Eesti Kaubandus-Tööstuskoja hariduspoliitika

 Mida teeme?
 • Osaleme hariduspoliitika kujundamisel ja seonduvate õigusaktide ettevalmistamisel
 • Jälgime tööjõuturu arenguid ühiskonnas ja esindame ettevõtjate huvisid olemasolevast ja prognoositavast tööjõuvajadusest lähtuvalt
 • Väärtustame ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet kõigis kooliastmetes
 • Algatame uusi ettevõtmisi „hallide alade“ täitmiseks haridusmaastikul

Hariduspoliitilised ettevõtmised:

 


Mis on oluline?

 • Haridussüsteem ja koolikorraldus on vaja kujundada terviklikuks ja ühe eesmärgi nimel tegutsevaks süsteemiks
 • Kõikide haridusliikide ja –tasemete tasakaalustatud ning jätkusuutlik areng, aga ka omandatud hariduse rakendatavus tööturul:
  • põhikool on kõigile ja kõikjal võrdselt kättesaadav ning riiklikult juhitud nn. võrdsuskool
  • koolituskohad teisel haridustasemel (üld- ja kutseharidus) on ühtselt planeeritud ja rahastatud, gümnaasiumiaste tuleb eraldada põhikoolist
  • koolituskohtade koguarv jaguneb üld- ja kutsekeskhariduse vahel suhtega, mis vastab töökohtade jaotusele Eesti majanduses - eesmärk vastavalt 60:40
  • koolituskohtade osakaal erinevate erialade vahel (kutse- ja kõrghariduses) peegeldab reaalseid võimalusi tööturul ja tugineb tööjõuvajaduse prognoosile
 • Ajakohase karjääriinfo olemasolu - noored peavad saama infot tööjaotusest ühiskonnas täna ja tulevikus
 • Ettevõtlikkuse kujundamine maast-madalast ja ettevõtlusõpe iseseisva ainena gümnaasiumiastmes kõigis koolides
 • Tööjõuvajaduse pikaajalisele mudelipõhisele prognoosimisele lisaks on vaja tööturul nõutavate oskuste (kompetentside) täpsem seire ja monitooring ning tulemuste sidustamine ümberõppega
 • Maksumaksja raha eest toimuva tööturukoolituse eesmärk peab olema reaalne kvalifikatsiooni tõus, mitte ainult osalejate arvu kasv
 • Kutseoskuste taseme tõus kõigil elualadel

Kuidas teeme?

 • Osaleme hariduse valdkonna komisjonides, töögruppides ja nõukogudes 
 • Algatame ühisarutelusid poliitikutega ja haridusametnikega 
 • Küsime ja koondame ettevõtjate seisukohti ja kaitseme neid suheldes riigikogu ja valitsusasutustega 
 • Uute ettevõtmiste algatamisel koondame ühistegevusse valdkonna erinevad osapooled (ettevõtted, haru- ja erialaliidud, ametnikud, koolid jne.) ja oleme algatuse eestvedajad