Arhiiv

Aktuaalsed eelnõud

30.03.2017 Meisteraedniku kutsestandardi kavand

Kaubanduskoda ootab hiljemalt 6. aprilliks ettevõtjate arvamusi meisteraednik, tase 5 kutsestandardi kavandi kohta.

30.03.2017 Meisterfloristi kutsestandardi kavand

Kaubanduskoda ootab hiljemalt 6. aprilliks ettevõtjate arvamusi meisterfloristi, tase 5 kutsestandardi kavandi kohta. Kutsestandardis on selgitatud, millised on floristi kutse kõige olulisemad ja sagedamini täidetavad tööülesanded ning nende tööülesannete edukaks täitmiseks vajalikud kompetentsid.

29.03.2017 Floristi kutsestandardi kavand

Kaubanduskoda ootab hiljemalt 6. aprilliks ettevõtjate arvamusi floristi, tase 4 kutsestandardi kavandi kohta. Kutsestandardis on selgitatud, millised on floristi kutse kõige olulisemad ja sagedamini täidetavad tööülesanded ning nende tööülesannete edukaks täitmiseks vajalikud kompetentsid.

27.03.2017 Turismiettevõtted hakkavad saama toetusi ärimudelite uuendamiseks

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium hakkab rakendama väliskülastajaid teenindavatele turismiettevõtetele suunatud toetusmeetmeid uute ärimudelite väljatöötamiseks või olemasolevate mudelite arendamiseks ja nende rakendamise rahastamiseks.

22.03.2017 Üle 3,5-tonnistele veoautodele soovitakse kehtestada teekasutustasu

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on saatnud kooskõlastusringile eelnõu, millega plaanitakse kehtestada üle 3,5-tonnistele veoautodele ajapõhist teekasutustasu avalikult kasutatavate teede kasutamise eest. 

20.03.2017 Muudetakse atmosfääriõhu kaitse seadust

Keskkonnaministeerium on välja töötanud muudatuste eelnõu, millega plaanitakse muu hulgas täiendada õhusaasteloa ja keskkonnakompleksloa omajate kohustusi, muuta fluoritud kasvuhoonegaaside alast regulatsiooni ja kehtestada rahatrahv laevomanikele, kes rikuvad aruandlusnõudeid.

14.03.2017 Veeproovide võtmise nõudeid muudetakse

Keskkonnaministeerium on saatnud kooskõlastusringile määruse „Proovivõtumeetodid“ muutmise eelnõu, millega ajakohastatakse tehnilisi nõudeid veeproovide võtmisele. Muudatused on eelkõige seotud veeproovivõtmise valdkonnas toimunud standardite muudatustega.

08.03.2017 Ettevõtte tegelike kasusaajate andmete avalikustamine muutub kohustuslikuks

Valminud on uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu, mis muuhulgas kohustab kõiki Eesti ettevõtjaid avalikustama oma ettevõtte tegeliku kasusaaja andmed. Lisaks rakendatakse eelnõuga Eestis uusi rahvusvaheliselt kehtestatud rahapesu ja terrorismi rahastamise standardeid.

07.03.2017 Muudetakse mõõtetulemuse jälgitavuse ja kinnispaki täitekoguse kontrollimise nõudeid

Valminud on seaduseelnõu, millega lihtsustatakse ja korrastatakse mõõteseaduse regulatsooni.

02.03.2017 Muudetakse reisiteenuste pakkumise tingimusi

Valminud on seaduseelnõu, millega tõhustatakse reisiteenuste ostjate õiguste kaitset ning ühtlustatakse pakettreisidele ja seotud reisikorraldusteenustele kehtivaid nõudeid.

01.03.2017 Plaan toetada ettevõtjate liitumist erinevate võrkudega

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on väljatöötanud võrkudega liitumise programmi eelnõu. Selle raames saavad ettevõtjad taotleda toetust elektri-, vee- ja kanalisatsiooni ning sidevõrguga liitumiseks või olemasoleva võrgu läbilaskevõime suurendamiseks, kui see on vajalik nende ettevõtlustegevuseks.

01.03.2017 Töötaja majutamise kulud vabastatakse erisoodustusmaksust

Rahandusministeerium on saatnud kooskõlastusringile tulumaksuseaduse muutmise eelnõu, mis sisaldab ka mitmeid kaubanduskoja ettepanekuid. Näiteks vabastatakse erisoodustusmaksust töötaja majutamise kulud ning laiendatakse transpordikulude hüvitamise võimalusi töötaja elu- ja töökoha vahel.

22.02.2017 Aita välismaalaste seadust paremaks teha

Kaubanduskoda ootab ettevõtjate mõtteid, kuidas lihtsustada kolmandatest riikidest pärit välismaalaste Eestisse saabumisega ning siin elamise ja töötamisega seonduvaid nõudeid. Lisaks ootame tagasisidet muude kitsaskohtade kohta välismaalaste seaduses.

14.02.2017 Euroopa Liit ühtlustab makseteenuste osutamise tingimusi

Eesti valmistub võtma siseriiklikku õigusesse üle Euroopa Liidu direktiivi 2015/2366, mis reguleerib erinevate makseteenuste osutamist EL siseturul. Direktiivi ülevõtmisega ühtlustatakse makseteenuste osutamise reegleid ning karmistatakse turvanõudeid, kaitsmaks paremini makseteenuste kasutajate õigusi.

10.02.2017 Plaanitakse laiendada väärtpaberite registreerimise võimalusi

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega muudetakse Eesti väärtpaberite keskregistri seadust ja teisi seadusi ning millega muu hulgas antakse ettevõtjatele võimalus registreerida oma aktsiaid ka muudes registrites kui Eesti Väärtpaberikeskus (EVK).

09.02.2017 Sõjaliste kaupade käitlemine muutub seaduslikuks majandustegevuseks

Kaitseministeeriumis on valminud seaduseelnõu väljatöötamiskavatsus, millega valmistatakse ette relvade käitlemist reguleerivate seaduste muudatusi. Muudatuste tulemusena luuakse eraõiguslikele isikutele (sh ettevõtetele) õiguslik raamistik sõjaväerelvade ja teiste sõjaliste kaupade käitlemiseks Eestis.

08.02.2017 Aita seadust paremaks muuta!

Rahandusministeerium planeerib krediidiandjate ja -vahendajate seaduse (KAVS) muutmist, kuna kehtiva seaduse rakendamisel on ilmnenud mitmeid probleeme. Seoses sellega oodatakse huvigruppidelt mõtteid ja ettepanekuid KAVS-i paremaks muutmise kohta. Lisaks probleemkohtade nimetamisele palub rahandusministeerium võimalusel lisada juurde ka oma lahendusettepanekud.

30.01.2017 Kuidas muuta kaubamärgiseadust?

Justiitsministeerium on alustanud kaubamärke puudutava EL direktiivi (EL) 2015/2436 ülevõtmise protsessi ning soovib saada tagasisidet, mida peaks seejuures arvesse võtma ja kehtivas kaubamärgiseaduses muutma.

24.01.2017 Valminud on maapõuepoliitika põhialused

Keskkonnaministeeriumis on valminud Eesti maapõuepoliitika põhialused aastani 2050, millega pannakse paika pikaajaline visioon ja suunad maavarade kasutamiseks.

24.01.2017 Riik soovib kehtestada täiendavat pakendimaksu

Rahandusministeerium on saatnud kooskõlastusringile pakendiaktsiisi seaduse väljatöötamiskavatsuse, millega plaanitakse pakendiaktsiis muuta kahekomponendiliseks. See tähendab, et praegusele taaskasutamise pakendiaktsiisile lisanduks turule toomise pakendiaktsiis.

20.01.2017 Täiendatakse töökeskkonnas esinevate ohtlike ainete loetelu

Euroopa Komisjon plaanib muuta EL direktiivi 2004/37, mis reguleerib töötajate kaitset töökohal kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest. Ohtlike ainete loetellu lisatakse uued ained ja piirangud.

17.01.2017 Muudetakse sotsiaalkindlustussüsteemi rakendamise tingimusi piiriülese liikumise korral

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku ajakohastada Euroopa Liidu üleseid sotsiaalkindlustusvaldkonda reguleerivaid määruseid. Esialgsed muudatusettepanekud puudutavad peamiselt sotsiaalkindlustusõiguse kohaldamist iskute piiriülesel liikumisel. Iga liikmesriik peab komisjoni esitatud muudatusettepanekute kohta esitama oma seisukohad, mille alusel töötatakse välja lõplikud kavandatavad muudatused.

11.01.2017 Korrastatakse keskkonnamõju hindamist puudutavat regulatsiooni

Keskkonnaministeerium on välja töötanud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise eelnõu, millega korrastatakse keskkonnamõju hindamise, eelhindamise ja keskkonnamõju hindamise aruande sätteid, võttes aluseks vastava EL direktiivi.

09.01.2017 Soovitakse kehtestada rehvide auditeerimiskohustus

Vanarehvide kuhjumise probleemi lahendamiseks on keskkonnaministeerium koostanud uue jäätmeseaduse muutmise eelnõu. Võrreldes varasema eelnõuga muudeti audiitorkontrolli loogikat ning jäeti välja turustaja kohustus märkida rehvidega seotud ostu-müügidokumendil rehvi tootja andmed.

06.01.2017 Plaanitavad muudatused piiriülese e-kaubanduse maksustamises

Euroopa Komisjon on teinud mitmeid ettepanekuid, mille eesmärk on lihtsustada e-kaubandusega tegelevate ettevõtete käibemaksu deklareerimise ja tasumise reegleid. Ettepanekud on peamiselt seotud käibemaksuga maksustamise erikorraga ehk MOSS-ga. Näiteks soovitakse MOSS-erikorda laiendada Euroopa Liidu sisesele kaupade kaugmüügile ning kõikidele tarbijatele osutavatele teenustele.

1-25 (546)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | »»»