Laotöötaja ja laojuhi kutsestandardi kavandid

Kaubanduskoda ootab hiljemalt 20. aprilliks ettevõtjate arvamusi laotöötaja, tase 4 ja laojuht, tase 5 kutsestandardi kavandite kohta. Kutsestandardites on selgitatud, millised on laotöötaja ja laojuhi kutse kõige olulisemad ja sagedamini täidetavad tööülesanded ning nende tööülesannete edukaks täitmiseks vajalikud kompetentsid.

Kes on laotöötaja, tase 4?
Laotöötajate töö eesmärk on tagada logistilises ahelas materjalide ja kaupade optimaalsete koguste ajutine hoiustamine, käsitsemine ning lisaväärtusteenuste osutamine.
Laotöötaja ülesandeks on kaupade ja materjalide (toorainete, komponentide ja pooltoodete) vastuvõtmine, hoiustamine ja väljastamine, markeerimine jm lisaväärtustoimingute tegemine) ning klientide teenindamine laos. Kasutades laoinfotehnoloogiaseadmeid ja-süsteeme. Kaupade ümberpaigutamiseks on vajalik laotõstukite ja muude laoseadmete kasutamise oskus. Laotöötaja töötab iseseisvalt ja meeskonnas. Ta vastutab laovarude säilimise ja laoga seotud varade heaperemeheliku kasutamise eest. Laotöötaja tervikkutse sisaldab "Kauba käitleja" osakutset, mis seondub terminalitöö ning jaotus- ja korjevedudega ja hõlmab kauba käitlemist saadetiste tasemel.

Kes on laojuht, tase 5?
Laojuht korraldab ja juhib ladude laotoiminguid ja nendega seotud infovoogude liikumist. Ta planeerib ja kasutab lao ressursse ning korraldab lao inventuure. Ta tuleb toime kõikide laotoimingutega, sh kaupade ja materjalide ümberpaigutamisega ja väljastamisega. Ta suudab iseseisvalt orienteeruda erinevates olukordades, lahendada probleeme, suhelda korrektselt klientide ja kaastöötajatega ning valida ja rakendada kaasaegseid lao- ja infotehnoloogiaid, meetodeid ja töövahendeid uute lahenduste leidmiseks. Ta vastutab laovarude säilimise ja laoga seotud varade heaperemeheliku kasutamise eest.
Laojuhi tervikkutse sisaldab "Inventeerija" osakutset.

Ettevõtjate arvamused kutsestandardite kavandite kohta on oodatud hiljemalt 20. aprilliks e-posti aadressile marko at koda dot ee. Eelkõige ootame vastuseid järgmistele küsimustele:

  • Kas kutsestandard annab piisava ja selge ülevaate töö sisu ja eesmärgi, tööülesannete, töövahendite, töökeskkonna, kutsealast tegevust toetavate isikuomaduste ja võimete kohta? Kui ei, siis mida muuta?
  • Kas on kajastatud kõik olulised kompetentsusnõuded? Kui ei, siis mis on puudu?
  • Kas tegevusnäitajad on vastavuses reaalselt tööturul nõutavaga? Kui ei, siis mis on puudu või üle?

Laotöötaja ja laojuhi kutsestandardi kavanditega saab lähemalt tutvuda SIIN

Lisainfo: 
Marko Udras
poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja
marko at koda dot ee