Muudetakse töökeskkonna ohtlike kemikaalide piirnorme

Eesti peab üle võtma EL direktiivi 2017/164, millega kehtestatakse töökeskkonna ohtlike ainete piirnormide uus loetelu. Direktiiviga nähakse ette 31 ohtliku aine piirnormi, millest nelja puhul on Eestis piirnorm sama, osad piirnormid muudetakse karmimaks või on meile uued.

Mis on muudatuse eesmärk?
Eesmärgiks on piirata töötajate kokkupuudet ohtlike kemikaalidega ja seeläbi vältida ohtlike kemikaalide poolt põhjustatavaid tervisekahjustusi.

Keda mõjutab?
Muudatused mõjutavad eelkõige neid ettevõtjaid, kelle tööprotsessis kasutatakse ohtlikke kemikaale, muu hulgas kaevandusgaase nagu lämmastikoksiid, lämmastikdioksiid ja süsinikoksiid.
Need ettevõtjad peavad mõõtma vastavate kemikaalide sisaldust töökoha õhus ja jälgima, et piirnorme ei ületata.

Mida muudatused endaga kaasa toovad?
Direktiivi ülevõtmiseks tuleb muuta Vabariigi Valitsuse määrust „Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid“.

 • Direktiiviga lisandub kaheksa uut ainet, mille kohta Eestis seni piirnorm puudub: amitrool, tetraetüülortosilikaat, 2-etüülheksaan-1-ool, but-2-üün-1,4-diool, naatriumtsüaniid, kaaliumtsüaniid, diatsetüül, hüdrogeenitud terfenüül.
 • Lisaks muutuvad mõned piirnormid senisest karmimaks. Karmimad piirnormid seatakse näiteks järgmistele kaevandusgaasidele:

  Ohtlik kemikaal

  Direktiivi piirnorm (mg/m3)

  Eestis kehtiv piirnorm (mg/m3)

  Lämmastikoksiid (NO)

  2,5 

  30

  Lämmastikdioksiid (NO2)

  0,94

  4

  Süsinikoksiid (CO)

  23

  40

Millal muudatused jõustuvad?
Muudatused tuleb Eesti õigusesse üle võtta 2018. aasta 21. augustiks, kuid kolme kaevandusgaasi ülevõtmisel on võimalik kasutada pikemat üleminekuaega, s.o 2023. aastani.

Ettevõtjate arvamused ja ettepanekud muudatuste osas on oodatud hiljemalt 8. maiks e-posti aadressile Kristina dot Jerjomina at koda dot ee. Eelkõige sooviksime teada, kas Eestis kasutatakse direktiiviga ülevõetavaid aineid ning kas kaevandusgaaside piirnormide ülevõtmise aega tuleks pikendada.
Ettevõtjatelt laekunud tagasiside põhjal koostame ja edastame sotsiaalministeeriumile kaubanduskoja seisukoha.

Direktiivis esitatud ainete piirnormide loetelu on leitav SIIT.

Lisainfo:
Kristina Jerjomina
Jurist
Kristina dot Jerjomina at koda dot ee