Kaubanduskoja seisukohad gümnaasiumivõrgu korrastamise ühtsete lähtealuste kohta

Haridusminister Jaak Aaviksoo küsis erinevatelt osapooltelt ühiskonnas arvamust gümnaasiumivõrgu korrastamise teemadel. Kaubanduskoja esitatud seisukohtadega saad tutvuda siin.

Kaubanduskoda ei saa nõustuda kutsehariduse jätkuva alarahastamisega

Haridusminister Jaak Aaviksoo palus Kaubanduskojal kooskõlastada Vabariigi Valitsuse korralduse „„Kutseharidussüsteemi arengukava 2009-2013“ rakendusplaan 2012-2013“ eelnõu. Vaatamata üldistele positiivsetele arengutele kutseharidussüsteemis ei kooskõlastanud Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Vabariigi Valitsuse korralduse „„Eesti kutseharidussüsteemi arengukava 2009-2013“ rakendusplaan 2012-2013“ eelnõu esitatud kujul.
Loe lähemalt

Kojas arutati kutseõppe ja koolivõrgu teemadel

Reedel, 13. oktoobril toimus Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse ja Riigikogu Kultuurikomisjoni ühisistung. Külalistena osalesid haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo, Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) asekantsler Kalle Küttis, HTM kutse- ja täisakasvanuhariduse osakonna juhataja Andres Pung, HTM kutseõppeasutuste talituse juhataja Teet Tikko ja Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu juhatus[1].

Ühisistungil räägiti kutseõppega kaasneva majandustegevuse korrastamise võimalustest ning Eesti koolivõrgust. Kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman tõdes ühisistungit sissejuhatades, et ettevõtjate, koolijuhtide, poliitikute ning ametnike traditsiooniks saanud kohtumine on andnud hea võimaluse erinevaid olulisi küsimusi koos arutada. Peatudes haridussüsteemi rahastamise teemal tõdes Luman, et olukord vajab läbiarutamist ning muutmist. „Kõigile arusaadavalt on kvaliteetne kutseõpe on kallim kui üldharidus. Samas on Eestis kutseõppe õpilaskoha rahastus madalam kui üldhariduses ning see suhe on viimastel aastatel veelgi kutseõppe kahjuks kaldunud“ lisas Luman.

Loe edasi ja vaata lähemalt: taustamaterjal ja ühisistungi memo


[1] Kutseõppe Edendamise Ühingu juhatusse kuuluvad: Tanel Linnus, Võrumaa Kutsehariduskeskuse direktor; Paul Alekand, Tallinna Tööstushariduskeskuse direktor; Raivo Niidas, Tallinna Ehituskooli direktor; Riina Müürissepp, Pärnumaa Kutsehariduskeskus; Haana Zuba-Reinsalu, Luua Metsanduskool; Pille Tarto, SA Innove, Neeme Rand, Kuressaare Ametikool; Tiia Randma, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

 

 

Kõrghariduse riiklik koolitustellimus 2011/2012

19. aprillil 2011 toimus Haridus- ja teadusministeeriumis kõrghariduse riikliku koolitustellimuse komisjoni istung, kuhu Kaubanduskoda esitas oma seisukohad.

Loe lähemalt

14.12.2010 Karjääriteenuste koostöömudel ja mõju ühiskonnas

Olukorras, kus riigi roll koolituskohtade kujunemisel üldkesk- ja kõrghariduses (enam kui pooled tudengitest õpivad väljaspool riiklikku koolitustellimust) ei ole määrav ning õpilaste arv jätkab vähenemist, on noorte toetamine teadlike valikute tegemisel väga tähtis.
Arvestades kvalifitseeritud tööjõupuudust ja selle probleemi kasvavat olulisust ettevõtetes ning samas noorte kõrget töötuse määra, oleme seisukohal, et karjääriteenuste süsteemi tervikliku arendamise osas on vaja tegutseda senisest oluliselt kiiremini.

Loe lähemalt

23.11.2010 Tööturukoolituse arutelu koostööpartneritega Töötukassas

Kaubanduskoja seisukohad:

 • ESF-i Inimressursi arendamise rakenduskava tulemusindikaatorid on valdavalt statistilised, vaja oleks mõõta ka reaalset kvalifikatsioonitõusu
 • riik peab igal juhul esitama omapoolsed kvaliteedinõuded avaliku raha kasutamisel s.h tagama turu läbipaistvuse ja piisava järelevalve.
 • koolituse (ka koolitushanke ja -pakkumise) kvaliteeti tõstab koolitushanke eesmärgi ja sihtgrupi parem sihitamine ja võimalusel koolitushangete sidustamine kutsete süsteemiga aitaks kaasa kvaliteedi tagamisele ja võrreldavusele.
 • tehnilistel ja materiaal-tehnilise baasi olemasolu eeldatavatel koolitusaladel leida võimalused õppe tellimiseks kutseõppeasutustest ja rakenduskõrgkoolidest (ressursi optimaalne kasutamine)
 • formaalsete nõuete suurendamise asemel võiks rohkem kasutada valdkonna ekspertide nõuandeid objektiivselt hinnatavate kriteeriumite valimiseks

 

25.10.2010 Riigikogu kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni ühisistung „Noorte töötus“

Kaubanduskoja ettepanekud:

 • esimese taseme haridus peab olema kogu riigis ühtlaselt kõrge tasemega ja olema eraldi II taseme haridusest
 • kutse- ja karjäärinõustamine, tööelu tutvustamine paberilt ellu!
 • praktikasüsteem ka kõrgharidusele
 • avalik-õiguslikud ülikoolid ja kutsekoolid peaks täitma AINULT riiklikku koolitustellimust
 • iga avalikult rahastatav täiend- ja ümberõpe peab tõstma kvalifikatsiooni /osakvalifikatsiooni
 • tööjõuvajaduse mudelipõhisele prognoosile lisada ka ettevõtetelt andmete kogumine jooksva vajaduse kohta
 • ettevõtlikkuse põhimõtted integreerida õpetamisse
 • ettevõtlusõpe kõikidesse koolidesse

Loe lähemalt

15.06.2010 Ühisarutelu „Täiskasvanuhariduse kvaliteet“, jätkuüritus 2009. aasta sügisel kokku lepitud lahenduste ellu viimisest.

Arutelu teemad: tööturukoolitus, Riigikontrolli täiskasvanute täiend- ja ümberõppe audit, täiskasvanukoolituse seaduse muutmine ja EHISe arendus, hariduspoliitika väljakutsed riigi konkurentsivõime tõstmisel, Vaata ka sissejuhatust teemasse.

13.04.2010 Ühisarutelu „Haridus- ja ettevõtlustemaatika ühitamine erinevate tegevuste kavandamisel ja läbiviimisel“

Koja seisukohad:

• uuringute ettevalmistusse kaasata asjakohaseid institutsioone varases staadiumis
• temaatilised terminid peavad olema täpsed ja üheseltmõistetavad
• uuringu läbiviimisel on vaja vältida suunatud küsimusi
• uuringu kokkuvõtted ja poliitikasoovitused peavad põhinema uuringust järelduval

Loe lähemalt

17.12.2009 „Perioodi 2007-2013 struktuurutoetuste seaduse muutmise eelnõu“

Arvamus ja ettepanekud „Perioodi 2007-2013 struktuurutoetuste seaduse muutmise eelnõu“ kohta

19.10.2009 Ühisarutelu „Täiskasvanuhariduse kvaliteet“

Täiskasvanukoolituses osalejate arv on Euroopa Sotsiaalvahendite toel hüppeliselt tõusnud, kuid kas sellevõrra tõuseb ka töötajate oskuste tase?


Loe veel

05.08.2009 „Kutseharidussüsteemi arengukava 2009 – 2013“ eelnõu

Ettepanekud  „Kutseharidussüsteemi arengukava 2009 – 2013“ eelnõu osas

05.08.2009 „Täiskasvanuhariduse arengukava 2009-2013“ eelnõu

Ettepanekud  „Täiskasvanuhariduse arengukava 2009-2013“ eelnõu osas

31.03.2009 Põhikooli- ja Gümnaasiumi seaduse eelnõu ettepanekud

Ettepanekud - Põhikooli- ja Gümnaasiumi seaduse eelnõu

13.11.2008 Kaubanduskoja juhatuse esimehe Toomas Lumani kõne (Eesti hariduse kvaliteet ja kättesaadavus) Riigikogus.

Kaubanduskoja juhatuse esimehe Toomas Lumani kõne (Eesti hariduse kvaliteet ja kättesaadavus) Riigikogus. Kõne ja presentatsioon