- ja arenduskokkulepete sõlmimiseks loa andmine (grupierand)“ eelnõu

Määruse eelnõu
Seletuskiri
Kontaktisik: Mait Palts

Rahandusministri määruse „Rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” muutmine“ eelnõu

Eelnõu
Seletuskiri
Arvamused ja kommentaarid palume saata e-postile mait at koda dot ee
Kontaktisik: Mait Palts

Kollektiivlepingute andmekogu põhimäärus

Eelnõu
Seletuskiri
Arvamused ja kommentaarid palume saata mait at koda dot ee
Kontaktisik: Mait Palts

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

Eelnõu
Seletuskiri
Arvamused ja kommentaarid palume saata e-posti aadressile mart at koda dot ee.
Kontaktisik Mart Kägu

Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehtede vormide kehtestamise määrus

Eelnõu

Seletuskiri

Määruse lisa - standardlehe vorm

Kontaktisik: Koidu Mölderson

Toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu

Eelnõu

Seletuskiri

Kontaktisik: Koidu Mölderson

Võlaõigusseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

Eelnõu

Seletuskiri

Kontaktisik: Koidu Mölderson

Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri

Eelnõu

Seletuskiri

Kontaktisik: Mait Palts

Ettevõtluskeskkonna arendamiseks riigile kuuluva äri-, tootmis-, transpordi- ja sotsiaalmaa otsustuskorras võõrandamise ja hoonestusõigusega koormamise tingimused ja kord

Eelnõu

Seletuskiri

Kontaktisik: Mart Kägu

Investeerimisfondide seaduse, kindlustustegevuse seaduse, kogumispensionide seaduse krediidiasutuste seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu

Eelnõu

Seletuskiri

Kontaktisik: Mait Palts

Keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu

Eelnõu

Seletuskiri

Kontaktisik: Koidu Mölderson

Maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Eelnõu

Seletuskiri

Rahandusministri määruse ”Elektroonilisel kujul säilitatavate dokumentide loetava kujuga elektrooniliseks andmestikuks teisendamise nõuded” eelnõu

Kontaktisik: Koidu Mölderson

Äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu

Eelnõu
Seletuskiri
Kontaktisik: Koidu Mölderson

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määruse „Nõuded ehitusprojektile“ eelnõu

Eelnõu

Kontaktisik: Koidu Mölderson

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. detsembri 2002. a määruse nr 30 „Omanikujärelevalve kord“ muutmise ettepanekud.

Eelnõu

Kontaktisik. Mart Kägu

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. jaanuari 2008. a määruse „Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse tingimused ja kord”

Muutmise eelnõu
Seletuskiri
Kontaktisik: Mart Kägu

Määruse „Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetamise tingimused ja kord“ muutmine

Eelnõu
Seletuskiri
Kontaktisik: Mart Kägu

1-25 (52)
1 | 2 | 3 | »»»